Prisad vare Allah och må frid och välsignelser vara över Hans sändebud. Jag skall tala lite grann utifrån en fras ur koranens åttonde kapitel, al-Anfâl, det är den inledande meningen i vers 24:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ

Troende! Svara när Gud och [Hans] sändebud kallar er till det som skall förnya ert liv! [1] [Koranen, al-Anfâl 8:24]

Två saker att först lägga märke till:

1, Att vi som muslimer måste lyda och följa inte bara Allah utan också Hans Profet Muhammed – över honom vare frid. Jag (SMS-Bilal) har diskuterat detta under ett par föreläsningar tidigare så jag går inte närmare in på denna punkt just nu…

2, Det som Allah kallar till ger en liv. Detta naturligtvis under förutsättning att man svarar på kallandet från Allah och Hans profet. Om man inte gör det så kan man heller inte förvänta sig att få ta del av dessa effekter… En aspekt av att svara på Allahs och Hans profets kallande är att ta sig tid att studera och lära sig Koranen – Koranen är ju Allahs ord till människorna och vi som är muslimer vet att det inte kommer fler uppenbarelser eller några fler profeter.

Det är alltså inte något ide att vänta på något mer eller något nytt. Dr Phil på tv4, är ingen profet, New Ageskriften ”De nio insikterna” är ingen uppenbarelse och definitivt inte uppföljaren med den ”Tionde insikten” som också går att köpa tillsammans med kristaller och rökelser på ”Sök och Finn”.

Nej den verkliga vägledningen med de verkliga insikterna som är långt fler och djupare finns just nu och har gjort det i oförfalskad och oförändrad form i snart 1500 år. Nåväl… jag nämnde något om effekter… de bästa exemplen på hur människor förändrades finner vi hos profetens följeslagare, den allra första generationen muslimer.

De var de första som svarade på Gud och Hans profets kallande. Shaykh as-Saddi, en tidig Korankommentator slår fast att denna vers betyder att islam gav följeslagarna ett sant liv efter att de varit döda av icke-tro. Skillnaden mellan tro och icke-tro är verkligen jämförbar mellan liv och död.

Att känna Koranen, den källa till liv som Allah och Hans budbärare – Guds frid och välsignelser vare över honom – kallar varje människa till, i motsats till att inte känna den är också jämförbart med skillnaden mellan liv och död. Koranens effekter kan tydligt ses i den första generationens muslimer. Detta var de människor som gavs liv genom Koranen. De togs från mörker till ljus. Det exempel de utgör är ett exempel som alla senare generationer som tror på Koranen måste följa.

Man kan hitta kanske en av de bästa beskrivningarna av den förändring som skedde bland muslimerna i det berömda uttalandet från följeslagaren Jafar ibn Abû Tâlib – må Allah vara nöjd med honom – som blev tillfrågad av Abbysiniens Negus om budbärarens uppdrag. Han berättade för honom:

O Kung, vi var ett okunnigt folk som dyrkade avgudar, åt kadaver och hängav oss åt sexuella njutningar. Vi retade våra grannar, en bror förtryckte sin egen bror, och den starke förtärde den svage. Under den här tiden trädde det fram en man bland oss som redan var känd för att vara sanningsenlig, ädel och uppriktig. Denna man kallade oss till Islam. Och han lärde oss att sluta upp med att dyrka stenar, att tala sanning, att avhålla oss från blodspillan och att inte lura av de föräldralösa deras tillhörigheter. Han lärde oss att ge våra grannar trygghet och att inte förtala kyska kvinnor. Han påbjöd oss att förrätta bön, fasta och att ge allmosor. Vi följde honom och upphörde med polyteism och avgudadyrkan och avstod från alla onda handlingar. Det är på grund av denna nya väg som vårt folk har blivit fientliga mot oss och tvingar oss att gå tillbaks till vårt gamla vilseledda liv.

Jafar ibn Abû Tâlib – må Allah vara nöjd med honom – redogörelse visar på en del av vanorna hos de förislamiska araberna. Bland annat förtryckte och utnyttjade den starke den svage, man ljög och man lurades och de dyrkade bland annat stenar.

Det finns en del paralleller till dagens situation där just utnyttjandet av svaga och utsatta människor och bristen på vilja att ta ansvar för sig själv och sina handlingar, respekten för medmänniskor som grannar och andra är något som nästan är naturligt och ibland till och med det som eftersträvas. I New Ageaffärerna har man också stenar med olika inneboende krafter som man säljer till andligt svältande människor…

De karaktärsdrag som de tidiga muslimerna utvecklade är de raka motsatserna till detta. De avsade sig all avgudadyrkan, dem skapade trygghet för sig och sin omgivning, de lärde sig att tala sanning och att inte tala illa om andra människor. De följde profeten uppmaningar till att förrätta bönen och de fastade. De delade också med sig av det som Gud gett dem till försörjning Det är det verkliga livet – det enda liv som är värt att leva – som Gud och Hans budbärare kallar var och en till.

Det är hjärtats verkliga liv och räddning då det befriar det från att vara förslavat under begär, lustar och tvivel. Det är sinnets verkliga liv för människan då det befriar henne från tjänandet och förslavningen under andra människor och ideologier.

Det gör henne fri att tjäna och dyrka endast Gud, det ultimata målet som hennes egna själv igenkänner och strävar efter. Det är källan till heder och värdighet, syftet för vilket hon skapats. I slutändan är detta det verkliga livet, bestående av evig lycksalighet och glädje, i Paradiset, där man är nöjd med Herren och Herren är nöjd med tjänaren.

[#SMSBilal] [#islamSE]
[#bilalSE] [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen, al-Anfâl 8:24]
Kategorier: TEOLOGI