Mohammad bin Saleh al-Uthaimîn

al-Kutub (Skrifter) är plural för kitab (bok, eller skrift) som betyder maktûb (skrivet). Den rättsliga innebörd som avses i detta kapitel är: De böcker som Allâh har sänt ned till Sina sändebud som en nåd och vägledning för människosläktet som de kan använda för att uppnå lycka i detta liv och i det Nästkommande.

Tron på skrifterna innefattar fyra delar:

1. Tron på att skrifterna verkligen sänts ned av Allâh.

2. Tron på skrifterna vars namn vi känner till, var och en i enlighet med dess namn, som al-Qur’ân som sänts ned till Muhammad, at-Tarât som uppenbarats för Mose, Injîl som fördes ned till Jesus och as-Zabûr som gavs till David. De böcker vars namn vi inte känner till tror vi på i överlag.

3. Att vittna om deras autentiska information, som de nyheter som förmedlas i Koranen eller i de gamla skrifterna så länge som de inte har blivit ändrade eller förvanskade.

4. Att agera utefter Koranens oabrogerade föreskrifter och att acceptera samt underkasta sig dem oberoende av om vi inser visdomen bakom dem eller inte. Den ädla Koranen abrogerar alla de äldre skrifterna. Allâh säger:

Vi har uppenbarat Koranen för dig med sanningen, som bekräftar det som består av [äldre tiders] uppenbarade Skrifter. [1] [Koranen, Kapitel 5 al-Maida [Den Himmelska Måltiden] vers: 48]

Koranen är således en domare över alla de äldre skrifterna och därmed är det förbjudet att agera efter någon föreskrift i dem, utom utefter vad Koranen bekräftar.

Tron på al-kutub för med sig stora fördelar:

Erkännandet av Allâhs omtanke över Hans skapelse då Han sänt en skrift till varje nation för att vägleda genom den.

Att se Allâhs visdom i Hans uppenbarade Lag – shar’a varigenom Han för varje nation föreskrivet lagar som passar dess omständighet. Allâh säger:

För var och en av er har Vi fastställt en lag och en levnadsregel. [2] [Koranen, Kapitel 5 al-Maida [Den Himmelska Måltiden] vers : 48]

Att känna tacksamhet över Allâhs välgärning i att sända ned Hans skrifter med uppenbarelser.

Källa: al-Uthaimîn, Muhammad bin Saleh, Shar’h usûl al-îmân www 16/10-2006: www
Lund 2021 06 26
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen, Kapitel 5 al-Maida [Den Himmelska Måltiden] vers: 48]
2 [Koranen, Kapitel 5 al-Maida [Den Himmelska Måltiden] vers : 48]
Kategorier: TEOLOGI