I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Koranen svara på dina frågor

Om Koranen

 • Är inte Koranen endast för araber?
 • Är inte Koranen Profeten Muhammads verk?

Om Gud

 • Varför finns det ondska i världen om Gud är god?
 • Är Gud kärleksfull i islam?

Om Profeten

 • Sändes inte profeten Muhammad endast till araberna?
 • Var inte Profeten Muhammad en poet och spåman?
 • Var inte Profeten Muhammad en sträng och hård person?
 • Var inte Profeten Muhammad en lögnare?
 • Kom inte profeten Muhammad med islam för egen vinning?

Om Kristendomen

I kristendomen anser man att änglar är av kvinnligt kön, vad anser muslimer?

Diverse

 • Hur ser man på homosexualitet i islam?
 • Är islam en orättvis religion?
 • Är inte islam en religion för bakåtsträvare och obildade människor?
 • Är inte kvinnan förtryckt i islam?
 • Är inte Jihad (Heligt Krig) barbariskt?

Är inte Koranen endast för araber?

Denna [Skrift] är ingenting mindre än en påminnelse till alla folk. (Sad 38:87)

Är inte Koranen Profeten Muhammads verk?

Denna Koran kan inte ha ställts samman utan Guds medverkan; nej, [den har uppenbarats] för att bekräfta vad som ännu består [av äldre tiders uppenbarelser], och för att ge en fast och klar form åt Guds lag, [uppenbarad] – ingen skall tvivla på detta – av världarnas Herre. Och ändå säger de: ”[Muhammad] har författat den.” Säg: ”Lägg då fram en med denna jämförbar sura och kalla [till er hjälp] dem som ni kan [kalla], andra än Gud, [för att intyga att] ni talar sanning.” (Jona 10:37-38)

Uppenbarelsen av denna Skrift är Guds verk, den Allsmäktige, den Allvetande. (Han som förlåter 40:2)

[Detta är] en uppenbarelse från världarnas Herre! (Sanningens stund 69:43)

Uppenbarelsen av denna Skrift är Guds den Allsmäktiges, den Vises, verk. (På knä 45:1)

Varför finns det ondska i världen om Gud är god?

När något gott kommer människorna till del, säger de: ”Detta är [en gåva] av Gud”; men när något ont drabbar dem, säger de: ”Detta är ditt [verk].” Säg: ”Allt är från Gud.” Hur är det fatt med dessa människor som knappt förstår [någonting av] det som sker? Det goda som du får del av är från Gud, och det onda som drabbar dig kommer av dig själv. (Kvinnor 4:78-79)

Ingen motgång drabbar er som inte är en följd av era egna händers verk; ändå är det mycket som Han förlåter. (Samråd 42:30)

Är Gud kärleksfull i islam?

Han är Den som ständigt förlåter, den Kärleksfulle. (Stjärnbilderna 85:14)

Sändes inte profeten Muhammad endast till araberna?

Och Vi har sänt dig [Muhammad] som budbärare till människorna – [om detta] behövs inget annat vittne än Gud. (Kvinnorna 4:79)

Säg: Människor! Jag [Muhammad] är Guds Sändebud, [utsänd] till er alla av Honom som äger herraväldet över himlarna och jorden! (Urskillningen 7:158)

Vi har sänt dig [Muhammad] enbart som [ett vittnesbörd om] Vår nåd till alla folk. (Profeterna 21:107)

Var inte Profeten Muhammad en poet och spåman?

Förvisso är detta ett ädelt Sändebuds ord, inte ord av en poet – få är de ting ni tror på! – Inte heller ord av en spåman – få är de ting ni ägnar eftertanke åt! (Sanningens stund 69:40-42)

Var inte Profeten Muhammad en sträng och hård person?

