I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Mohameds Samlevnad med Meckaborna

Allah har alltid gett sina sändebud speciella egenskaper för att kunna genomföra det uppdraget som Allah har gett dem. Så var det även med profeten Mohammed (Guds frid vara över honom). Han är Allahs bästa skapelse, men trotts detta så var han en människa som alla andra i vissa avseende. Han äter, jobbar och lever sitt liv som alla andra.

Den som läser om profeten Mohameds liv kan inte undgå att lägga märke till han tog hand om får i sina unga år. Detta kan styrkas med Abu Horairas berättelse som finns i Bukhari autentiska hadith samlingen att profeten Mohammed (Guds frid vara över honom) hade sagt ”Alla guds sändebud har tagit hand om får, även jag”.

Profeten Mohamed (Guds frid vara över honom) brukade delta i de ickereligiösa aktiviteter som sitt folk brukade hålla, som möten för att diskutera viktiga ärenden eller konfliktlösningar. Han har t ex deltagit i ett möte som kallas för ”Helf Al fodol” och vilket han sade ”Jag har deltagit i ett möte som jag tyckte mycket om och som jag gärna hade deltagit i även efter Islam”. Denna berättelse är rättad av Al Albani. ”Helf Al fodol” mötet gick ut på att skydda de svaga i samhället.

Profeten Mohamed (Guds frid vara över honom) har också deltagit i återbyggandet av helgedomen (Al Kaába), då den drabbades av en översvämning. Jaber berättade att: ”När helgedomen (Al Kaába) återbyggdes samlade profeten Mohammed (Guds frid vara över honom) stenar tillsammans men Al Abbas.”

Ett annat exampel är profetens deltagande i konfliktlösningar kan vi nämna berättelsen då alla stammar ville lägga den svarta stenen på sin plats i helgedomen Al Kaába, och där rekommenderade profeten Mohammed (Guds frid vara över honom) att man hämtar en textil bit, och att stenen skulle läggas på textil biten och att en representant ur varje stamm skulle få bära tyget från var sitt hörn för att förflytta den fram, och profeten själv fick till slut lyfta upp den, på så sätt kunde konflikten undvikas.

Profeten Mohammed (Guds frid vara över honom) var dessutom en handelsman, så han hade mycket kontakt med olika handelsmän, speciellt att han köpte sina varor från andra länder.

Slutligen vill vi påpeka att hans deltagande och agerande tyder på att han var mycket aktiv i sitt samhälle. Det enda som han avstod ifrån var deltagande i de religiösa aktiviteter och ceremonier. Annars så deltog han med sitt folk deras glädje och sorg.

Allah förberedde honom på ett mycket viktigt och enormt uppdrag så Han lät honom göra det som får honom att bli omtyckt och respekterad av sitt folk. De kallade honom ”Al Ameen” den pålitlige. Må Allah låta oss vara av dem som han har väglett och som följer hans fotspår.

Lund 2021 09 08

[#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: AS-SUNNAH