Detta inlägg är ett stycke av boken ISLAM VARFÖR? av Faten Amin, det är bara att klicka på länken för att ta del av hela boken, ISBN nr finns inte för boken då boken var skriven från början för att publicera den på min gamla sida Islamiska.org som jag tyvärr blev av med, därför finns den på Bilal.se.

SISTA UPPENBARELSEN

SISTA UPPENBARELSEN

När människorna avvek långt från de ursprungliga lärorna från de tidiga profeterna och var djupt ner i de mörka tiderna, sände Allah sin siste budskapsbärare, profeten Muhammed frid vare över honom. Detta för att återställa allting för mänskligheten, skingra tvister, friska upp minnen och hjälpa människorna att nå hela sanningen.

Denna uppenbarelse till profeten är för människan den definitivt, sista och permanenta källan för vägledning.
Allahs budskap till profeten Muhammed frid vare över honom är inte ämnat för något särskilt folk, någon plats eller period. Han kom som världens profet och sanningens budbärare.

Allah har fullbordat sin uppenbarade vägledning genom profeten Muhammed frid vare över honom och Islam är en religion för hela mänskligheten. Den Allsmäktige Allah säger i Koranen:

”Idag har jag fullkomnat er religion åt er, gjort min nåd fullkommen och funnit för gott att giva er Islam till religion.” [1] Koranen, Kapitel 5 al-Maida [Den Himmelska Måltiden] vers: 3

Islam är ett komplett livsmönster. Den ger vägledning för livet i denna värld och i nästa och ingenting som är av vikt för mänsklighetens vägledning har utlämnats. Profeten Muhammed frid vare över honom har inte kommit med en ny religion eller ett nytt livsmönster tvärtom han har bekräftat vad tidigare profeter kom med, genom uppenbarelsen som han hade mottagit av Allsmäktige Allah.

Koranen, Allahs budskap

Boken som profeten Muhammed frid vare över honom fick kallas Koranen. Han har inte skrivit den själv, inte erbjudits det och ingen har heller samarbetat med honom för att skriva den. Ärkeängeln Gibreel (Gabriel) läste upp den för honom ur minnet och Allah gjorde profeten Muhammeds hjärta mottagligt för den.

Det är samma sak som med en CD; den är mottaglig för vågor och ger oss sedan ljud. Allah gjorde profeten Muhammeds hjärta mottaglig för uppenbarelsen, och vi har nu Koranen vilken har förvarats oförändrad i snart 1500 år.

Koranen gör anspråk på att uppenbarelserna som profeten Muhammed frid vare över honom emottog var ifrån hela världens Herre:

”Detta (Koran) är sannerligen en sändning(uppenbarelse) från all världens Herre. Med vilket den betrodda andan (Gibreel) stigit ned. Till ditt hjärta (Muhammed), för att du skole bliva (en) av varnarna.” [2] Koranen, Kapitel 26 ash-Shu’ara [Poeterna] vers: 192-194

I en annan vers säger Allah:

”Och denna Koran är omöjlig att uppdikta oberoende av Gud, utan det är en bekräftelse på vad som kommit före den och en utläggning av skriften från all världens Herre; det råder intet tvivel om den.” [3] Koranen, Kapitel 10 Yunus [Jonah] vers: 37

Finns det någon skrift i hela världen som har förvarats i så många år utan förändring av en enda punkt?

Ta inte mitt ord föregivit utan gå och sök i böcker, även de som inte är skrivna av muslimer, se vad det skrivits om profeten Muhammed och om Koranen. Sedan kan kanske du acceptera det när jag säger att Koranen är ett universellt, klart dokument, en ofattbar och grundlig skrift. Att profeten Muhammed frid vare över honom är den mest grundlig individ i hela människans historia. Det islamiska sättet att leva är uppdelat så precist och dynamiskt.

I Koranen, vilken är Allahs ord kan du läsa berättelser om de olika profeterna. Om du läser det noggrant utan egen inblandning eller någon annans förfalskning och tillägg kan du finna att de tidigare profeternas enkla budskap var att dyrka bara en enda Gud. Alla sade det oavsett vilket språk eller vilken tid eller vad är det för slags folk de har skickats till. Alla bekräftade varandra, en efter en.