I Sin barmhärtighet lät Gud dig visa dem mildhet; om du hade varit sträng och hård och tillslutit ditt hjärta [för dem], skulle de helt säkert ha dragit sig ifrån dig. Glöm därför nu [deras fel] och be Gud förlåta dem. (Imrans ätt 3:159)

Var inte Profeten Muhammad en lögnare?

Säger de kanske att [Muhammad] har ljugit ihop allt detta om Gud? Men om [detta vore sant och] Gud ville, kunde Han försegla ditt hjärta [och utplåna Koranen ur ditt minne]; Gud stryker ut lögnen och bekräftar och klargör sanningen med Sina ord. Gud vet vad som rör sig i människans innersta. (Samråd 42:24)

Kom inte profeten Muhammad med islam för egen vinning?

Säg [Muhammad:] ”Jag begär ingen lön av er för detta [budskap] och jag är inte en av dem som ger sig ut för att vara vad de inte är. (Sad 38:86)

Eller begär du en avgift av dem [för att framföra ditt budskap], så att de nu tyngs av skuldbördor? (Sinai berg 52:40)

I kristendomen anser man att änglar är av kvinnligt kön, vad anser muslimer?

Och de tror att änglarna, som är den Nåderikes tjänare, är kvinnliga väsen! Har de kanske bevittnat deras skapelse? Nej, deras påstående skall antecknas och de skall ställas till svars [för det]. (Guld 43:19)

Hur ser man på homosexualitet i islam?

Och [minns] Lot som sade till sitt folk: ”Måste ni begå sådana skamliga handlingar som ingen i världen har begått före er? Ni går, upptända av lust, till män i stället för till kvinnor! Nej, ni driver verkligen era utsvävningar för långt! (Urskillningen 7:80-81)

Och [minns] Lot, som sade till sitt folk: ”Begår ni dessa skamlösa handlingar med öppna ögon? Måste ni gå, upptända av lust, till andra män i stället för till kvinnor? Nej, ni saknar alla begrepp [om rätt och orätt]!” (Myrorna 27:54-55)

Och [minns] Lot! Vi gav honom visdom och kunskap, och Vi räddade honom från [hans] folk, som begick onda och skamliga handlingar; de var fördärvade människor, som trotsade [Gud]. (Profeterna 21:74)

Är islam en orättvis religion?

Gud befaller er att ni rättmätige ägaren återlämna det som ni fått er anförtrott och att, när ni dömer mellan människor, döma rättvist. Gott, ja, förträffligt är det som Gud förmanar er till. Gud hör allt, ser allt. (Kvinnor 4:58)

Troende! Slå vakt om rätten och rättvisan som Guds vittnen, även om det skulle vara till skada för er själva eller era föräldrar och nära anförvanter. Vare sig det gäller en rik man eller en fattig stackare är Gud närmast [att döma] såväl den ene som den andre. Låt därför inte era känslor [för eller emot någon] påverka er; då är det fara att ni avviker [från rättens väg]. Och om ni förvanskar sanningen eller undandrar er [att vittna], är Gud väl underrättad om vad ni gör. (Kvinnor 4:135)

Gud befaller att rätt och rättvisa skall råda [människorna emellan och befaller dem] att göra gott och att vara givmilda mot de närmaste, och Han förbjuder alla skamlösa handlingar och allt som innebär en kränkning av andras rätt. Han förmanar och varnar er, för att ni skall lägga det på hjärtat. (Biet 16:90)

Vi sände Våra profeter med klara bevis [om sanningen] och med dem sände Vi Skriften och den måttstock [varmed rätt kan skiljas från orätt] för att människorna skall handla rättvist. (Järnet 57:25)

Är inte islam en religion för bakåtsträvare och obildade människor?

Säg: ”Kan de som vet likställas med de som inte vet? Men bara de som har förstånd tänker igenom dessa [frågor].” (Skarorna 39:9)

Då skall Gud upphöja dem bland er som är [sanna] troende och dem som har fått kunskap, till högre rang. Gud är underrättad om vad ni gör. (Hon som vädjar 58:11)

”Herre! Låt min kunskap tillväxa!” (Ta Ha 20:114)

Är inte kvinnan förtryckt i islam?

