Anteckningar ur Ibn ul-Qayyims al-Djawâb al-kâfîy

Tillsammans med en fotnot om användandet av utsagor från de judiska (och kristna) sfärerna (israiliyât) . I sammanställning av Bilal.se

Sammanställarens kommentar:
Med ”anteckningar” menas att det är just anteckningar och översättningen är därför friare än vid en vanlig översättning. Läs och dra nyttan ur texten nedan med detta i åtanke, må Gud skänka dig framgång kära läsare.

Texten:

Längtan – shawq – är hjärtats resa mot den Älskade. Ordet nämns i en profettradition (hadîth) återgiven i [imam Ahmad bin Hanbals samling] Musnad, där det berättas att Ammâr bin Yâsir en gång förrättade bönen och snabbt avslutade sin bön. Någon sade till honom, ”Varför har du bett så kort, o Abu Yakazan?” och han svarade, ”Jag har läst en bön (ducâ) som jag hörde profeten – över honom vare Guds frid och välsignelser – läsa:

Oh Gud! Med Din kännedom om det osedda och den makt Du har över skapelsen, låt mig leva tills livet är bättre för mig och låt mig dö när döden är bättre för mig än livet.

Jag ber dig att skänka mig fruktan för Dig när jag är i ensamhet såväl som när jag är bland människor.

Jag ber Dig om kraft att tala sanning när jag är arg såväl som när jag är nöjd. Jag ber Dig om måttlighet i fattigdom såväl som i rikedom.

Jag ber Dig att skänka mig Dina gåvor som aldrig kommer att försvinna och glädje som inte kommer att upphöra.

Jag ber Dig om att låta mig vara nöjd med Dina genomförda beslut (qadâ). Jag ber Dig om ett gott liv efter döden och om att inte förkorta nöjet av att betrakta Ditt anlete.

Skänk mig längtan (shawq) efter mötet med Dig utan att jag befinner mig i svårigheter eller i prövningar.

Oh Gud!
Dekorera oss med trons smycken och gör oss till de som kallar till den rätta vägen. [1] [Återgiven i Nasâ’i, Bayhâqi, Ahmad, Tabarânî m fl. Autentisk berättarkedja enligt shaykh al-Albânî.]

Enligt en isra’iliyât – en utsaga från den judiska sfären – [säger Gud, den upphöjde, om att längtan är] när ”de hederligas längtan efter mötet med Gud är varaktigt och när Jag (dvs Gud) längtar ännu mer efter mötet med dem.

Gud den upphöjde säger:

Den som med hopp ser fram emot mötet med Gud [kan vara förvissad om] att den av Gud utsatta [dagen för räkenskap] skall komma… [2] [Koranen, al-‘Ankabût 29:5] .

De lärde har förklarat att när Gud ser att de som älskar Honom längtar efter mötet med honom då bestämmer Han en tid för mötet så att deras hjärtan faller till ro. Avslutningsvis kan vi slå fast att längtan (shawq) är ett av kärlekens attribut.

Sammanställarens Fotnot:

Användandet av utsagor från de judiska (och kristna) sfärerna (izra’iliyât) .

Ibn Kathîr säger om izrailiyât – berättelser ur den judiska teologin – i sin korantolkning (tafsîr), att dessa berättelser endast bör användas som understödjande bevis och inte som bevis i sig.

Det finns tre typer av dessa;
ett slag som vi är säkra på är autentiska då vi har i vår religion någonting som vittnar om dess sanning.
Den andra typen är av [ett slag] som vi vet är falskt baserat på det vi har.
Den tredje är ingendera [av de två första] typerna [- dvs varken sant eller falskt utifrån de islamiska källorna – övers.] och således varken bekräftar vi eller förnekar vi dessa. Majoriteten av dessa är utan religiös nytta. Till exempel nämner de israelitiska utsagorna namnen och antalet på grottans folk (se Koranens kapitel al-Kahf för Koranens återgivning av denna berättelse – övers.) och färgen på deras hund. Sådana exempel på saker som Gud lämnat oförklarade i Koranen bär inte med sig någon religiös betydelse för ansvariga vuxna.

Källor:
al-Djawziyyah, Ibn Qayyim, Uvodenje Zaljubljenih u vrt ljubavi (al-Djawâb al-Kâfî), Sarajevo 2005, sid. 41-43.
[Ibn Kathîr, Tafsîr Ibn Kathîr, vol 1, Darussalam publ. Riyadh 2000].
Koranverser enligt Bernström, M. K., Koranens Budskap, proprius 1998
Lund 21 06 26

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Återgiven i Nasâ’i, Bayhâqi, Ahmad, Tabarânî m fl. Autentisk berättarkedja enligt shaykh al-Albânî.]
2 [Koranen, al-‘Ankabût 29:5]
Kategorier: DYRKANTEOLOGI