I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Av: Salman Bin Fahd AL-Awdah
I översättning från engelska och arabiska av Bilal.se

Sunnah är uppenbarelse från Allah till Hans Profet (Guds frid och välsignelse vara över honom).

Allah säger i koranen:


“Herre! Låt ett sändebud uppstå bland dem [en man] ur deras mitt – som framför till dem Dina budskap och undervisar dem i Skriften och i [profeternas] visdom och som renar dem [från avgudadyrkans synd]. Du är den Allmäktige, den Allvise”[1] [ Koranen, Kapitel 2 al-Bagarah [Kon] vers: 129 ]

Visdom hänvisar till Sunnah. Den store rättslärda al-Shâfi`î sade:

“Allah nämner Skriften, vilken är koranen. Jag har hört från folk som jag ha i åtanke, som är experter på Koranen som sade att visdom Sunnah av Allahs budbärare (Guds frid och välsignelse vara över honom.)” [2] [Imam al-Shafi]

Allah säger i koranen:


”Och så har Vi [gett er Vår välsignelse] när Vi sände till er ett sändebud ur er egna led, för att framföra Våra budskap till er och rena er [från avgudadyrkans och all annan synd] och undervisa er i Skriften och [profeternas] visdom och lära er vad ni inte visste.” [3] [ Koranen, Kapitel 2 al-Bagarah [Kon] vers: 151 ]

”… Tro inte att Guds budskap är något ni kan skämta om! Minns Gud godhet mot er och vad Han har uppenbarat för er av Skriften och visdomen i Hans varningar. Frukta därför Gud! Ni skall veta att Gud har kunskap om allt!” [4] [ Koranen, Kapitel 2 al-Bagarah [Kon] vers: 231 ]

Det är helt rätt från föregående verser att det som Allah uppenbar till Sin Profet (Guds frid och välsignelse vara över honom) är båda koranen och Sunnah, och att Han gav honom order till att meddela vidare båda koranen och Sunnah till människorna.

Den profetiska traditionen [hadîth] intygas till faktum att Sunnah är uppenbarelse. Det är förknippat till det som Makhûl återberättade att Allahs Budbärare (Guds frid och välsignelse vara över honom) sade:

“Allah gav mig koranen och vad som är den slik från visdomen.”

Al-Miqdâm b. Ma`dî Karab återberättade att Allahs Budbärare (Guds frid och välsignelse vara över honom) sade:

“Jag fick [som uppenbarelse] Boken [Koranen] och med den någonting som är likadan som den.”

Hisân b. `Atiyyah återberättade att Jibrîl (Gabriel) brukade komma till Profeten (Guds frid och välsignelse vara över honom) med Sunnah precis som han brukade komma till honom med koranen.

En åsikt från Profeten (Guds frid och välsignelse vara över honom) var inte endast hans egna tankar eller överläggning på någon sak eller fråga; det var vad Allah som hade uppenbarat till honom. På så sätt, var profeten annorlunda än resten av människorna. Han var tillförsäkrad av uppenbarelse.

När han tillämpade sin egen tankegång och det var rätt, så skulle Allah konfirmera det, och om han någonsin gjorda ett misstag i sin tänkande, så skulle Allah rätta det och vägleda honom till sanningen.

För denna orsak, kan vi återberätta vad `Umar sade från predikstolen: “O folk, Allahs budbärares åsikter (Guds frid och välsignelse vara över honom) var rätt bara därför Allah skulle avslöja dem till honom. Vad angår våra åsikter, de är inget annat än tankar och gissning.”

Lund 2003 02 10

[#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [ Koranen, Kapitel 2 al-Bagarah [Kon] vers: 129 ]
2 [Imam al-Shafi]
3 [ Koranen, Kapitel 2 al-Bagarah [Kon] vers: 151 ]
4 [ Koranen, Kapitel 2 al-Bagarah [Kon] vers: 231 ]