I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Näringen för själen

Inledning. Allah säger ”Vi berättar för dig de bästa berättelserna [nahnu naqussu ‘alayka ’ahsana al-qasasi].” [Josef (Yûsuf) 12:3]. Profeternas livshistorier är de ”bästa berättelserna” eftersom de handlar om de ädlaste av människor. Den troende bör därför ta till sig dessa berättelser som deras Skapare har förmedlat såsom en näring för själen. Följande korta artikel lyfter fram några aspekter ur denna näring som den troende bör betrakta och reflektera över då han/hon läser profeternas livshistorier i Koranen och Sunnah (Profeten Muhammeds autentiska traditioner).

Artikeln delas in i fyra korta avsnitt, d.v.s. förtälj, eftertanke, förebild och kärlek. På detta sätt hoppas jag att den troende kommer att finna större insikt om profeterna såsom mänsklighetens outsinliga visdomskälla. I detta arbete gör jag absolut inget anspråk på att täcka alla lärdomar vi kan utvinna ur denna vördnadsfyllda källa, men jag hoppas dock att artikeln ska fungera som en introduktion till vidare studier.

 1. Förtälj
  Allah säger: ”Förtälj därför berättelserna (faqsusi l-qasasa).” [Urskillning (al-A‘arâf) 7:176]. Detta innebär att Allah har anbefallt Profeten Muhammed att återberätta de tidigare profeternas livshistorier för hela mänskligheten. På samma gång är det ett ansvar och en plikt för varje troende muslim att dela med sig av denna kunskap till andra. För att vara i stånd att dela med sig av denna kunskap är den troende muslimen dock förpliktad att studera profeternas liv i detalj. Handling måste föregås av kunskap och inte tvärtom. Det bör observeras av läsaren att verbet ”förtälj [faqsus]” står i imperativform vilket gör satsen till en befallning.

 2. Eftertanke
  Allah fortsätter med att säga: ”Kanske skall de (berättelserna) [väcka] dem till eftertanke (lâ ‘allahum yatafakkarûn).” [Urskillning (al-A‘arâf) 7:176]. Detta säger oss att profeternas livshistorier inte är till för nöjes eller skojs skull utan för att väcka eftertanke hos den troende muslimen. Denne bör därför begrunda deras liv ur alla synvinklar, dra lärdomar från detta, samt följa dessa lärdomar i alla aspekter av sitt eget liv.

 3. Förebild
  Allah säger: ”Det är dessa (profeterna), som Allah väglett; rätta dig alltså efter deras vägledning (Ulâ’ika l-lladhîna hadâ Allah fa bi hudâ humuqtadih)!” [Boskap (al-An’âm) 6:90]. Varje människa, som uppriktigt önskar sig ha ett rättssnöre i livet, uppmanas här av Allah att följa de profeter och sändebud som Han har väglett. Människan är till sin natur konstant beroende av förebilder. På ett eller annat sätt fyller hon detta behov, antingen genom goda förebilder såsom nobla profeter och deras rättfärdiga efterföljare, eller genom onda förebilder såsom kriminellt belastade personer. Det är ytterst viktigt att man rannsakar sig själv och tänker över vem man låter fylla detta tomrum av efterföljansvärda personers. För även om människan blint förnekar att hon inte följer någon så kan hon inte leva utan förebilder.

 4. Kärlek
  En central del i att vara en troende muslim innebär att man älskar Allah samt Hans profeter och sändebud. Den troende bör uppriktigt fråga sig själv om han/hon verkligen kan anse sig själv vara en troende muslim, som älskar Allahs profeter från sitt innersta, om han/hon inte känner till hur de levde sina liv. Hur de strävade och led för att du och jag skulle kunna ha ett rättesnöre i livet som aldrig brister. Hur de var förlåtande och tålmodiga samt hur de under tårar bad för sina framtida bröders och systrars framgång och synders förlåtelse. Kunskap är oundvikligen en förutsättning för en djupare kärlek.

Slutord
Begrunda dessa fyra avsnitt, begrunda dessa fyra avsnitt och begrunda åter dessa fyra avsnitt och sök vidare i mänsklighetens outsinliga visdomskälla. Må Allah vara med dig i ditt sökande och vägleda dig. Amin!

Källa

Artikeln är baserad på ljudbandserien Lives of the Prophets av A-al Volym 1, kassett 1, sida A.

För mer information:
http://www.alfahm.com

Lund 2021 09 13

[#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email