sh. Abdur-Rahmân as-Sa’di

Kunskap om Allahs namn & attribut

De namn som förekommer i Skriften och i Sunnah, att man har ett passionerat begär efter att förstå dess betydelse och att dyrka Allâh genom dem. Det är återgivet i de två sahîh, [dvs de två mest autentiska samlingarna av profettraditioner, ahadîth, sahîh al-Bukhâri och Sahih al-Muslim] att profeten – över honom vare frid – sade:

Allâh har nittionio namn – etthundra minus ett, vem helst som memorerar dem och förstår dem kommer att få stiga in i paradiset.

Med detta menas att den som memorerar dem, förstår dem, tror på dem och dyrkar Allâh genom dem skall få stiga in i paradiset. Ingen skall få stiga in i paradiset förutom de troende och således inser ni från detta att denna princip är den största källan till att uppnå tro, att stärka den och låta den bli varaktig.

Kunskapen om de fulländade och vackra namnen är grunden till tro och och tro beror i sin tur på det. Genom att känna till dem förverkligar man också de tre kategorierna av tawhîd:

  1. Tawhîd ar-Rubûbiyyah [tron på att Allâh är den Ende Skaparen och formgivaren, som drar försorg om Sin skapelse – övers.]
  2. Tawhîd al-Ilâhiyyah; [tron på att endast Allâh har rätt att dyrkas och att dyrkan endast skall vara för Honom och att man låter sin religion vara uppriktigt och endast för Honom – övers.] och
  3. Tawhîd al-Asmâ wa l-sifât [tron på att Allâh ensam är den som äger fullständig perfektion, genom Sina namn och attribut som ingen delar med Honom på något sätt – övers.].

Dessa kategorier utgör själva essensen av tron, dess grunder och mål. Så varje gång gudstjänaren ökar sin kunskap om Allâhs namn så ökar också hans tro och hans övertygelse blir starkare. Därför är det önskvärt att man anstränger sig för att skaffa sig kunskap om dessa namn och attribut.

Du bör veta att denna kunskap måste vara fri från sjukdomar som förnekande (ta’tîl) och ett liknande vid skapelsen (tamthîl), sjukdomar som så många av innovationens folk har drabbats av och vars väg går emot profetens väg.

Ja, denna kunskap om Allâhs namn och attribut måste tas från Skriften och från profetens – över honom vare frid – sunnah och det som har rapporterats från följeslagarna och alla de som följt dem i det goda de gjort. Om man gör detta har man tillgodogjort sig nyttig kunskap som alltid kommer att öka ens tro, stärka ens övertygelse och ge en frid och lugn i alla ens göranden.

Källa:
as-Sa'di, Abdur-Rahmân, The Tree of Faith, al-Hidâya publ. Birmingham 2004.
Lund 2021 08 26
Print Friendly, PDF & Email