Muhammad bin Saleh al-Uthaimîn
I översättning från engelskan av Bilal.se

Den Yttersta dagen är Återuppståndelsens dag då människorna kommer att återuppresas får att få ta emot belöningar och räkenskap. Den har fått detta namn då det inte kommer någon dag efter den. Under denna dag kommer Paradisets folk att inta sina boningar och Helvetets folk inta sina.

Tron på den Yttersta dagen består av tre delar

Tron på återuppståndelsen innebär att man tror att de döda åter får liv under den dagen då det kommer att blåsas i den andra basunen och att människosläktet kommer att stå inför deras Herre. De kommer att stå barfota, fullständigt nakna och utan att vara omskurna. Allâh säger:

Liksom Vi grep Oss an med den första skapelsen skall Vi förnya den – för detta löfte borgar Vi och Vi har makt att göra det! [1] [Koranen, Kapitel 21 al-Anbiya [Profeterna] vers:104]

Återuppståndelsen (al-Ba’th ) är något som Koranen, sunnahn och koncensus bland muslimer bekräftar. Allâh säger:

En gång måste ni dö, och därefter skall ni väckas till nytt liv på Uppståndelsens dag. [2] [Koranen, Kapitel 23 al-Muminun [De Troende] vers: 15 – 16]

Profeten har sagt:

Människor kommer att samlas på Återuppståndelsens dag barfota, nakna och icke-omskurna.” [3] [Sahîh Muslim, vol. 4, hadîth 6844]

Muslimer är helt eniga om att bekräfta Återuppståndelsens dag och det är vad visdom nödvändiggör. Allah upprättar åt Sin skapelse en plats för återvändande (ma’âd) i syfte att belöna dem för den skyldighet Han belagt dem med genom Sitt sändebuds ord. Allâh säger:

Trodde ni att Vi skapade er för nöjes skull och att ni inte skulle föras tillbaka till Oss. [4] [Koranen, Kapitel 23 al-Muminun [De Troende] vers:115]

Till profeten Muhammad har Han sagt:

Han som har uppenbarat denna Koran för dig och gjort dess klara och tydliga föreskrifter till bindande regler [för ditt liv] skall helt visst låta dig nå ditt slutgiltiga mål. [5] [Koranen, Kapitel 28 al-Qasas [Berättelsen] vers:85]

Tron på belöningar och räkenskap. Tjänaren kommer att bli ställd till svars och belönad för dennes handlingar. Detta bevisas genom Koranen, sunnahn och koncensus bland muslimer. Allâh säger:

Det är till Oss de skall återvända, och därefter tillkommer det Oss att ställa dem till svars.” [6] [Koranen, Kapitel 88 al-Ghashiya [Det Som Skall Överskugga Allt] vers:25-26]

Han säger även:

Den som [på Räkenskapens dag] för med sig en god handling skall belönas tiofalt, men den som för med sig en dålig handling skall bara straffas med vad som motsvarar denna handling och ingen orätt skall tillfogas dem. [7] [Koranen, Kapitel 6 al-Anam [Boskap] vers:160]

På Uppståndelsens dag skall Vi ställa fram rättvisande vågar och ingen skall då lida den minsta orätt. [Allt,] till och med det som väger så litet som ett senapskorn, skall Vi dra fram i ljuset. Det är Vi som bäst håller räkning på allt. [8] [Koranen, Kapitel 21 al-Anbiya [Profeterna] vers:47]

Ibn ’Umar har rapporterat att profeten har sagt:

Allâh kommer att föra en troende nära Honom och skydda honom med kanafahu [Allâhs skärm] och fråga honom: ’Begick du dessa synder?’ Han kommer att säga: ’Ja, min Herre.’ Allâh kommer att fortsätta att fråga till han erkänner alla hans synder och tro att han är förlorad. Allâh kommer då att säga: ’Jag dolda dina synder i denna värld och förlåter dig för dem idag’, och då kommer han att få boken med hans goda handlingar. De icke troendes och hycklarnas synder kommer att visas offentligt: ’Vem är mer orättfärdig än den som sätter ihop lögner om Gud? [Dessa människor] skall [på den Yttersta dagen] föras fram inför sin Herre och vittnena skall förklara: ’Dessa var det som satte ihop lögner om sin Herre.’ [9] [Koranen, Kapitel 11 Hud [Hud] vers:18]

Det har autentiskt rapporterats från profeten att han berättat om Herren:

Allâh har beordrat [de utsedda änglarna över er] att de goda och de dåliga handlingarna skall nedtecknas och Han har sedan visat [sättet för] hur [de skall nedtecknas]. Om någon avser att göra en god handling och sedan inte utför den, då kommer Allâh att nedteckna en hel god handling för honom och om han avser att göra en bra handling och han verkligen utför den, då kommer Allâh att nedteckna en belöning likvärdig med tio till sjuhundra gånger eller mycket mer. Och om någon avser att begå en dålig handling och inte begår den, då kommer Allâh att skriva ned en hel god handling hos Honom och om han avser att begå den [den dåliga handlingen] och verkligen begår den, då kommer Allâh att nedteckna en dålig handling för honom. [10] [Sahîh al-Bukhârî, vol. 8, hadîth 498]

Muslimer är eniga om att bekräfta räkenskap och belöning och detta är vad visdom gör till ett måste. Allâh har gett oss skrifterna, sänt budbärarna och gjort det nödvändigt för skapelsen att acceptera budskapet de fått och att agera i enlighet med skyldigheterna däri. Han har gjort det tillåtet att strida mot dem som motsäger sig det och deras avkomma, kvinnor och egendomar är tillåtna. Hade det inte funnits någon räkenskap och belöning hade detta varit utan mening. Allâh, den Allvise, står långt över sådana imperfektioner. Han har pekat på denna bekräftelse (om räkenskap och belöning) när Han sagt:

Vi skall förvisso förhöra mottagarna av Vårt budskap, och Vi skall förhöra budbärarna; och Vi skall med [fullständig] kunskap underrätta dem om [allt]; ingenting har
gått Oss förbi. [11] [Koranen, Kapitel 7 al-Araf [Urskiljning] vers:6-7]

Källa:
al-Uthaimîn, Muhammad bin Saleh, Shar'h usûl al-îmân www 16/10-2006: www
Lund 2021 08 22
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen, Kapitel 21 al-Anbiya [Profeterna] vers:104]
2 [Koranen, Kapitel 23 al-Muminun [De Troende] vers: 15 – 16]
3 [Sahîh Muslim, vol. 4, hadîth 6844]
4 [Koranen, Kapitel 23 al-Muminun [De Troende] vers:115]
5 [Koranen, Kapitel 28 al-Qasas [Berättelsen] vers:85]
6 [Koranen, Kapitel 88 al-Ghashiya [Det Som Skall Överskugga Allt] vers:25-26]
7 [Koranen, Kapitel 6 al-Anam [Boskap] vers:160]
8 [Koranen, Kapitel 21 al-Anbiya [Profeterna] vers:47]
9 [Koranen, Kapitel 11 Hud [Hud] vers:18]
10 [Sahîh al-Bukhârî, vol. 8, hadîth 498]
11 [Koranen, Kapitel 7 al-Araf [Urskiljning] vers:6-7]