Muhammad Ibn Abd al-Wahhâb
I översättning från arabiska och engelska av Bilal.se

Om du tillfrågas, ”Vem är din Herre?”

Om du tillfrågas, ”Vem är din Herre?” Svara då, ”Min Herre är Allâh, Han som har gett mig och resten av skapelsen näring och försörjning med Sin välsignelse och godhet. Han är föremålet för min dyrkan och jag har ingen annan som jag dyrkar vid sidan om Honom. Och beviset för detta är Hans den Upphöjdes ord:

”Allt lov och pris tillkommer Gud, världarnas skapare och bevarare.” [1] [Koranen, Kapitel 1 al-Fatiha [Ingressen] vers:1]

Och allt som är annat än Gud är en del av skapelsen och jag är en del av denna skapelse.

Om du tillfrågas:

Om du tillfrågas, ”Hur har du nått fram till denna kunskap om din Herre?”

Svara då, ”Genom Hans tecken och Hans skapelser.” Bland Hans tecken och skapelser är natten och dagen, solen och månen, himlarna och jorden och vad helst som lever i dem och mellan dem. Och beviset för detta är Hans den Upphöjdes ord:

Bland Hans tecken är natten och dagen, solen och månen. Fall inte ned på ert ansikte inför solen, inte heller inför månen; fall ned i tillbedjan inför Gud som har skapat dem – om det är Honom ni vill dyrka. [2] [Koranen, Kapitel 41 Fussilat [En Fast Och Klar Förkunnelse] vers:37]

Er Herre är förvisso Gud som skapade himlarna och jorden under sex dagar och som därefter reste sig över tronen. Han låter natten svepa dagen i sitt mörker – den ena följer den andra i snabb följd. Sol, måne och stjärnor lyder Hans bud. Skapelsen är Hans och Han befaller över allt. Välsignad vare Gud, världarnas Herre. [3] [Koranen, Kapitel 7 al-Araf [Urskiljning] vers:54]

Dyrkan skall tillägnas Herren enbart. Och beviset för detta är Hans den Upphöjdes ord:

Människor, tillbe er Herre, som har skapat er och dem som levde före er – kanske skall er Gudsfruktan fördjupas – Han som har skapat jorden som en viloplats för er och rest himlen som ett valv och låtit vatten strömma från skyn och därmed frambringat frukter för er försörjning. Sätt därför inte medgudar vid Guds sida, då ni vet [att Gud är utan like]. [4] [Koranen, Kapitel 2 al-Bagarah [Kon] vers: 21-22]

Ibn Kathîr – må Guds nåd vara över honom – sade [om versen]: Det är bara Skaparen av alla dessa saker som förtjänar att dyrkas.

Några former av dyrkan som som Gud har befallt är: Att underkasta sig Gud – islâm; tro – îmân; och fulländandet av denna tro – ihsân; åkallan – du´â; fruktan – khawf; hopp – radjâ’; tillit – tawakkul; hoppfullhet – raghbah; fruktan – rahbah; ödmukhet – khushû; och fruktan – khashiyah; ånger – inâbah; bedjan – isti´ânah; tillflykt – isti´âdhah; eller bön om bistånd (och hjälp) – istighâthah; offer – dhabh; och högtidliga löften – nadhr, och andra andra former av dyrkan som är påbjudna av Gud den Upphöjde. Och beviset för detta är Hans den Upphöjdes ord:

”Alla platser för tillbedjan tillhör Gud; anropa därför ingen vid sidan om Honom!” [5] [Koranen, Kapitel 72 al-Jinn [Osynliga Väsen] vers:18]

Följaktligen är den som utför någon av dessa till någon annan än Gud en icketroende (kâfir) polyteist (mushrik). Och beviset för detta är Hans den Upphöjdes ord:

”Den som vid sidan om Gud åkallar en annan gudom – för vars [existens] han saknar bevis – skall stå till svars enbart inför sin Herre. Det skall inte gå dem väl som förnekar sanningen.” [6] [Koranen, Kapitel 23 al-Muminun [De Troende] vers:117]

Källor:
at-Tamîmî, Mohammad Ibn Sulaymân, Mubâda al-Islâm, förlag/tryckår/ort ej angivet.
Abdul-Wahhâb, Muhammad bin, The Three Fundamental Principles, Minhaaj As-Sunnah Publ., Birmingham 2006
Lund 20210825
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen, Kapitel 1 al-Fatiha [Ingressen] vers:1]
2 [Koranen, Kapitel 41 Fussilat [En Fast Och Klar Förkunnelse] vers:37]
3 [Koranen, Kapitel 7 al-Araf [Urskiljning] vers:54]
4 [Koranen, Kapitel 2 al-Bagarah [Kon] vers: 21-22]
5 [Koranen, Kapitel 72 al-Jinn [Osynliga Väsen] vers:18]
6 [Koranen, Kapitel 23 al-Muminun [De Troende] vers:117]