Mohammad bin Saleh al-Uthaimîn
I översättning från engelskan av Bilal.se

Tron på änglarna

Änglarna är skapelser från den värld som är dold för oss människor. Dessa änglar dyrkar Allâh och äger inga gudomliga egenskaper i form av rubûhiyyah eller ulûhiyyah. Allâh har skapat dem av ljus och gett dem en fullständig underkastelse under Hans kommendering, och förmågan att utföra den.

Allâh säger:

”Honom som allt och alla i himlarna och på jorden tillhör! De som står nät Honom håller sig inte för goda att tjäna Honom och de förtröttas inte.” [1] [Koranen, Kapitel 21 al-Anbiya [Profeterna] vers:19-20]

De är många till antalet, ingen kan räkna dem utom Allâh. Det har bekräftats i en hadîth från Anas, i hans återberättelse om al-Mi’râj [Profetens färd till himmelen], att profeten har sagt:

”… Jag visades al-Baitil-Ma’mûr [2] [Allâhs hus i den sjunde himmeln som står rakt ovanför al-Bait al-Harâm [Allâhs hus i Mecka] Se as-Silsalah as-Sahîdah av Shaykh Nâsir-ud-Dîn al-Albânî, vol. 1, #236]   Jag frågade Gabriel om det och han sa: ‘Detta är al-Bait al-Ma’mûr där 70 000 änglar ber varje dag. När de ger sig av återvänder de aldrig dit [men varje dag kommer en ny grupp].’” [3] [Sahîh al-Bukhârî, vol. 4, #429]

Tron på änglarna består av fyra kategorier

1. Att tro på deras existens.

2. Att tro på dem vars namn är kända för oss, som Gabriel, och att generellt sett tro på dem vars namn vi inte känner till.

3. Att tro på vad vi känner till om deras egenskaper. Ett exempel är ängeln Gabriel som profeten såg i sin rätt form som han skapats i. Han hade då 600 vingar och täckte hela horisonten. [4] [Sahîh al-Bukhari vol 4, #455-457]

Änglarna kan genom Allâhs kommendering ta en människas form. Detta inträffade Gabriel när Allâh sände honom till Maria och han visade sig som en man för henne. [5] [Se Koranen, Kapitel 19 Maryam [Maria] vers:17]

Han gjorde även det när han kom till profeten då han satt tillsammans med hans följeslagare. Gabriel visade sig då i form av en välklädd man i extremt vita kläder och med ett extremt svart hår. Det syntes inga tecken på honom som tydde på att han hade rest och ingen av följeslagarna kände igen honom. Han satte sig ned jämte profeten och vilade sina knän mot hans och placerade sina handflator på hans lår. Han frågade sedan profeten om islâm, îmân och ihsân samt Timmen och tecknen inför den. Profeten besvarade hans frågor varpå han gick. Profeten sa då: ”Det var Gabriel som kom för att lära er om er religion.

På ett liknande sätt visade sig änglarna som Allâh sände till Abraham och Lot när de gestaltade sig som människor.

4. Att tro på det vi känner till om de handlingar de utför i enlighet med Allâhs – den Högstes – kommendering. Exempel på detta är deras tasbîh och dyrkan av Allâh, dag som natt och utan att bli trötta på det eller visa lathet.

Vissa änglar kan ha speciella uppgifter:
Gabriel: al-Âmîn (den betrodde) med Allâhs uppenbarelse. Allâh sänder honom till profeterna och sändebuden.

Mikael: Ansvarar för al-qatr, dvs. regn och växtlighet. [6] [Se al-Bidâyah wan-Nihâyah av Ibn Kathîr, vol. 1, s.50]

Israfel: Ansvarar för att blåsa i Basunen under den dag då Timmen inträder och skapelsen kommer att återuppresas. [7] [Se Fathul Bârî av Ibn Hajer al-‘Asqalânî, vol. 11, s. 368]

Malakul Mawt [Dödsängeln]: Betrodd med att föra ut själarna vid dödsögon-blicket. [Allâh säger: ”Säg: ‘Dödens ängel, som har satts att vaka över er, skall [en dag] samla in era själar och därefter förs ni åter till er Herre.‘” [8] [Koranen, Kapitel 32 as-Sajda [De Faller Ned I Tillbedjan] vers:11]

Änglarna ansvariga för skötet: När embryot har varit fyra månader i moderns sköte sänder Allâh en ängel till det och beordrar ängeln att nedteckna dess försörjning, livslängd, handlingar och om det kommer att tillhöra de olyckliga eller de välsignade (i det Nästkommande).

Änglarna utsedda för att bevittna och nedteckna vad Adams söner (människosläktet) gör: En sitter på den högra axeln och den andra på den vänstra på varje person. [Allâh – den Upphöjde – säger:

”Och det finns de som vakar över er, ädla skrivare, som [känner er och] vet vad ni gör.” [9] [Koranen, Kapitel 82 al-Infitar [När Himlen Rämnar] vers:10-12]

och ”När de två [änglarna som har till uppgift] att skriva ned [hennes ord och hennes handlingar] skriver, sittande på höger och vänster sida, kommer inte ett ord över hennes läppar utan att en övervakare är hos henne, färdig [att skriva].” [10] [Koranen, Kapitel 50 Qaf [Qaf] vers:17-18]

Änglarna utsedda för att förhöra den som avlidit efter att han har begravts: Två änglar kommer och frågar honom om hans herre, religion och profet. [När den avlidne har begravts kommer två svartaktiga änglar med blåa ögon. En kallas för Munkar och den andre för Nakîr. De kommer till honom och de frågar om Allâh, profeten och hans religion. Det finns en hadîth återberättad av at-Tirmithî och ash-Shaykh al-Albânî har sagt att den är hasan. Se at-Tahâwiyyah, FN. #528, s. 399, as-Sahîhah, hadîth #1391 och at-Tabrîzî’ Mushkâtul Massâbîh, vol. 1, hadîth 130.]

