Detta inlägg är ett stycke av boken ISLAM VARFÖR? av Faten Amin, det är bara att klicka på länken för att ta del av hela boken, ISBN nr finns inte för boken då boken var skriven från början för att publicera den på min gamla sida Islamiska.org som jag tyvärr blev av med, därför finns den på Bilal.se.

Profetens plats i religionen

Profetens plats i religionen

I den Heliga Koranen kan du läsa om profetens plats i denna religion.

”Säg: ”Jag är blott en mänsklig varelse liksom ni. Mig har uppenbarats…” [1] Koranen, Kapitel 18 al-Kahf [Grottan] vers: 110

Du kan läsa i den också

”Men om de vända sig bort, har Vi ej sänt dig till väktare över dem, det åligger blott att predika…” [2] Koranen, Kapitel 42 ash-Shura [Samråd ] vers: 48

”Säg: ”Lyd Allah och aposteln, men vänder ni er bort från honom, så åligger honom blott vad han ålagts, och er åligger vad er ålagts. Om ni lyder honom, är ni stadda på den rätta vägen, och aposteln åligger blott att predika tydligt” [3] Koranen, Kapitel 24 an-Noor [Ljuset] vers: 54

”Och du är ingen envåldshärskare över dem…”[4] Koranen, Kapitel 50 Qaf [Qaf] vers: 45

”Du är ingen uppsyningsman över dem.” [5] Koranen, Kapitel 88 al-Ghashiya [Det Som Skall Överskugga Allt] vers: 22

”Och om de hålla dig för lögnare, så ha redan före dig apostlar, som kommit med den klara vittnesbörden, böckerna och den upplysande skriften, hållits för lögnare.” [6] Koranen, Kapitel 3 al-i-Imran [Imrans Ätt] vers: 184


Profeten Muhammed frid vare över honom kom för att fullborda och icke förstöra de tidigare profeternas arbete. Han beskrevs i Koranen som Khatam-un-Nabiyyin (den siste i kedjan av sanna profeter) Allah (honom tillkommer all höghet och ära) säger:

”Troende! Muhammad är inte fader till någon av era män. Han är Guds Sändebud och Profetlängdens Sigill. Gud har kunskap om allt.” [7] Koranen, Kapitel 33 al-Ahzab [De Sammansvurna] vers: 40


Profeten Muhammad frid vare över honom sade :

”Det kommer ingen profet efter mig.”

Och han sade:

”Mitt förhållande till andra profeter kan förstås genom jämförelsen med ett palats: palatset var mycket vackert byggt. Allting där var fulländat; bara en tegelsten fattades. Jag har fyllt i den tomma platsen och nu är palatset perfekt.” [8] Återberättad av al-Bukhari och Imam Muslim

Islam är en universell religion. När varje nation blivit vägledd till sanningen av de nationella profeterna var tiden mogen, enligt Allahs plan, att sända världsprofeten och uppenbara den universella religionen. Profeten Muhammed förenade de olika nationernas religiösa traditioner till en enda universell tro och förenade alla nationers folk till ett enda världsomfattande broderskap. Han gav hela mänskligheten fullständiga levnadsregler.


För att etablera sanningen i religionen gjorde inte Profeten Muhammed (frid vare över honom) mirakel, vilket kan vinna de få som bevittnar dem men misslyckas att övertyga efterkommande generationer. Lägg här märke till budskapets beteckning, Islam vänder sig istället till människans förnuft och förstånd

”Säg: ”Jag manar er blott till en sak, att stå inför Allah……och tänk efter…” [9] Koranen, Kapitel 34 Saba [Saba] vers: 36

”Så, tydliggör Allah tecken för er, må ni begrunda.” [10] Koranen, Kapitel 2 al-Bagarah [Kon] vers:

”Det är välsignad skrift (Koran), som Vi nedsänt till dig, för att de må begrunda dess tecken, och de som ha förstånd, låta förmana sig.” [11] Koranen, Kapitel 38 Sad [Sad] vers: 29


Islam vänder sig till förnuft och begränsar sig inte till samvete och känslor, och i sin dom är seende med förnuft samvetets väg till sanning, och tänkande är en av vägledningsdörrarna genom vilket tron uppnås. För att visa oss sanningen drar Koranen, vår uppmärksamhet till naturens fenomen, historien och de olika nationernas profeter och deras läror.

Det finns ingenting i Islam som endast inriktats till ett visst folk eller en viss tid. Islams religiösa och moraliska lära är av universell natur.

Och därav i detta universella budskap, tillbakavisar Islam alla falska kriterier för överhöghet som baserar sig på ras, nationalitet, färg eller språk. Rättfärdighet och gudfruktighet är de enda tecken på överhöghet inför Allah

”Människor, Vi ha förvisso skapat er av man och kvinna och indelat er i folk och stammar, för att ni skall känna varandra. Den förnämaste av er inför Allah är den gudfruktigaste bland er, Allah är förvisso den Vetande, den Insiktsfulle.” [12] Koranen, Kapitel 49 al-Hujurat [De Inre Rummen] vers: 13


Profeten Muhammed frid vare över honom kommenterade den ovanstående versen i sin sista pilgrimsfärd och sa:

”Ingen arab har överhöghet framför någon icke-arab, och ingen icke arab har överhöghet framför en arab. Ingen mörkhyad människa har överhöghet över en vit människa, och ingen vit människa har någon överhöghet över en mörkhyad människa. Kriteriet för högaktning i Allahs ögon är rättfärdighet och hederligt leverne.”


Rangordning bland människor inför Allah är beroende av deras tro och kunskap som Koranen säger i denna vers:

”Så, skall Allah upphöja dem bland er , som tro och dem som fått kunskapen, flera grader, ty Allah är underkunnig om vad ni gör.” [13] Koranen, Kapitel 58 al-Mujadila [Hon Som Vädjar] vers: 11

”Säg: ”Är de, som vet och de som ingenting vet lika?” [14] Koranen, Kapitel 39 az-Zumar [Skarorna] vers: 9

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 Koranen, Kapitel 18 al-Kahf [Grottan] vers: 110
2 Koranen, Kapitel 42 ash-Shura [Samråd ] vers: 48
3 Koranen, Kapitel 24 an-Noor [Ljuset] vers: 54
4 Koranen, Kapitel 50 Qaf [Qaf] vers: 45
5 Koranen, Kapitel 88 al-Ghashiya [Det Som Skall Överskugga Allt] vers: 22
6 Koranen, Kapitel 3 al-i-Imran [Imrans Ätt] vers: 184
7 Koranen, Kapitel 33 al-Ahzab [De Sammansvurna] vers: 40
8 Återberättad av al-Bukhari och Imam Muslim
9 Koranen, Kapitel 34 Saba [Saba] vers: 36
10 Koranen, Kapitel 2 al-Bagarah [Kon] vers:
11 Koranen, Kapitel 38 Sad [Sad] vers: 29
12 Koranen, Kapitel 49 al-Hujurat [De Inre Rummen] vers: 13
13 Koranen, Kapitel 58 al-Mujadila [Hon Som Vädjar] vers: 11
14 Koranen, Kapitel 39 az-Zumar [Skarorna] vers: 9
Kategorier: AS-SUNNAH