Trosprinciperna hos hadeethernas
Imam Abu Abdullaah Muhammed bin Ismaaeel al-Bukhari
I översättning från engelskan av Bilal.se

Följande text är en kort summering av några av sunni-islams doktrinella uppfattningar kring bla. annat tron (iman) som består av både tal och handling, innovationer (bidah) och att följa profeten Muhammed – över honom vare Guds frid och välsignelser.

Imaam al-Bukhari
Inledning
Tal och handling
Koranen
Det förutbestämda (al-Qadar)
Följeslagarna och deras heder
Innovationer
Att följa budbäraren
Om härskare

Imaam al- Bukhaari

Imaam al-Bukhari föddes den 13:e Shawwaal 194 AH i staden Bukhara. Hans riktiga namn var Muhammed ibn Ismaaeel ibn al-Mugheerah al-Bukhari. Hans stora sammanställning känd som Saheeh al-Bukhari är troligen den mest autentiska av alla hadeeth böcker.

Denna översättning till svenska behandlar några trosprinciper denna ädla Imaam summerat och verifierat med de islamiskt lärda som levde tillsammans med honom.

Imaam al-Bukhari är utan tvekan en av de islamiskt lärda som stått rakryggad i sina ansträngningar med försvara och bevara religionen ifrån innovationer, avvikelse och vilseledning. Imaam al-Bukhari träffade, studerade under och lärde upp några av de största islamiskt lärda vår ummah [nation] upplevt.

Det sägs att innan han började sammanställa sin Saheeh hade han en dröm där han såg Profeten (sallallaahu calayhi wa sallam). I drömmen använde Imaam al-Bukhari en fläkt för att blåsa undan flugor ifrån Profeten (sallallaahu calayhi wa sallam). Drömmen ansågs betyda att hans skulle blåsa bort alla felaktigheter som sagts om Profeten (sallallaahu calayhi wa sallam).

Inledning

Jag hörde Aboo ’Abdullaah Muhammad ibn Ismaaeel al-Bukhaaree säga:

”Jag träffade mer än tusen män bland kunskapens folk från al-Hijaaz, al-Makkah, al-Madheenah, al-Koofah, al-Basrah, Waasit, Baghdaad, Shaam och Egypten. Jag träffade dem flera gånger, generation efter generation. Jag träffade dem då de var många och utspridda i över 46 år; folket i ash-Shaam, Egypten och al-Jazeerah två gånger, folket i al-Basrah fyra gånger under ett antal år. De i Hijaaz under en period av sex år och jag kan inte räkna upp hur många gånger jag vandrade in i al-Koofah eller Baghdaad tillsammans med muhaddithoon av Khuraasaan. Bland dem fanns: al-Makee ibn Ibraaheem, Yahyaa ibn Yahyaa, ’Alee ibn al-Hasan ibn Shaqeeqm Qutaibah ibn Sa’d och Shihaab ibn Ma’mar.

Och i ash-Shaam: Muhammad ibn Yoosuf al-Firyaabee, Aboo Mushir ’Abdul-A’laa ibn Mushir, Abul-Mugheerah ’Abdul-Quddoos ibn al-Hajjaaj, Abul-Yamaan al-Hakam ibn Naafi’ och de som kom efter dem. Jag träffade dem flera gånger.

Och i Egypten: Yahyaa ibn Katheer (eller Yahyaa ibn Bukayr), Aboo Saalih, Sa’eed ibn Abee Maryam, Asbagh ibn al-Faraj och Nu’aym ibn Hammaad.

Och i Makkah: ’Abdullaah ibn Zaid al-Muqri och al-Humaydee, Sulaymaan ibn Hard – Mahhahs qaadee – och Ahmad ibn Muhammad al-Azraqee.

Och I al-Madeenah: Ismaaeel ibn Abee Uwais, Mutarrif ibn ’Abdullaah, ’Abdullaah ibn Naafi’ az-Zubairee, Ahmad ibn Abee Bakr Aboo Mus’ab az-Zuhree, Ibraheem ibn Hamzah az-Zuairee och Ibraaheem ibn al-Mundhir al-Hizaamee.

