I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Ljuvligheter för livet i Koranen

Är du medveten om skönheten som framställs för dig i Koranen? Är du bekant med de fakta som redogörs i Skriften Allah sänt till dig som är en skrift fylld av vägledning?

Koranen förklarar för oss meningen med mänsklighetens existens på jorden och hur varje enskild individ ska leva sitt liv i enlighet med dess syfte. Den förklarar för oss vilka skyldigheter vi har mot Allah och hur vi kommer att bli belönade för våra handlingar.

Allah uppenbarade Koranen, den rättvisa skriften, som en välsignelse till Sina hängivna tjänare. Den bjuder in oss till skönhet, rättfärdighet, renhet, och evig lycka. Dessa egenskaper av Koranen förklaras i många verser:

”I berättelserna om dessa profeter ligger förvisso lärdomar för människor som har förstånd. [Det] är här inte fråga om uppdiktade händelser – nej, [detta är en uppenbarad Skrift] som bekräftar vad som ännu består [av äldre tiders uppenbarelser], framställer allt i fasta och klara [vändningar] och [ger] dem som vill tro vägledning och nåd.” (Koranen 12:111)

”Denna skrift – här råder inga tvivel – är en vägledning för dem som fruktar Gud och ständigt har honom för ögonen.” (Koranen 2:2)

Koranen är en skrift som vänder sig till alla åldrar och innehåller alla grundläggande ämnen en person kan behöva i hans eller hennes liv, såsom de olika formerna av gudsdyrkan, en muslims unika sinnestillstånd, den ideala moralen, det goda uppförandet som måste visas vid oväntade tillfällen eller svåra tider, vägen till ett fysiskt och andligt hälsosamt liv, dödsögonblicket, vad själen kommer att gå igenom på Domedagen, paradiset och helvetet som väntar på att fyllas av människor etc.

Samtidigt som Koranen är den unika källan till alla svar och förklaringar människan kan söka angående evig frälsning, innehåller den även många tecken och varningar som är väsentliga för människans liv. Allah berättar om denna utmärkande egenskap i följande vers ur Koranen:

”… Vi har uppenbarat denna gudomliga Skrift för dig, steg för steg, med klargörande av allt, med vägledning och nåd och ett glatt budskap om hopp till dem som underkastat sig Guds vilja!” (Koranen 16:89)

Å andra sidan är det bara de troende som lever enligt Koranens värderingar och till följd därav lever de ett liv i ljuset av dess varningar.

Allah skapade mänskligheten och underrättade alla människor genom Koranen om de mest livsdugliga lösningarna samt all sorts information som är nödvändig för att leva ett bra liv. När man därför möter ett problem är det väsentligt för en troende att vända sig till dessa verser och dess underförstådda livsåskådning. Oavsett vilka intellektuella förutsättningar en person har är hans eller hennes kunskap ändå begränsad eftersom endast Allahs kunskap omfattar allt. Människor kan endast uppnå kunskap i den utsträckning deras Skapare behagar.

”De svarade: ’Stor är du i din härlighet! Vi äger ingen kunskap än den som Du har gett oss; Du är den Allvetande, Allvise.'” (Koranen 2:32)

Given denna vers bör de människor som vill leva ett skönt och vackert liv i denna värld hålla fast vid Koranens principer. Genom att göra detta tillåts de att uppnå ”visdom”, en egenskap som endast innehas av de människor som tänker och fruktar Allah. Denna visdom låter dem ledas till det mest ärofyllda livet, att känna lycka och harmoni, och viktigast av allt att omfamna det ärofyllda syftet med deras existens. Det enda som krävs är att de underkastar sig Allah och Koranen; att de utforskar och ser versernas befallningar, rådgivningar, de subtila budskap de förmedlar samt att de följer dessa.

Denna bok är en betraktelse över Koranens underförstådda innebörd och de skönheter som den lägger fram för mänskligheten. Den strävar efter att bistå de läsare som funderar över Koranen att begripa vad det verkligen innebär och medför att leva i enlighet med dess läror.

Källa

Harun Yahya, Beauties for Life in the Qur’an [www].
Hämtat från http://www.harunyahya.com/beauties.php den 7 september 2003.

Lund 2021 09 12

[#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: Koranen