I översättning från engelska av Bilal.se

Muslimer tror på En, Unik, Ojämförlig Nåderik Gud – som ensam är universums Skapare, upprätthållare och försörjare; på änglarna som skapats av Honom; på profeterna genom vilka Hans uppenbarelse gavs till mänskligheten; på domedagen och på varje individs då ställs till svars för sina handlingar; på Guds fullständiga auktoritet över ödet, vare si det är bra eller dåligt; och på ett liv efter döden.

Muslimer tror att Gud sände budbärare och profeter till alla folk med början hos Adam och inkluderande Noak (Noah) Nuh), Abraham (Ibrahim), Lot (Lut), Ismael (Ismail), Isak (Ishaq), Jakob (Yaqub), Josef (Yusuf), Job (Ayub), Moses (Musa), Aron (Harun), David (Dawud), Salomo (Sulayman), Elias (Iliyas), Jonah (Yunus), Johannes döparen (Yahya), och Jesus (Isa); frid vare över dem alla.

Guds sista budskap till människan, en bekräftelse av det eviga budskapet och en summering av allt som har föregått, uppenbarades för den sista profeten Muhammed – över honom vare frid – genom ärkeängeln Gabriel.

Man blir muslim genom att tro på och utropa att ”Det inte finns någon gudom (värd någon dyrkan) förutom Gud och att Muhammed är Guds budbärare.” Genom denna deklaration tillkännager den troende inte bara sin tro på Gud, utan också tron på alla Guds budbärare och de skrifter (i dess ursprungliga och rena form) som dessa budbärare förde med sig.

Källa: http://www.discoverislam.com/

Lund 2021 07 22 
Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: SAMHÄLLET