I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Profetens bön i grottan Hiraá

Profeten Muhammad Guds frid och välsignelse vara över honom brukade betrakta, redan i sin ungdom, sitt folks dyrkan av stenar och andra föremål.

Detta kunde han inte acceptera, på grund av det sätt som Allah uppfostrade honom på.

Till skillnad från alla andra kunde Profeten Muhammad (Guds frid och välsignelse vara över honom) behålla sina andliga instinkter, något som vi vanliga människor kan förlora på grund av sociala faktorer. Profeten Muhammad (Guds frid och välsignelse vara över honom) deltog inte i sitt folks andliga aktiviteter. Han dyrkade istället Allah i sin ensamhet, långt ifrån sitt folk. Han brukade ta med sig mat och dryck och tillbringa långa stunder i grottan Hiraá, som ligger i berget Nour, cirka 2 mil utanför Mekka. I grottan Hiraá brukade Profeten Muhammad (Guds frid och välsignelse vara över honom) begrunda universum och söka efter dess Skapare. Han sökte efter sanningen.

Hans ensamhet i grottan Hiraá var en förberedelse för det uppdrag som Allah iordningställde för honom, nämligen att förmedla Allahs budskap.

Första gången ängeln Gabriel kom till honom med Allahs budskap var i grottan Hiraá.

Det är värt att betona att Allah förberedde Profeten Muhammad Guds frid och välsignelse vara över honom, redan från de första åren av hans liv, till det stora uppdraget, nämligen att förmedla Hans budskap till mänskligheten. Denna uppfostran kan man se genom bl.a.

  • Muhammads Guds frid och välsignelse vara över honom avsky till sitt folks dyrkan av olika föremål.
  • Muhammads Guds frid och välsignelse vara över honom dyrkan till Allah, avskild från sitt folk dyrkan av avgudar, och beundran av Allahs verk.


Detta påminner oss om vad Allah har sagt om profeten Moses.

… Och Jag omgav dig med Min kärlek och du växte upp under Mina ögon. (Koranen 20:39).

Det var verkligen en förberedelse till ett enormt uppdrag som inte ens bergen kunde bära. Hans skulle bli ett vittne mot alla på Domedagen.

[Påminn dem om] den Dag då Vi från varje samfund skall låta ett vittne ur deras egna led stiga fram [som skall vittna] mot dem! Och dig har vi gjort till vittne mot dem [som du har nått med budskapet]… (Koranen 16:89).

Må Allah belöna honom Guds frid och välsignelse vara över honom för vad han har gjort för oss och må Allah skydda oss under Hans skugga då det inte finns någon skugga förutom Hans.

Lund 2021 09 08

[#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: AS-SUNNAH