ur al-’Aqîdah al-Wâsitiyyah av Shaykh ul-islâm Ibn Taymiyyah.
Med kommenterer från Khalil Harras och Sâlih al-Fawzân

***

Shaykh ul-islâm Ibn Taymiyyah sade:

Det är en del av tron på Gud, att vi tror på de attribut med vilka Gud har beskrivit sig Själv med i den väldiga Skriften [i.e Koranen] och som Hans sändebud Muhammed – över honom vare Guds frid och välsignelser har beskrivit Honom med.

[Och detta] utan ändring (tahrîf) och utan negerande (tactîl), utan tillskrivande (av något tillstånd till Gud – takyîf) eller liknande (vid skapelsen – tamthîl). Snarare bör tron på Gud vara som [i versen]:

”Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt.” [1] [Koranen, Kapitel 42 ash-Shura [Samråd ] vers:11]

Kommentar till texten – förklaring av termer

De arabiska nyckeltermer som används i texten är tahrîf, dvs ”ändring”, tactîl, dvs ”negerande” Takyîf dvs ”tillskrivande” och tamthîl, dvs ”liknande vid skapelsen”. De förklaras av al-cAqîdah al-Wâsitiyyahs kommentatorer:

Tahrîf – Att ändra. Att introducera en förändring i ett påstående (eng. statement) innebär att utesluta betydelsen av det man förstår av det och visserligen acceptera en sådan innebörd som orden kan indikera men på ett tvivelaktigt sätt.

Tactîl – Att förneka Guds attribut. Skillnaden mellan tahrîf och tactîl är att i det senare fallet är det den verkliga meningen som förnekas – den som ges i Koranen och i profettraditionen – medan i tahrîf förklaras en text med en sådan innebörd som är falsk och som inte bevisas av orden. [Harras 1996:33]

Takyîf – Innebär att tro [dvs tro i religiös bemärkelse] att tillståndet hos Guds attribut är på det ena eller på det andra viset, eller att ställa frågor om Guds attributs tillstånd.

Att specificera exakt natur och verklighet för den etablerade meningen av attributet. Att göra takyîf med Guds attribut innebär att specificera dess exakta natur, tillstånd och form. Detta är omöjligt för människan då kunskapen om detta hör till den kunskap som Gud hållit för sig själv. [Fawzân, 2003:2]

Tamthîl – Innebär att tro på att Guds attribut är som skapelsens olika attribut. Frasen ”bi ghayr takyîf” innebär, menar man, att ahl ul-sunnah förnekar att de skulle ha någon som helst kunskap om Hans tillstånd för endast Gud känner till Sitt själv och Sina attributs tillstånd.

Källor:
Harras, Khalil, Shahr al-Aqeedat-il-Wasitiyyah, Dar-us-Salam Publications, Riyadh 1996
Al-Fawzân, Sâlih, Sharr Aqeedat ul-Waasitiyyah, Salafipublications.com www 2003 (nerladdat 2003-07-22) : [Creed of Wasitiyyah : Part 5 : How to Believe in the Names & Attributes of Allaah]
Koranvers enligt Bernström, Muhammad Knut, Koranens Budskap, Proprius Sthlm 1998
Lund 2021 08 23
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen, Kapitel 42 ash-Shura [Samråd ] vers:11]