I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Profeten visade alltid tolerans mot sina medmänniskor

Profeten visade alltid tolerans mot sina medmänniskor

Som vi redan har sett fanns det personer med varierande karaktärer och idéer runt Profeten (må Guds frid och välsignelser vara över honom). Genom hela sitt liv visade han ett genuint intresse för var och en av sina medmänniskor, varnade dem för deras misstag och brister och försökte utbilda dem inom olika områden, från renlighet till religion.

Hans godhjärtade, toleranta, förstående och tålmodiga attityd fick mångas hjärtan att öppna sig för islam och samtidigt utvecklade en genuin kärlek för Profeten (må Guds frid och välsignelser vara över honom). Gud beskriver denna angenäma attityd som Profeten (må Guds frid och välsignelser vara över honom) visade mot sina medmänniskor med dessa ord från Koranen:

”I sin barmhärtighet lät Gud dig visa dem mildhet; om du hade varit sträng och hård och tillslutit ditt hjärta (för dem), skulle de helt säkert ha dragit sig ifrån dig. Glöm därför (deras fel) och be Gud förlåta dem.” (Koranen 3:159)

I en annan vers berättar Gud för Profeten (må Guds frid och välsignelser vara över honom) hur han bör uppföra sig mot sina medmänniskor:

”Vi vet vad de (som förnekar uppståndelsen) säger, och du (Muhammad) kan inte tvinga dem (att tro); men varna med Koranens ord dem som fruktar Min varning!” [1] [Koranen 50:45]

Profeten (må Guds frid och välsignelser vara över honom) använde sig aldrig av tvångsmetoder för att få folk att acceptera religionen. Istället berättade han om religionen under behagliga former.

Han stödde alltid de troendes samfund med sin starka auktoritet och dessutom var han en välgörare för dem under alla omständigheter. P.g.a. dessa egenskaper beskrivs Profeten (må Guds frid och välsignelser vara över honom) i många verser som ”er landsman”

”Säg: ”Ett råder jag er till, nämligen att ni två och två eller var man för sig vänder er till Gud och ber Honom [visa er sanningen], och att ni sedan noga rannsakar era hjärtan. Er landsman är inte besatt av andar; vad han gör är att varna er för det stränga straff som han ser hota er.” [2] [Koranen 34:46]

”Er landsman har inte gått vilse och han är alls inte besatt. Och han talar inte av egen drift – nej, [det är] uppenbarelsens ord, som en av de allra mäktigaste lär honom, [en ängel] stark och vis. Och han framträdde i sin verkliga skepnad över horisonten;” [3] [Koranen 5: 2-7]

”Er landsman är inte besatt av andar” [4] [Koranen 81:22]

De troende som var i stånd att förstå Profetens (må Guds frid och välsignelser vara över honom) tänkesätt ansåg att han stod dem närmare än andra och visade därför en ödmjuk inställning mot honom. I en vers säger Gud:

”Profeten är närmare de troende än de är sig själva, och hans hustrur är deras mödrar (i tron).” (Koranen 33:6)

Imam Ghazali, den kände muslimske lärde inom islam, räknade upp Profetens (må Guds frid och välsignelser vara över honom) behandling av sina medmänniskor enligt informationen som finns tillgänglig i traditionerna (hadither):

”Alla tyckte att Profeten (må Guds frid och välsignelser vara över honom) ärade honom mer. Vem som än kom till honom kunde se hans ansikte.”

”Han brukade hedra sina följeslagare genom att kalla dem vid efternamn och dem som inte hade något gav han ett.”

”Han visade tillgivenhet och vänlighet i sina handhavande med sina medmänniskor.”

”Ingen ville höja sin röst i hans sällskap.”

Profetens (må Guds frid och välsignelser vara över honom) människokärlek, vänliga tänkesätt och medkänsla som fick hans medmänniskor att ta till sig den sanna religionen och fick tron att värma deras hjärtan är den högtstående moral som alla muslimer bör försöka följa.

Källa:
Harun Yahya, The Prophet Muhammad (saws) [www]. Hämtat från <http://www.harunyahya.com/prophetmuhammad01.php> den 13 juli 2003.
Lund 2021 08 30

[#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen 50:45]
2 [Koranen 34:46]
3 [Koranen 5: 2-7]
4 [Koranen 81:22]
Kategorier: AS-SUNNAH