Skydda er själva och era familjer från elden
Utdrag ur Tafsîr Ibn Kathîr Tafsîr på vers 6 av surah At-Tahrîm

Oh ni som tror, skydda er själva och era familjer från den eld som har människor och stenar till bränsle… [1] [Koranen, Kapitel 66 at-Tahrim [Förbudet] vers:6]

’Alî Ibn Abi Talhah återberättade från Ibn ’Abbâs;

…skydda er själva och era familjer från den eld…” Han sade, ”[Genom att] arbeta i lydnad för Gud, undvik olydnad mot Gud och beordra era familjer att minnas Honom , och sedan kommer Gud att rädda er från Elden.” [2] [at-Tabari 23:491]

Mujâhid kommenterade också versen, ”…skydda er själva och era familjer från den eld…” med orden: ”Ha taqwâ inför Gud och beordra era familjer att ha taqwa inför Honom.” [3] [at-Tabari 23:492]

Qatâda sade: ”Han kommenderar lydnad mot Gud, att man inte skall vara olydig mot Honom, han kommenderar sin familj att lyda Hans order och hjälper dem att handla i enlighet med dem. Då han ser olydnad, stoppar han dem och förbjuder dem att göra det.” [4] [at-Tabari 23: 492]

På liknande sätt sade Ad-Dahhâk och Muqâtil;

Det är en plikt för muslimen att lära sina nära familje medlemmar och sina manliga och kvinnliga slavar det som Gud har gjort obligatoriskt för dem och vad Gud har förbjudit för dem.” [5] [al-Qurtubi 18:196]

Det finns en profettradition [hadîth] som bekräftar betydelsen av denna vers [âyah]. Ahmad, Abû Dâwud, och At-Tirmidhi nedtecknade att Ar-Rabî’ bin Sabrah sade att hans fader sade att Guds budbärare (må Guds frid och välsignelser vara över honom) sade: 

”Beordra barnen att förätta bön då de blir sju år gamla, och då de blivit tio, tillrättavisa dem då [om de inte ber].” Detta är den berättelse som Abû Dâwud; at-Tirmidhi och sade, ”Denna hadîth är hasan

Källa:
Kathîr, Ibn, Tafsîr Ibn Kathîr (abridged), volume 6, darussalam publ. Riyadh 2000 [sid. 687-689]
Koranvers från Muhammed Knut Bernströms "Koranens Budskap" (proprius 1998), något modifierad av sammanställaren.
Lund 2021 08 22
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen, Kapitel 66 at-Tahrim [Förbudet] vers:6]
2 [at-Tabari 23:491]
3 [at-Tabari 23:492]
4 [at-Tabari 23: 492]
5 [al-Qurtubi 18:196]
Kategorier: Familj