av Khalid Yasin

Följande text är textversionen av första delen av ett tal som gavs av Khaled Yasîn för en grupp icke-muslimer 1994. Khaled är amerikansk medborgare och revertit till islam. Översatt från engelska och delvis transkriberad av Bilal.se
Till den andra delen

I Guds den barmhärtiges den nåderikes namn
Allt lov och pris hör till Gud och må Hans frid och välsignelser vara över Hans budbärare Muhammed.

Den information jag vill dela med er kan verka vara lite väl omfattande, men om ni tänker på den mänskliga hjärnans kapacitet och den kapacitet med vilken den kan lagra information, så är jag säker på att några få sidor i kvällens anförande inte kommer att tynga er för mycket.

Ansvaret är att lyssna med ett öppet hjärta

Det är en ära för mig att ha fått detta tillfälle att tala med er om detta ämne och jag skulle vilja börja med att säga att alla ni har ett ansvar. Och det ansvaret är att lyssna med ett öppet hjärta och ett öppet sinne. I en värld som är fylld med fördomar och kulturellt villkorande är det väldigt svårt att finna människor som tar sig
tid till reflektera över livet objektivt och som försöker att komma fram till sanningen bakom denna världen och det verkliga syftet bakom våra liv.

Frågan, ”Vad är meningen med livet?”

Tyvärr är det så att de flesta människor när du ställer frågan, ”Vad är meningen med livet?” – en sådan grundläggande och viktig fråga – kommer de inte att berätta för er om vad de har konkluderat genom observationer eller analytiskt tänkande. Snarare kommer de i de flesta fallen att berätta vad någon annan har sagt eller vad andra vanligtvis antar, o s v. vad min far sade om meningen med livet, vad prästen i min församling sade om meningen med livet, vad min lärare i skolan sade, vad min vän sade, o s v. om jag frågade någon om syftet med att äta eller varför vi äter skulle var och en säga, på ett eller annat sätt, att det är för att få näring, för näring uppehåller liv.
Om jag frågar var och en varför de arbetar kommer de att säga att det är en nödvändighet för att försörja sig och ta hand om familjen. Om jag frågar vem som helst om varför de sover, varför de tvättar sig, klär sig o s v kommer de att ge de passande svaren för dessa är gemensamma behov hos alla människor. Vi kan följa upp denna frågeställning med hundra andra frågor och få samma eller liknande svar från vem som helst på vilket språk från vilken plats som helst.

Ger många olika svar

Så jag frågar er: Varför är det då så att när vi ställer frågan, ”Vad är meningen och syftet med livet?” så får vi många olika svar? Då är det för att människor är förvirrade, för att de inte riktigt vet. Dde famlar i mörkret och hellre än att säga, ”Jag vet inte” ger det svar de programmerats att ge.


Tänk på detta. Är vårt syfte i detta livet bara att äta, sova, klär oss, arbeta, att skaffa materiella ting och roa oss? Är det vårt syfte? Varför föds vi? Vad är meningen med vår existens? Vilken är visdomen bakom skapelsen av människan och detta fantastiska universum? Tänk igenom dessa frågor.


En del människor argumenterar att det inte finns några bevis för något gudomligt ursprung; inga bevis för att det skulle finnas en gud och att det inte finns något bevis att universum har kommit till genom något gudomligt syfte. Det finns människor som argumenterar på detta sätt, och de säger att kanske har denna världen kommit till genom en slump.

En stor smäll – en big bang – och denna fantastiska värld kom till. De menar att livet inte har något definitivt syfte och att det inte finns någonting som kan bevisa vare sig genom logik eller vetenskap att det finns en Gud eller ett syfte eller en gudomlig orsak bakom denna värld.

Gud berättar för oss i den heliga Koranen

Här vill jag nämna ett par verser från den heliga Koranen som tar upp detta ämne. Vi söker Guds beskydd från varje ont ting. Gud berättar för oss i den heliga Koranen:

På eng.

