Ordet Salafi betyder ordagrant, en person som hänvisar sig till att följa as-Salafs [föregångsmännen] sätt att förstå och följa islam, som är tagit direkt från källan, [Koranen & Sunnan] de brukar kallas för as-Salaf us-Sâlih, dvs de rättfärdiga föregångsmännen. Termen [Salaf us-Sâlih] betecknar de tre första generationerna av muslimer. Om dessa tre generationer har profeten Muhammad – över honom vare frid och välsignelser bland annat sagt: ”Det bästa folket är min generation, därefter de som efterträder dem och därefter de som efterträder dem.” (al-Bukhârî, Muslim, Abu Dâwûd och at-Tirmidhî) och därför är dessa generationer – deras sätt att tro, praktisera och leva – förebilder för muslimerna än idag.

Tyvärr så dagens muslimer älskar att hitta på saker i trosfrågor, därför vill de på olika sätt undvika att hänvisa sig till as-Salaf us-Sâlih, utan tveka kommer de att förlora då Profeten Muhammad – över honom vare frid och välsignelser sade: ”Min nation kommer att delas till sjuttiotre sammanslutningar alla kommer att tillträda Helvetet med undantag för en sammanslutning ” Följeslagarna må Allah vara nöjd med de frågade: ”Åh Allahs budbärare, vilken är den?” då svarade han: ”De som följer min och mina följeslagarnas väg” [Återberättad av at-Termizi, ibn al-Arabi ansåg denna Hadith var sund i boken ’ahkam al-Quran volym 3 sida 432’, likaså al-Iraqi i boken ’Takhrij al-Ihjaa volym 3 sid 284’ och Shaykh al-Albani]

Så mitt råd för dig mina bröder o systrar, följ as-Salaf us-Sâlih, du har inget att förlora, men däremot vinsten är Paradiset.

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: TEOLOGI