Ingen av profeterna sade: Jag är Gud, dyrka mig!’ Aldrig! Du behöver inte tänka på det därför att ingen sade så. Du kan inte hitta det i någon skrift: Torah (Moses bok), Injeel (Evangeliet), Zabur (David Psaltaren).

Jag kan garantera dig att du inte hittar det någonstans. Så, var har allt detta kommit ifrån? Det är också något för dig att tänka på och att undersöka.

Det var samma sak med profeten Muhammed frid vare över honom, han predikade om den ende Guden, hela världens Kärleksfulle Skapare och upprätthållare. Han uppmanade folk att undvika all slags ondska och grymhet och att älska varandra. Han sade att verklig religion var avlägsnande av andras lidande och det osjälviska tjänandet av medmänniskor. Han sa att de religiösa ceremonierna var totalt värdelösa om de inte tränade och fostrade människor att bli rättfärdiga och att arbeta för andras väl.

Han angrep den falska överlägsenhetens rötter som var baserade på färg, ras och nationalitet, och förklarade att alla människor var bröder. Han strävade efter att rädda folk från villfarelse, fördomar, synder och att invitera dem till sanningen.

Om denna sanningen, säger den Allsmäktige Allah i Koranen:

”Och vi har icke sänt någon apostel före dig utan att uppenbara för honom, att det inte finns någon gud utom mig; dyrka alltså mig.” [4] Koranen, Kapitel 21 al-Anbiya [Profeterna] vers: 25

”Men de sade ingenting har beordrats än att dyrka Allah ägna honom en sann dyrkan som hanifer (avstå från att tillskriva partner till Honom) och att rätta bönen och ge allmosan, ty denna är den sannfärdiga religionen.” [5] Koranen, Kapitel 98 al-Bayyinah [Det Klara Vittnesbördet] vers: 5

”Vi har förvisso givit dig en uppenbarelse, såsom vi givit Noah och profeterna efter honom; vi har givit uppenbarelse åt Ibrahim, Isma’il, Isaak, Jacob, stamhövdingarna, och till Eisa (Jesus), Ajob, Yunus, Haron, och Solaiman, och vi ha givit David Psaltaren. Apostlar, dels glädjebudskapsbärare, dels varnare för att människorna efter sändandet av dem inte skulle ha någon ursäkt inför Allah, ja, Allah är väldig och vis.” [6] Koranen, Kapitel 4 an-Nisa [Kvinnor] vers: 163,165

Vi erkänner alla dessa profeter och budskapsbärare som muslimer, men vad är en muslim? Tänk inte på den arabiska terminologin, inte hur muslimerna klär sig eller hur de bär sig åt och inte heller på något särskilt muslimskt land. Men tänk efter vad som menas med själva ordet ”muslim”.

En som väljer att erkänna sin skapare, som accepterar honom till sin verklige härskare, som ärligt och noggrant böjer sig för hans lagar, som följer de regler för människans individuella och sociala liv som Allah uppenbarat för henne. I detta fall är han eller hon en bra muslim.

När solen går i den bana som avsatts för den, vad är den? Den är muslim. När jorden snurrar runt och vänder olika sidor mot solen, vad är den? Den är muslim. Lagen om tyngdkraften —- vad är den? Den är en muslimsk lag. Allt i universum är muslimskt eftersom det lyder Allah genom att underkasta sig hans lagar.

Eftersom hela skapelsen lyder Allahs lag följer hela universum i bokstavlig mening Islam. Alla som underkasta sig Allah är en muslimer. Förresten, den första muslim på jorden var inte Muhammed. Profeten Ibrahim underkastade sig fullständigt inför Allah

”Er fader Ibrahims lära, han har kallat er undergivna (muslimer) förut” [7] Koranen, Kapitel 22 al-Hajj [Vallfärden] vers: 78

Islam har uppenbarats till andra profeter, tidigare än Ibrahim liksom Adam och Noah.

Det universella budskapet

Muslimer dyrkar inte profeten Muhammed frid vare över honom. Vi kallas inte heller för Muhammedaner. Ordet Islam härstammar inte från någon person eller ras. Så att kalla Islam för Muhamedanism eller muslimer för Muhammedaner är helt fel.