”And to Allah belongs the dominion of the heavens and the earth, and Allah is over all things competent. Indeed, in the creation of the heavens and the earth and the alternation of the night and the day are signs for those of understanding-Who remember Allah while standing or sitting or [lying] on their sides and give thought to the creation of the heavens and the earth, [saying], ”Our Lord, You did not create this aimlessly; exalted are You [above such a thing]; then protect us from the punishment of the Fire.” Surah 3: Ayahs 189-191

På Sv.

GUDS ÄR herraväldet över himlarna och jorden och Gud har allt i Sin makt.
I skapelsen av himlarna och jorden och i växlingen mellan natt och dag ligger helt visst budskap till dem som vill använda sitt förstånd;
de som minns Gud när de står, när de sitter och när de lägger sig till vila, och som, när de begrundar himlarnas och jordens skapelse [ber med dessa ord]: ”Herre! Du har inte skapat [allt] detta i blindo. Stor är Du i Din härlighet! Förskona oss från Eldens straff! [1] [Koranen, Kapitel 3 al-i-Imran [Imrans Ätt] vers: 189 – 191]

Och Han riktar vår uppmärksamhet mot skapelsen

I dessa verser riktar Gud vår uppmärksamhet mot skapelsen av himlarna och jorden, alterneringen av natt och dag, skapelsen av universum. Han uppmärksammar oss på deras skapelse och deras precision och förklarar att de som betänker skapelsens under och inser att de inte skapats för något meningslöst syfte – att Allâh är höjd över att göra någonting sådant – och söker sin tillflykt hos Allâh från helvetets straff. Sannerligen inser du då du betraktar den design som Allâh gjort hur kraftfull och precis den är. Någonting mycket kraftfullt och precist, någonting som går utöver er egen beräkning och föreställning, kan inte vara utan mening och syfte. Det kan inte bara slängas ihop.

Och den exakthet och precision som utmärker deras existens

Det finns många exempel på sådant som händer av en slump. Låt mig ge ett exempel. Om du tog tio färgade kulor, numrerade de från ett till tio och lade dem i en väska. Sedan skakade om väskan för att blanda dem, varpå du blundar och stoppar in handen i väskan och försöker plocka ut kulorna i ordningen 1-10. vilken är sjangsen att du plockar ut kulorna i den ordningen? Vet du hur stor den sjangsen är? Det är tjugosex miljoner mot ett. Och detta är inom ramarna för vad vi kan göra. Så nu frågar jag er, hur stor är sjangsen att himlarna och jorden bara kom till så som de är – med den exakthet och precision som utmärker deras existens?

Tänk på detta en stund

Mina bröder och systrar, vi måste fråga oss själva ytterligare en fråga. Då ni ser en bro, en byggnad eller en bil så tänker ni automatiskt på den person eller det företag som har byggt den. Då ni ser ett fartyg, ett flygplan, en raket eller satellit; då tänker ni också på hur fantastiska dessa är – ni vet utifrån dess design vem som är dess skapare.

Då ni ser en stor internationell flygplats, ett kärnkraftverk eller en rymdstation i sin omloppsbana måste ni vara imponerade av ingeniörskonsten och kunnandet som ligger bakom.

Ändå är allt detta bara saker som människan tillverkat.

Så hur är det då inte med den mänskliga kroppen med dess massiva och detaljerade kontrollsystem? Tänk på det.

Tänk på hjärnan; hur den tänker, fungerar och analyserar, hämtar in, bearbetar och lagrar information; På hur den skiljer ut och kategoriserar informationen på en miljondels sekund och att detta är något den gör hela tiden utan avbrott.

Tänk på hjärnan en stund – och glöm inte det faktum att du använder hjärnan för att betänka sig själv. Detta är den hjärna som konstruerade bilen, raketen, båtarna o s v. Tänk på den hjärna som gjorde allt detta!

