Översatt från arabiska och engelska av Bilal.se

Den som är nöjd med sin Herre åtnjuter trons smak…

Abbas bin Abd al-Muttalib må Allah vara nöjd med honom berättade:
Jag hörde profeten – över honom vare frid – säga:

”Den åtnjuter smaken av tro [îmân] som är nöjd med Allah som Herre, Islam som religion och Muhammed som profet.”
[1] [Sahih Muslim, Kitab al-Iman, nr 54]

Abbâs b. Abd al-Muttalib…

Hans kunya var Abu’l-Fadl och var halvbror till profetens far Abdullah, hans mor var Nutayla bint Jannâb från an-Nâmir. Abbâs hade varit en beundrare av Islam i det tysta alltsedan dess begynnelse och stödde sin brorson i dennes ädla sak, och deklarerade sin konversion till islam på kvällen vid Meckas erövring.

Han uppskattades av den helige profeten och hans följeslagare och de sökte hans råd i alla viktiga frågor. Abbâs var väldigt generös och såg alltid till behovet hos sina fattiga släktingar. Han hade ett innerligt Gudsmedvetande och när helst han lyfte sina händer i åkallan rullade tårarna från hans ögon.

Han dog år 32 e h vid åttioåtta års ålder, under Uthman (Othman) som kalif. Denne ledde också begravningsbönen för honom och hans son Abdullah sänkte honom i graven.

Den åtnjuter smaken av tro [îmân] som är nöjd med Allah som Herre

En uppriktig samhörighet med Allah, islam och den helige profeten är trons summa och substans. Imân är inte någonting man kan skjuta åt sidan. Det är en attityd i sinnet som formas av att villigt hålla fast vid Allâh, Hans apostel och den livskod som Han gett den mänskliga rasen. Detta innebär att källan till îman är kärlek snarare än tvång. Att vara nöjd med Allah som Herre innebär att hela själen med alla dess krafter och strävanden samlas inför Gud och Hans gottfinnande blir mäniskans huvudsakliga livsmål.

… islam som religion

Att vara nöjd med islam som livskod innebär att allt som islam har lagt fram för den troende vad gäller andlig vägledning och praktisk lag bör ses som ett uttryck för Guds tidlösa vilja och som man villigt och glatt bör omsätta i praktiken.

… Muhammed som profet

Att vara nöjd med Muhammed – över honom vare frid – som Guds budbärare indikerar det faktum att det är genom Muhammed som Guds vilja har gjorts känd för oss. Han är uppenbarelsens mottagare och därför den som är bäst lämpad, och med gudomlig auktoritet, att förklara för människorna hur Allah skall älskas och åtlydas och hur Hans gottfinnande bäst kan sökas och hur Hans lagar kan appliceras i det praktiska livet. Således kan vi inte, om vi inte visar lydnad mot Muhammed och uppriktigt och ärligt följer honom, åtlyda vår Herre.

Källor:
Sahih Muslim, Dâr Ibn Hazm, Beirut 2002
Abdul Hamîd Siddîqî [transl.], Sahih Muslim, Kitâb Bhavan, New Dheli 1995
(Kommentarerna är från denna utgåva, och bygger bland annat på imam an-Nawawîs kommentarer på Sahih Muslim)

Lund 2021 08 17

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Sahih Muslim, Kitab al-Iman, nr 54]
Kategorier: Tron (Iman)