Tron på änglarna medför stora fördelar

Tron på änglarna medför stora fördelar, bland dem är:

Medvetenhet om Allâhs storhet, kraft och auktoritet. Utan tvekan är storheten i skapelsen av änglarna på grund av Skaparens storhet.

Att man tackar Allâh för Hans omtanke om Adams barn då Han utsett vissa av dessa änglar till att skydda dem, nedteckna deras handlingar och andra intressen.

Att man älskar änglarna för vad de har utfört i dyrkan av Allâh.

Vissa av dem som har vikt av från den raka vägen förnekar att änglarna har äkta former. De säger att de representerar kraften i vad som kan vara gott i skapelsen. Denna åsikt motsäger sig Allâhs skrift, Hans sändebuds sunnah och vad det råder koncensus kring bland muslimer. Allâh säger:

Gud ske lov och pris, himlarnas och jordens Skapare, som sänder änglarna som Sina budbärare, försedda med två eller tre eller fyra vingpar.” [11] [Koranen, Kapitel 35 Fatir [Himlarnas Och Jordens Skapare] vers:1]

Om du kunde se förnekarna av sanningen när änglarna i dödsögonblicket tar emot deras själar och slår dem i ansiktet och i ryggen. ” [12] [Koranen, Kapitel 8 al-Anfal [Krigsbyte] vers:50]

Om du kunde se de orättfärdiga när de ligger för döden och änglarna sträcker ut händerna [mot dem och ropar]: ‘Låt själen fara! I dag skall ni få lida ett förnedrande straff för de lögner ni yttrade om Gud och för att ni av högmod vägrade att lyssna till Hans budskap.’ [13] [Koranen, Kapitel 6 al-Anam [Boskap] vers:93]

Och när skräcken [efter uppståndelsen] har släppt sitt grepp om deras hjärtan, skall de fråga [varandra]: ‘Vad sade er Herre till er?’ – och få svaret ‘Sanningen; Han är den Höge, den Väldige.’ [14] [Koranen, Kapitel 34 Saba [Saba] vers:23]

Allâh har även sagt om människorna i Paradiset:

Och änglarna kommer emot dem från alla portar [och välkomnar dem: ‘Fred! [Detta är lönen] för ert tålamod och er uthållighet!’ Vilken lycka i dessa eviga boningar! [15] [Koranen, Kapitel 13 ar-Ra’d [Åskan] vers:23-24]

Profeten har i en hadîth som rapporterats av Abu Hurairah och som återgivits i Sahîh al-Bukhârî sagt:

Om Allâh älskar en person säger Han till Gabriel: ‘Allâh älskar en viss person. O Gabriel! Älska honom.’ Gabriel älskar då honom och förkunnar för dem som finns i himlen: ‘Allâh älskar en viss person, därför skall ni också älska honom.’ De som bor i himlen älskar honom då och därmed får han folkets [på jorden] välbehag.” [16] [Sahih al-Bukhârî, vol.4]

I samma bok (Sahîh al-Bukhârî) säger profeten:

Under varje fredag posterar sig änglarna vid varje port in i moskén och skriver ned människornas namn, en efter en [enligt den tid då de anländer inför fredagsbönen], och när imamen sätter sig på predikstolen virar de ihop sina rullar och gör sig redo för att lyssna till dhikr [dvs. fredagspredikan].” [17] [Sahîh al-Bukhârî, vol. 4]

Den ovan nämnda texten förklarar tydligt att änglarna är äkta skapelser och inte krafter, vilket de som avviker från den rätta vägen säger. Den generella koncensus som finns bland muslimer är i enlighet med de ovan nämnda texterna.

Källa:
al-Uthaimîn, Muhammad bin Saleh, Shar’h usûl al-îmân www 16/10-2006: www
Lund 2021 07 01
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen, Kapitel 21 al-Anbiya [Profeterna] vers:19-20]
2 [Allâhs hus i den sjunde himmeln som står rakt ovanför al-Bait al-Harâm [Allâhs hus i Mecka] Se as-Silsalah as-Sahîdah av Shaykh Nâsir-ud-Dîn al-Albânî, vol. 1, #236]
3 [Sahîh al-Bukhârî, vol. 4, #429]
4 [Sahîh al-Bukhari vol 4, #455-457]
5 [Se Koranen, Kapitel 19 Maryam [Maria] vers:17]
6 [Se al-Bidâyah wan-Nihâyah av Ibn Kathîr, vol. 1, s.50]
7 [Se Fathul Bârî av Ibn Hajer al-‘Asqalânî, vol. 11, s. 368]
8 [Koranen, Kapitel 32 as-Sajda [De Faller Ned I Tillbedjan] vers:11]
9 [Koranen, Kapitel 82 al-Infitar [När Himlen Rämnar] vers:10-12]
10 [Koranen, Kapitel 50 Qaf [Qaf] vers:17-18]
11 [Koranen, Kapitel 35 Fatir [Himlarnas Och Jordens Skapare] vers:1]
12 [Koranen, Kapitel 8 al-Anfal [Krigsbyte] vers:50]
13 [Koranen, Kapitel 6 al-Anam [Boskap] vers:93]
14 [Koranen, Kapitel 34 Saba [Saba] vers:23]
15 [Koranen, Kapitel 13 ar-Ra’d [Åskan] vers:23-24]
16 [Sahih al-Bukhârî, vol.4]
17 [Sahîh al-Bukhârî, vol. 4]