Tänk på hjärtat. Tänk på hur den pumpar oupphörligen under sextio eller sjuttio år och har en stadig precision genom hela livet.

Tänk på njurarna och levern och de olika funktioner de har. De är organ som renar kroppen och som utför hundratals kemiska analyser samtidigt och som kontrollerar nivån av toxikanter i kroppen. Allt detta görs automatiskt.

Tänk på era ögon, den mänskliga kameran som justerar och fokuserar, [och som hjärnan sedan] tolkar och utvärderar, uppfattar färgerna automatiskt och som naturligt tar emot och justerar sig självt i förhållande till ljus och avstånd. Tänk på det – Vem skapade dem?

Vem har tagit fram deras form och deras funktion? Vem planerar och reglerar deras funktioner? Gör människor detta? Nej, naturligtvis inte.

Och hur är det med universumet? Tänk på detta. Denna jorden är en planet i vårt solsystem och vårt solsystem är ett av många solsystem. Vår galax, vintergatan, är en av galaxerna. Men det finns hundra miljoner galaxer i universummet De är alla ordnade och precisa. De kolliderar inte med varandra. De flyter runt i en omloppsbana som har stakats ut för dem. Är det människor som har satt igång detta, och är det människor som upprätthåller denna precision? Nej, naturligtvis inte.

Tänk på oceanerna, fiskarna, insekterna, fåglarna, plantorna, bakterierna och de kemiska element som inte kan upptäckas ens med de mest sofistikerade instrument. Ändå har var och en av dem en lag de följer. Kom all denna synkronisering, balans och harmoni, variation, form och upprätthållande, rörelse och oändliga antal, kom allt detta till av en slump?

Nej, naturligtvis inte. Det skulle vara helt ologiskt och dumt. I det minsta indikerar detta att hur det än kom till existens så existerar det utanför den mänskliga förmågans räckvidd. Det kan vi alla vara överens om.

Tacksamhet mot Skaparen

Väsendet, den Allsmäktige kraften, Gud – Skaparen som har kunskap nog att designa och formge skapade allt detta och är ansvarig för upprätthållandet av det. Han är den ende som förtjänar prisningar och tacksamhet för detta.

Om vi skulle ge var och en av er hundra dollar utan någon särskild anledning då skulle ni åtminstone säga tack. Så hur är det med era ögon, njurar, hjärnor, era barn och era egna liv? Vem gav er allt det? Är inte Han då värd lovprisning och tacksamhet? Är inte Han värd dyrkan och erkännande? Mina bröder och systrar, detta är i ett nötskal målet för och syftet med detta livet.

Allâh säger till oss i den heliga Koranen:

”Jag har inte skapat människor och djinner för annat än att de skall dyrka Mig.” [2] [Koranen, Kapitel 51 adh-Dhariyat [De Som Virvlar Upp] vers: :56]

Detta är vad den Allsmäktige sade. Vårt syfte med detta livet är att uppmärksamma och erkänna Skaparen, att dyrka Honom, att överge oss själva till Honom och att följa de lagar som Han har gett oss. Detta betyder att dyrkan är vårt syfte med livet. Vadhelst vi gör under den dyrkan [dvs av ätande, sovande, påklädning, arbetande, njutande o s v] mellan födsel och död är konsekvenser av detta och underkastat Hans påbud. Men den huvudsakliga orsaken till vår skapelse är just dyrkan. Jag tror inte att någon som är analytiskt lagd eller vetenskaplig kommer att ha något att invända mot denna livsmening. De kan ha något annat med sig själva men det är någonting de måste ta i tu med mellan sig själva och den Allsmäktige Gud.

Lund 2021 08 25
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen, Kapitel 3 al-i-Imran [Imrans Ätt] vers: 189 – 191]
2 [Koranen, Kapitel 51 adh-Dhariyat [De Som Virvlar Upp] vers: :56]
Kategorier: SAMHÄLLET