Ett vanligt missförstånd är när man tror att muslimer bara består av araber. Bara en fjärde- del av världens muslimer är araber. Profeten Muhammed sändes inte bara för araberna eller till sitt folk. Vissa människor försöker inskränka profeten Muhammeds frid vare över honom budskap och klassar det som ett speciellt budskap till en viss bestämd ras och ett särskilt territorium, men de erkänner i alla fall att det är ett budskap. När man frågar dessa människor vem skickat budskapet svarar de att det är Gud som sänt det.

De erkänner att det finns ett budskap som kallas Islam, att det är Gud som är avsändaren, att Muhammed (frid vare över honom) är budskapsbärare. Så långt är deras uppgift avklarad, men de har ingen plikt att begränsa budskapets sträckning. De har förpliktats att tro på budskapet.

Allah säger i Koranen, i surat Ibrahim, inledningsvers:

”En skrift, som vi nedsänt till dig, att du må leda människorna genom deras Herres tillskyndan, ut ur mörkrets djupa till det ljusa på den väldiges och den prisades väg” [8] Koranen, Kapitel 14 Ibrahim [Abraham] vers: 1

Dessa sanna ord från Allah får de som inbillar sig att Islams budskap är begränsat att skämmas. Detta är en felaktigt föreställning som saknar grund. När Allah säger ” leda människorna” för oss till frågan Vilka människor? De som har begränsad tankevärld tolkar versen efter behag och menar att Islams budskap omfattar bara araber.

Till dessa människor säger vi att detta är en skam. Vill ni verkligen utesluta resten av människorna ur gemenskapen? Innebörden av detta är att ni nerklassar andra människors förmåga förutom arabernas som till följd av denna oförståelse står i absolut särklass.

Islam tillåter inga privilegier mellan människor, oavsett ras, rikedom eller makt. Allah skapade alla människor jämlika, och det är endast genom dygd och fromhet som de kan utmärka sig inför Honom. Du kanske ändå undrar varför kom han just till araberna? De var polyteister och avgudadyrkare.

De hade sjunket ner i all slags omoral och fördomar. Det fanns ingen lag bland dem förutom djungelns lag och några enstaka stamregler. De hade drivits långt från Allahs väg.

Den Allsmäktige Allah säger:

”Vi har sänt dig (Muhammed) till människor allesammans som glädjebudbärare och varnare, men de flesta människor vet ingenting.” [9] Koranen, Kapitel 34 Saba [Saba] vers: 28

”Säg: människor, jag är Allahs apostel för er allesammans” [10] Koranen, Kapitel 7 al-Araf [Urskiljning] vers:158

”Vi har sänt dig som en apostel till människorna; ja, det är nog tillräckligt med Allah som ett vittne.” [11] Koranen, Kapitel 4 an-Nisa [Kvinnor] vers: 79

”Denna Koran har uppenbarats till mig för att jag skulle varna er” [12] Koranen, Kapitel 6 al-Anam [Boskap] vers: 19

”Välsignad är han, som nedsänt urskillningen till sin tjänare, att han må bli en varnare för all världen.” [13] Koranen, Kapitel 25 al-Furqan [Måttstocken] vers: 1

O människa, vad har fått dig att avvika från din Herres väg.

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 Koranen, Kapitel 5 al-Maida [Den Himmelska Måltiden] vers: 3
2 Koranen, Kapitel 26 ash-Shu’ara [Poeterna] vers: 192-194
3 Koranen, Kapitel 10 Yunus [Jonah] vers: 37
4 Koranen, Kapitel 21 al-Anbiya [Profeterna] vers: 25
5 Koranen, Kapitel 98 al-Bayyinah [Det Klara Vittnesbördet] vers: 5
6 Koranen, Kapitel 4 an-Nisa [Kvinnor] vers: 163,165
7 Koranen, Kapitel 22 al-Hajj [Vallfärden] vers: 78
8 Koranen, Kapitel 14 Ibrahim [Abraham] vers: 1
9 Koranen, Kapitel 34 Saba [Saba] vers: 28
10 Koranen, Kapitel 7 al-Araf [Urskiljning] vers:158
11 Koranen, Kapitel 4 an-Nisa [Kvinnor] vers: 79
12 Koranen, Kapitel 6 al-Anam [Boskap] vers: 19
13 Koranen, Kapitel 25 al-Furqan [Måttstocken] vers: 1
Kategorier: Koranen