I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Vattnets kretslopp

Folk i allmänhet vet idag att vattnet ingår i en mycket känslig kretsloppsystem. Solenergi hjälper till att avdunsta vattnet från hav, sjöar och land. Detta avdunstade vattnet stiger sedan upp och bildar moln. När dessa moln kyls ner så faller de ner till jordytan i form av regn eller snö. Denna nederbörd sjunker sedan ner i marken och ger växterna näring. Med hjälp av grundvattnet dyker vattnet på nytt upp i vattendrag som sedan rinner ut i haven.

Vattnets kretslopp har inte alltid varit en självklarhet. Människor som levde förut kunde inte förstå att nederbörden räckte till för att fylla de väldiga haven och sjöarna. I boken Vatten uppger författaren på ett mycket bra sätt hur man uppfattade vattnets fördelning i äldre tider:

”Fram till 1600-talet hade man egentligen bara två förklaringar till det vatten som fanns i källor och djupa brunnar: antingen kom det från en väldig underjordisk reservoar, ett regnvattens hav dolt under jordskorpans fasta sten, eller också fördes det in från havet genom underjordiska kanaler, renades på något sätt på vägen, och steg sedan uppåt tills det trädde fram som källvatten eller blev liggande i underjordiska vattensamlingar som väntade på att bli avtappade genom grävda brunnar.” [1]Luna B.Leopold & Kenneth S.Davis, (1970) ”Vatten” Aldus / Bonniers Stockholm., sid 51

Det var först under 1600-talet som två franska vetenskapsmän lyckades lösa ”flodernas gåta”. Dem lyckades räkna ut att nederbörden räckte för att fylla hela flodens vattenvolym. Koranen som skrevs ca 600 e.kr bär inga som helst spår av de uppfattningar som existerade i äldre tider. Så här förklarar Koranen vattnets kretslopp i följande verser:

”Och vi hava från himmelen nedsänt vatten efter mått och låtit det kvarstanna i jorden, men vi hava sannerligen makt att låta det försvinna. Och därigenom frambragt vi trädgårdar åt eder med palmer och druvor, innehållande rikliga frukter, så att i kunnen äta därav.” [2]Koranen 23:18-19

”Gud är ock den, som sänder vindarna, så att de driva upp moln och vi föra dem till en öde nejd och därmed giva jorden liv efter hennes dvala; sådan varder uppståndelsen.” [3]Koranen 35:10

”Han har nedsänt vatten från himmelen, så att floder rinna inom vissa gränser och det svallande vattnet kastar upp kaskader av skum.” [4]Koranen 13:18

”Har du ej lagt märke till att Gud nedsänt vatten från himmelen och leder det ned i källor uti jorden?” [5]Koranen 39:22

I Koranen kan man inte hitta några beskrivningar av ”underjordiska reservoarer”, ”underjordiska kanaler” eller andra mytologiska förklaringar. Vad man hittar är att Koranen bekräftar att det är vattnet från molnen som får floderna att rinna. Koranen går hand i hand med fakta.

Lund 2021 09 04

[#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 Luna B.Leopold & Kenneth S.Davis, (1970) ”Vatten” Aldus / Bonniers Stockholm., sid 51
2 Koranen 23:18-19
3 Koranen 35:10
4 Koranen 13:18
5 Koranen 39:22