Översatt från arabiska och engelska av Bilal.se

Religionen är nasîhah – uppriktighet och välvilja

Det återberättas med Tamîm ad-Dârî – Må Allah vara nöjd med honom som – källa, att profeten Muhammad- över honom vare frid – sade:

”Religionen är nasîhah – uppriktighet och välvilja.”

Vi frågade: ”Mot vem?” [Profeten] svarade:

”Mot Gud, Hans bok, Hans sändebud, mot den muslimska gemenskapen och mot dess ledare.” [1] [ Sahih Muslim, Kitab al-Iman, nr 98]

Tamîm ad-Dârî

Han var en av den heliga profetens kända följeslagare. Hans nisba ”ad-Dârî” anses komma från klanen Bani’l-Dâr. Al-Nawawî däremot anser att hans nisba kommer från det kloster (dair) i vilket han var munk innan han konverterade till islam. Hans genealogi var Tamîm b. Aus b. Khârija b. Sawâd. Han omfamnade islam år 9 e h.

Han är en autentisk återberättare och profettraditionerna (ar. ahadîth) som handlar om världens slut och ad-Dajjâls framträdande är speciellt återberättade av honom. Han lämnade Medina efter Uthmâns martyrskap och flyttade till sitt födelseland Syrien där han dog i slutet av Alis kalifskap år 40 e h.

Religionen är nasîhah – uppriktighet och välvilja.

Ordet an-Nasîhah kommer från verbet nasaha vilket har en rad olika betydelser. Imâm Abû Sulaymân al-Khattabî säger att det är en mycket omfattande term som står för alla de dygder och handlingar för vilka råd ges.

Några är av den åsikten att termen ursprungligen betydde ”att sy klädnaden” eller ”att rena honungen” då vi har sådan arabiska uttryck som nasih al-rijal thawbaho, och nasihat al-’asl. Således i enlighet med dess derivat skulle det betyda att göra någons hjärta kyskt och rent och reda dennes liv i enlighet med islam med uppriktig vägledning och råd. An-nasîha är motsatsen till orenhet och förorening.

Mot Gud…

I ljuset av dessa betydelser skulle nasîha mot Gud innebära att människan renar sitt hjärta från all orenhet och förorening vad gäller tron på Gud, d v s att man skall tro på honom som ensam skapare och mästare med alla Hans attribut och med ett uppriktigt begär efter att lyda alla Hans bud.

Hans bok…

Nasîha vad gäller Guds bok innebär att man uppriktigt bör tro på den som en uppenbarelse från Herren, att den bör förstås med samma nit och entusiasm som man läser den och att alla dess bud måste utföras i en anda av hängivenhet.

Hans sändebud…

Nasîha för Guds sändebud innebär att man med fullständig uppriktighet i hjärtat måste erkänna Muhammeds profetskap och att allting som han har gett mänskligheten skall respekteras så som Guds ord och vilja och att han respektfullt skall följas i alla föreskrifter och exempel och åtlydas i alla de bud han gett.

Mot den muslimska gemenskapen…

Nasîha för den muslimska gemenskapen är att de skall ges råd i alla frågor om det goda i denna och den efterkommande världen. Deras liv, heder och värdighet skall skyddas och uppriktiga ansträngningar skall göras för att förbättra deras situation.

Och mot dess ledare.

Nasîha för ledare och härskare innebär att de skall respekteras, åtlydas och stödjas i alla de förehavanden som de gör i enlighet med islams lag (sharî’a). Men då de avviker från rättfärdighetens väg skall de rådas och tillrättavisas och uppriktiga ansträngningar måste göras för att föra dem tillbaks till den rätta vägen.

Således täcker ordet nasîha hela religionen och dess omfattning är lika vitt som islam självt. Det gäller både ord och handling. Det är fard kifâya [De obligatoriska handlingar som lyfts från hela den muslimska kommuniteten förutsatt att de uppfylls av några muslimer – övers. anm.] och är avgörande för att bevara samhällets moraliska hälsa.

Källor:
Sahih Muslim, Dâr Ibn Hazm, Beirut 2002
Abdul Hamîd Siddîqî [transl.], Sahih Muslim, Kitâb Bhavan, New Dheli 1995
(Kommentarerna är från denna utgåva, och bygger bland annat på imam an-Nawawîs kommentarer på Sahih Muslim)
Lund 2021 08 17
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [ Sahih Muslim, Kitab al-Iman, nr 98]
Kategorier: Tron (Iman)