Hur ser Koranen och Islam på homosexuella och hur ställer sig religionen till en troende muslim som dessutom är homosexuell? Tillsammans med ett appendixa, Dörren till förlåtelse är öppen även för stora synder (kabâ’ir), och b,det är skillnad mellan synd och vad som tar en ut ur islam.

* * *

Frågan om religion och homosexualitet är verkligen aktuell fråga just nu, i och med rättegången mot Åke Green bland annat… jag är rädd att vi heller inte är helt politiskt korrekta i denna frågan. Jag skall försöka svara på dina frågor.

  1. Hur ser Koranen och Islam på homosexuella?

Homosexualitet, dvs de aktiva homosexuella handlingarna (dvs sodomi), betraktas i islam som synd. I Koranen återges berättelsen om hur Lot skickades till folket i Sodom för att varna dem och hjälpa dem till rätta och hur de avvisade honom och p g a detta avvisande och p g a sin livvstil slutligen gick under.

  1. Hur ställer sig religionen till en troende muslim som dessutom är homosexuell?

Islam förbjuder homosexuella handlingar och om denne muslim lever ut sin homosexualitet och menar att detta leverne är tillåtet enligt islam, då kan han inte anses vara muslim. I praktiken har han i såfall förkastat islam till förmån för sina egna begär. Men om denne är medveten om och håller fast vid att detta är förbjudet i islam och inte förnekar det, då räknas han fortfarande som muslim.

Om denne trots det lever ut sin homosexualitet har han begått en synd och för denna synd måste han ångra sig, be om förlåtelse och göra allt som står i hans makt för att lämna bakom sig och inte återvända till den. Religionen islam bygger på människans underkastelse under Guds vilja. Meningen med livet är att dyrka Gud – dvs att leva sitt liv på det som Gud anvisat och förklarat är det bästa sättet.

Om man menar sig vara troende och ändå vill hålla fast vid sin homosexualitet får man ta sig en funderare på vad det betyder för en själv att vara muslim – om man inte ställer upp på grundläggande islamiska värderingar som har klart och tydligt angetts i Koranen och profeten Muhammeds föredöme, kanske skall man då söka sig någonting annat… 

Appendix Man påpekade för mig att två punkter är viktiga att belysa här:Det första: Dörren till förlåtelse är öppen även för de som begår stora synder (kabâ’ir). Allâh säger i Koranen:

Gud förlåter inte dem som sätter medhjälpare vid Hans sida, men Han förlåter den Han vill vad helst under detta [mâ dûni dhâlik]. [1] [Koranen, an-Nisâ’ 4:48]

En av islams största imamer, Ahmad ibn Hanbal förklarar på följande vis:

Den som möter Gud med en synd som skulle gjort elden nödvändig för honom, [men] som ångrat [och gjort bot – tâ’ib -för] den /…/ då kommer Gud att vända sig mot honom [i förlåtelse]. Och Gud accepterar sina tjänares ånger (och bot – tawba) och förlåter varje handling. [2] [Ahmad, 1997:41]

Det andra:

Det är skillnad mellan synd och vad som tar en ut ur islam. Det finns en utbredd missuppfattning bland ickemuslimer – inte helt utan påverkan av den stigmatiserade samhällsdebatten om homosexualitet och religion – men tyvärr också bland en del muslimer som inte fått rätt information om islam eller som vilseletts av ansvarslösa predikanter, om att islam är svart-vitt när det kommer till stora synder – som t ex sodomi och lesbianism – och att dessa tar en person ut ur islam och att syndaren per automatik har en plats i helvetet. Så är inte fallet. Till exempel säger imam at-Tahâwi i sin förklaring av den islamiska tron att:

Vi anser inte någon av vår qiblas folk vara icketroende på grund av någon felaktig handling de har gjort så länge de inte anser den handlingen vara tillåten.” [at-Tahâwi, opubl.] Shaykh Bin Bâz (r) kommenterar denna passage med att man inte stämplar en person som ickemuslim så länge han tror på Gud och den yttersta dagen på grund av en synd han begått så som otukt … eller trotsat sina föräldrar o s v så länge han inte anser dessa synder vara tillåtna. [se at-Tahâwi, opubl.] 

Men man måste aktivt söka Guds förlåtelse och lämna synden bakom sig. Istället för att finna ursäkter för att fortsätta med vad man vet är en synd bör man kämpa för att lära sig vad islam egentligen är, att förstå vem och ‘vad’ Gud är och vad ens livsmening egentligen går ut på och sedan inrätta sitt liv efter detta. 

Källor och vidare läsning: Salafipublications, Nine Rules Concerning Kufr and Takfeer, www 18/11/05 [http://www.salafipublications.com/sps/sp.cfm?subsecID=MNJ09&articleID=MNJ090006&articlePages=1] Ibn Hanbal, Ahmad, Foundations of the sunnah, Salafipublications, Birmingham 1997 at-Tahawi, Abu Ja’far, Al-Aqîdah at-Tahâwiya – I översättning till svenska, med noter av hans eminens Al-shaykh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, outgiven.

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen, an-Nisâ’ 4:48]
2 [Ahmad, 1997:41]
Kategorier: SAMHÄLLET