Och i al-Basrah: Aboo ’Aasim ad-Dahhaak ibn Makhlad ash-Shaybaanee, Abdul-Waleed Hishaam ibn ’Abdul-Maalik, Hajjaaj ibn al-Minhaal och ’Alee ibn ’Abdullah ibn Ja’far al-Madeenee.

Och i al-Koofah: Aboo Nu’aym al Fadl ibn Dukayn, ’Ubaydullaah ibn Moosaa, Ahmad ibn Yoonus, Qabeesah ibn ’Uqbah, Ibn Mumay, och ’Abdullaah och ’Uthmaan, de två sänerna till Aboo Shaybah.

Och i Bahdaad: Ahmad ibn Hanbal, Yahyaa ibn Ma’een, Aboo Ma’mar, Aboo Khaithamah och Aboo ’Ubaid al-Qaasim ibn Sallaam.

Och folket från al-Jazeerah: ä Amr ibn Khaalid al-Harraanee.

Och i Qaasit: ’Amr ibn ’Aun och ’Aasim ibn ’Alee ibn ’Aasim.

Och i Marw: Sadaqah ibn Fadl och Ishaaq ibn Ibraaheem al-Handhalee. […] Och inte en enda av dessa personer ansåg att det fanns något felaktigt i denna skrift.

Tal och handling

Religionen består utav både tal och handling. Bevisen är Allâhs uttalande i Koranen:

Men inga andra påbud gavs dem än att dyrka Gud med ren och uppriktig tro liksom de som i gågna tider sökte sanningen, och att förrätta bönen och att hjälpa de behövande. Detta är den sanna, i människans natur nedlagda religionens klara och evigt giltiga [påbud]. [1] [Koranen, Kapitel 98 al-Bayyinah [Det Klara Vittnesbördet] vers:5]

Koranen

Och Koranen är Allâhs Tal, vilket inte är skapat. Detta baseras på Hans uttalande i Koranen:

Er Herre är förvisso Gud som skapade himlarna och jorden under sex dagar och som tronar i Sin allmakts härlighet [över skapelsen]. Han låter natten svepa dagen [i sitt mörker] – den ena följer den andra i snabb följd. Sol, måne och stjärnor lyder Hans bud…

Aboo Abdullaah Muhammed ibn Ismaaeel sade: Ibn Uyainah sade, ”Så Allâh gjorde en skillnad mellan skapelsen (khalq) och kommenderingen (amr) i slutet av versen: …Skapelsen är Hans och Han befaller över allt. Välsignad vare Gud, världarnas Herre. [2] [Koranen, Kapitel 7 al-Araf [Urskiljning] vers:54]

Det förutbestämda (al-qadar)

Det goda och onda sker endast utefter vad Allâh förutbestämt (qadar) vilket bekräftas genom Hans och i Koranen:

Säg, ”Jag söker skydd hos gryningens Herre, mot det onda i det som Han har skapat.” [3] [Koranen, Kapitel 113 al-Falaq [Gryningens Herre] verserna:1-2]

Fastän Gud har skapat både er och ert hantverk! [4] [Koranen, Kapitel 37 as-Saaffat [I Sluten Ordning] vers::96]

Allt har vi skapat med rätta mått och Vår befallning [och dess omsättning i verkligheten] är ett och detsamma – ett ögonblickligt skeende. [5] [Koranen, Kapitel 54 al-Qamar [Månen] vers:erna : 49-50]

Och inga av dem [de tidigare uppräknade islamiskt lärda] brukade anse att någon utav qiblas folk var icketroende på grund av en synd som begåtts. Detta med anledning av Allâhs ord i Koranen: Gud förlåter inte dem som sätter medhjälpare vid Hans sida, men Han förlåter den Han vill hans mindre synder; den som sätter medhjälpare vid Guds sida har sannerligen gjort sig skyldig till en oerhörd synd. [6] [Koranen, Kapitel 4 an-Nisa [Kvinnor] vers:48]

Följeslagarna och deras heder

Och aldrig såg jag någon bland dem som brukade vanhedra Muhammeds (sallallaahu alayhi wa sallam) följeslagare. Aaishah, radiyallaahu anhaa, sade ”De kommenderades att söka förlåtelse för dem med anledning av Hans ord:

De som kommer efter dem ber:

