Mohammad bin Salih al-Uthaymin

Kunskapen om monoteism är förvisso den ädlaste av alla kunskaper, den som har högst status, och den som är mest obligatorisk att lära sig. Eftersom det är kunskapen om Allah (azza wa djall), Hans Namn, Egenskaper och Hans rättigheter över Hans tjänare. Samt för att den kunskapen är vägen till Allah, Den Högste, och grunden till Hans lagstiftning. Av den anledningen har alla sändebud enats om att kalla till det, som Allah säger:

Och Vi har inte sänt innan dig något sändebud utan att Vi uppenbarade för honom att det finns ingen värd dyrkan förutom Jag, så dyrka därför Mig”  [1] [al-Anbiya’:25]

Han bevittnade om Sig Själv att Han är En, vilket även änglarna och folket av kunskap gör. Allah, den Högste, säger:

Allah bevittnar att ingen har rätt att dyrkas förutom Honom och [även] änglarna [vittnar] och folket av kunskap, [Han bevarar] ständigt Sin skapelse med rättvisa, ingen har rätt att dyrkas förutom Honom den Mäktige, den Vise”  [2] [al–’Imran:18]

Och när det här är monoteismens status, så är det obligatoriskt för varje muslim att lägga vikt vid att lära sig om det, undervisa det, reflektera över det och vara övertygad om det för att bygga sin religion på en korrekt grund som ger lugn och underkastelse för att nå lycka av dess frukter och resultat. Källa: Förklaringen av trons grunder av Shaykh Mohammad bin Salih al-Uthaymin sida 3-4

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [al-Anbiya’:25]
2 [al–’Imran:18]
Kategorier: TEOLOGI