Mohammad bin Salih al-Uthaymin

Tron på Allahs Namn och Attribut betyder att man tror på allt Allah bekräftat för Sig Själv i Hans bok, eller i Hans sändebuds Sunnah gällande Hans Namn och Attribut på ett sätt som är passande för Honom utan att förvränga, förneka, fråga hur eller förlikna dem med skapelsen. Allah, Den Högste, sade:

”Till Allah tillhör de vackraste Namnen, kalla då på Honom med dem, och lämna dem som förnekar (och förvränger) Hans Namn, de kommer att ställas till svars för det dem gör” [al-A’raf 7:180]

Och Allah, Den Högste, sade:

”Och till Honom tillhör de Högste beskrivningarna i himlen och på jorden, och Han är den Mäktige, den Vise” [ar-Rum 30:27]

Och Allah, Den Högste, sade: 

Det finns ingenting som är likt Honom, och Han är den Hörande, den Seende [ash-Shura 42:11]

Två grupper har gått vilse gällande tron på Allahs Namn och AttributDen första gruppen: 

Förnekarna, de som förnekade Allahs Namn och Attribut, eller vissa av dem. De sade detta för att de påstod att om man bekräftade dessa Namn och Attribut så har man liknat Allah med skapelsen. Detta är ett lögnaktigt påstående från olika synvinklar, bland annat: 

Den första synvinkeln: Att det innebär falska följder och att Allahs Tal är motsägande, eftersom Allah har bekräftat dessa Namn och Attribut för Sig själv, och Han har förnekat att det finns någonting som är likt Honom. Så om bekräftandet av dessa Namn och Attribut skulle innebära att man liknar Allah vid skapelsen skulle det betyda att Allahs Tal är motsägande och att vissa delar motsätter sig andra delar. 

Den andra synvinkeln: När två saker har samma namn eller attribut så nödvändiggör det inte att dem är lika. Du kan se två personer som båda är människor, dem hör, ser och talar, men det betyder inte att dem är exakt likadana i dessa mänskliga attribut, det vill säga i hörsel, syn och tal. Man kan likaså se att djur har händer, fötter och ögon, samtidigt som det inte innebär att dem liknar varandra för att dem har dessa händer, fötter och ögon. När det har skillnaderna mellan skapelsen har klargjorts för oss trots att dem har liknande namn och attribut förstår vi att skillnaden mellan skapelsen och Skaparen är ännu större. 

Den andra gruppen: De som liknar Allah vid skapelsen, och det är de som bekräftade Allahs Namn och Attribut samtidigt som de liknande dem med Hans skapelse sägandes att det är vad texterna tyder på, eftersom Allah endast tilltalar Hans tjänare med det dem begriper. Det här är ett falskt påstående från olika synvinklar, bland annat: 

Den första synvinkeln: Att likna Allah med skapelsen är någonting oriktigt som intellektet och Shari’ahn falsk förklarar, och det är inte möjligt att Koranen och Sunnah innehåller är någonting som är oriktigt och falsk förklarat. 

Den andra synvinkeln: Att Allah tilltalade Sina tjänare med det dem kan begripa i betydelsens grund, men gällande realiteten av Hans Essens och Attribut så är det någonting Allah dolt för Sig Själv. Då Allah bekräftat för Sig Själv att Han är hörande, så är hörselns innebörd i dess grundliga betydelse någonting vi kan begripa (det vill säga att man uppfattar ljud och röster).

Men hur det exakt är beträffande Allahs hörsel är någonting vi inte vet, eftersom hörselns egentliga realitet bland skapelsen skiljer sig, och därav är skillnaden mellan Skaparen och skapelsen ännu större. När Allah berättar för oss att Han reste Sig över Sin tron, så förstår vi vad resning är för någonting i betydelsens grund, men det vi inte vet är hur Allah reste Sig över Sin tron, eftersom skapelsens resning skiljer sig. Någon som reser sig över en stillastående stol, gör inte det på samma sätt som den som bestiger en flyende och svårbestigen kamel. Då förstår vi att skillnaden mellan Skaparen och skapelsen är större än så. 

Och tron på Allah som Han har beskrivit Sig Själv för oss, ger de troende goda frukter och följder, bland annat:Den första: Förverkligandet av att endast dyrka Allah ensam då man inte vänder sig till någon annan med hopp eller fruktan och inte dyrkar någon vid Hans sida. 

Den andra: Att man får en fullständig kärlek för Allah, Den Högste, och man glorifierar Honom på det sättet Hans vackra Namn och höga Attribut fordrar. 

Den tredje: Förverkligandet av dyrkan till Honom genom att göra det Han beordrar med och hålla sig borta från det Han förbjuder. 

Källa: Förklaringen av trons grunder sid. 22-24

Print Friendly, PDF & Email