”Herre, ge oss Din förlåtelse och förlåt våra bröder som gått före oss i tron, och låt inte ovilja mot [någon] troende bli kvar i våra hjärtan! Herre! Du ömmar, full av barmhärtighet, [för Dina tjänare!” [7] [Koranen, Kapitel 59 al-Hashr [Mönstringen] vers:10]

Innovationer

Och de brukade förbjuda innovationer: allt som inte Budbäraren (sallallaahu alayhi wa sallam) och hans kompanjoner, radiyallaahu anhum, gjorde. Allâh säger i Koranen:

Och grip alla med ett fast grepp om Guds räddningslina och låt er inte splittras! [8] [Koranen, Kapitel 3 al-i-Imran [Imrans Ätt] vers:103]

Och vidare i surah 24 an-Noor:

De som lyder Gud och Hans Sändebud, som frukar Gud och ständigt har Honom för ögonen, det är de som skall vinna den stora segern. [9] [Koranen, Kapitel 24 an-Noor [Ljuset] vers:52]

Att följa budbäraren

Och de brukade uppmana folk att följa vad Budbäraren (sallallaahu alayhi wa sallam) och hans följeslagare, radiyallaahu anhum, gjorde. Allâh säger i Koranen:

[Gud säger:]

”Detta är Min väg, en rak [väg]; följ den och följ inte [andra] vägar; annars kan ni förlora Hans väg ur sikte!” Detta är vad han befaller er; kanske fruktar ni Honom. [10] [Koranen, Kapitel 6 al-Anam [Boskap] vers:153]

Om härskare

Och vi försöker inte att strida emot eller ta makten ifrån dem [härskarna] som tilldelats den då Budbäraren har sagt,” Det finns tre saker som en muslims hjärta aldrig skall visa hat eller hätskhet emot: Att utföra ens handlingar med uppriktighet inför Allâh, ge sin lydnad till härskarna (wulaatul-amr) och hålla sig till deras grupp (jamaa’ah) för sannerligen, deras böner innefattar dem som är bakom dem [de som de härskar över].” Detta bekräftas i Allâhs ord:

Troende! Lyd Gud och lyd Sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts; och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Gud och Sändebudet, om ni tror på Gud och den Yttersta dagen. Detta är bäst och det [gynnar] en riktig och lycklig utgång. [11] [Koranen, Kapitel 4 an-Nisa [Kvinnor] vers:59]

Och svärdet är inte till för att resas mot någon i Muhammeds (sallallaahu alayhi wa sallam) Ummah.

al-Fudayl sade, ”Om jag skulle få en bön besvarad skulle jag be för ledaren (imaam) för om ledaren är rättfärdig kommer städernas och tjänarnas säkerhet att tryggas.”

* * *

Källa: Bukhârî, al-, The Aqeedah Of Imaam al-Bukhari, Salafi publications Ltd 1994
Koranverser enligt Bernström, M. K., Koranens Budskap, Proprius Sthlm 1998
Boken kan köpas på www.salafibookstore.com. Den innehåller förutom huvudtexten ovan också omfattande förklarande noter till texten och appendix, och är väl värd att äga i bokform och studeras för den som vill lära sig om de Gudfruktiga föregängsmännen, as-salafs väg.
Lund 2021 08 15
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen, Kapitel 98 al-Bayyinah [Det Klara Vittnesbördet] vers:5]
2 [Koranen, Kapitel 7 al-Araf [Urskiljning] vers:54]
3 [Koranen, Kapitel 113 al-Falaq [Gryningens Herre] verserna:1-2]
4 [Koranen, Kapitel 37 as-Saaffat [I Sluten Ordning] vers::96]
5 [Koranen, Kapitel 54 al-Qamar [Månen] vers:erna : 49-50]
6 [Koranen, Kapitel 4 an-Nisa [Kvinnor] vers:48]
7 [Koranen, Kapitel 59 al-Hashr [Mönstringen] vers:10]
8 [Koranen, Kapitel 3 al-i-Imran [Imrans Ätt] vers:103]
9 [Koranen, Kapitel 24 an-Noor [Ljuset] vers:52]
10 [Koranen, Kapitel 6 al-Anam [Boskap] vers:153]
11 [Koranen, Kapitel 4 an-Nisa [Kvinnor] vers:59]