Översatt och delvis bearbetad av Bilal.se från hemsidan
Islamic Psychology Online

Sammanställarens inledning

Följande text är ett utdrag ut imam at-Tabaris tafsîr – kommentar på Koranen – och kan ses som en introduktion till ämnet om själens tre stadier. Kunskapen om dessa är avgörande för var och en som strävar efter att rena sitt hjärta och sin själ, och som söker närheten till Gud, den upphöjde. Dessa indelningar är:

1. Nafs al-’ammârah bi s-sû’ – den själ som manar mot det onda;

2. Nafs al-lawwâmahden själ som anklagar; och

3. Nafs al-mutma’innahden själ som kommit till ro.

Ibn ul-Qayyim förklarade sammanhanget mellan själen och dess olika tillstånd: ”Själen, an-nafs, är en enda entitet, men dess tillstånd kan variera, från nafs al-’ ammârah till nafs al-lawwâmah till nafs al-mutma’innah [och denna sista är] det slutliga målet för fulländning.

Imam atTabarîs tafsîr av surah 12 Yûsuf vers 53

Imam at-Tabarî ger i sin exeges (tafsîr) av surah Yûsuf vers 53 en summering av dessa tre.

1.Nafs al-’ammârah bi s-sû’ – den själ som manar mot det onda

Detta är den typ som för med sig straff. Genom dess själva natur dirigerar den sin ägare till varje felaktig handling. Ingen kan göra sig av med dess onda utan hjälp från Gud. Gud hänvisar till denna typ i berättelsen om al-Azîz hustru Zulaikhah och profeten Yûsuf – må Guds frid vara över honom:

…[något i] människans inre driver henne mot det onda (an-nafsa al-ammâratu bi s-sû’) utom den som min Herre i Sin nåd förbarmar sig över. [1] [Koranen, Kapitel 12 Yusuf [Josef] vers:53]

Denna typ existerar i sinnevärlden [eng. world of senses] och domineras av världsliga begär (shahawât) och passioner. Ondska ligger görmt i själen och det är det som leder till vidare till att göra fel. Om Gud skulle lämna tjänaren ensam med sig själv skulle tjänaren gå under mellan dess onda och det onda som den begär; men om Gud skänker honom framgång och hjälp, då kommer han att överleva.

2. Nafs al-lawwâmah, den själ som anklagar

Gud hänvisar till denna typ i versen:

Jag kallar till vittne den anklagande själen i människans inre! [2] [Koranen, Kapitel 75 al-Qiyama [Uppståndelsen] vers:2]

Denna typ är medveten om dess egna tillkortakommanden. Hasan al-Basri sade, ”Du kommer alltid att se den troende klandra sig själv och säga saker som, ’ville jag verkligen detta? Varför gjorde jag det? var detta verkligen bättre än det?’”

3.Nafs al-mutma’innah, den själ som kommit till ro.

Gud hänvisar till denna typ i versen:

…Du själ som har komit till ro! [3] [Koranen, Kapitel 89 al-Fajr [Gryningsljuset] vers:27]

Denna typ är lugn och den vilar på en säker övertygelse om Gud. Ibn ’Abbâs – må Gud vara nöjd med dem båda – sade, ”Det är den lugna och treonde själen.

Al-Qatâdah sade, ”Det är den troendes själ som funnit ro genom det som Gud har lovat. Dess ägare är avslappnad och tillfredställd med sin kunskap om Guds namn och attribut, och med vad Han har sagt om Sig själv och Sin budbärare – må Guds frid och välsignelser vara över honom – och med vad Han sagt om vad som väntar själen efter döden: om själen avfärd, livet i mellanrummet mellan döden och återuppståndelsen (barzakh) och de händelser som kommer att följa på domedagen. Så säker att han nästan kan se det med sina egna ögon. Så han underkastar sig Guds vilja och överger sig nöjt till Honom, aldrig missnöjd eller klagande och med en aldrig sviktande tro. Han gläds inte åt sina vinningar och inte heller får hans prövningar honom till att förtvivla – för han vet, att de förordnades honom långt innan de skulle hända honom redan innan han skapades.”

Källor:
Texten ur at-Tabarîs verk Djami' al-bayân fî tafsîr al-Qur'ân är hämtad från hemsidan "Islamic Psychology Online" (www 2004-11-13)
Koranverser enligt Bernström, M. K., Koranens budskap, Proprius Sthlm 1998, med vissa modifikationer.
Lund 2021 08 22
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen, Kapitel 12 Yusuf [Josef] vers:53]
2 [Koranen, Kapitel 75 al-Qiyama [Uppståndelsen] vers:2]
3 [Koranen, Kapitel 89 al-Fajr [Gryningsljuset] vers:27]