Men de troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras [sanna] vänner och fasta stöd. (Ånger 9:71)

Andlighet:

Den man eller kvinna som gör gott och lever rättskaffens och som har tron skall Vi skänka ett gott liv och vi skall bestämma deras [slutliga] belöning efter deras bästa handlingar. (Biet 16:97)

För de män och de kvinnor som har underkastat sig Guds vilja, de troende männen och de troende kvinnor, de män och de kvinnor som visar sann fromhet, de män och de kvinnor som älskar sanningen, de män och de kvinnor som tåligt uthärdar motgång, de män och de kvinnor som visar ödmjukhet, de män och de kvinnor som ger åt de fattiga, de män och de kvinnor som fastar, de män och de kvinnor som lägger band på sin sinnlighet, de män och de kvinnor som alltid har Gud i tankarna – [för dem alla] har Gud i beredskap förlåtelse för deras synder och en rik belöning. (De sammansvurna 33:35)

Och Gud svarar dem: ”Jag skall inte låta någon av er som arbetar och strävar, vare sig man eller kvinna, se sin strävan gå förlorad – ni är [alla] av samma rot [och skall lönas på samma sätt]. (Imrans ätt 3:195)

Gud har lovat de troende, männen såväl som kvinnorna, ett paradis, vattnat av bäckar, där de skall förbli till evig tid, och sköna boningar i dessa Edens lustgårdar; men större än allt detta är Guds välbehag – detta är den stora, den lysande segern. (Ånger 9:72)

Den som har begått en dålig handling skall få det straff som motsvarar denna handling, men den som gör det goda och det rätta, man eller kvinna, och som är troende skall stiga in i paradiset och skall där få njuta [Guds] gåvor i överflöd. (Han som förlåter 40:40)

Hustru:

Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker. (Bysantinerna 30:21)

Troende! Det är inte tillåtet för er att ärva [andras] hustrur mot deras vilja; och ni får inte utsätta [era hustrur] för hård behandling för att [förmå dem att begära skilsmässa och på så sätt kunna] återta något av vad ni har gett dem, såvida de inte bevisligen har gjort sig skyldiga till grovt oanständiga handlingar. Och lev med era hustrur i vänskap och samförstånd; om ni fattar motvilja mot dem är det möjligt att ni vänder er ifrån det som Gud skulle ha gjort [till en källa] till rik välsignelse [för er]. (Kvinnor 4:19)

Moder:

Gud har anbefallt människan [att visa] godhet mot sina föräldrar; [hon bör tänka på att] modern har burit barnet genom det ena svaghetstillståndet efter det andra, [fött det] och ammat det under två år. Tacka Mig och dina föräldrar [och minns att] Jag är målet för er färd! (Luqman 31:14)

Vi har förmanat människan att visa godhet mot sina föräldrar. [Den blivande] modern bär sin börda med möda och med smärta föder hon – ja, [hennes möda] varar trettio månader, amningstiden [inbegripen]. (Sanddynerna 46:15)

Är inte Jihad (Heligt krig) barbariskt?

Kämpa för Guds sak mot dem som för krig mot er, men var inte de första som griper till vapen; Gud älskar sannerligen inte angripare. (Kon 2:190)

Och om Gud inte höll tillbaka [vissa] människor med andra [som redskap], skulle jorden helt visst fördärvas. Men Gud låter nåden flöda över hela Sin skapelse. (Kon 2:251)

Varför skulle ni inte kämpa för Guds sak och för de försvarslösa män, kvinnor och barn, som ropar: ”Herre! För oss ut ur detta land av förtryck och sänd oss i Din nåd en beskyddare, ja, sänd oss i Din nåd en hjälpare!” (Kvinnor 4:75)

Tillåtelse [att kämpa] har de mot vilka ett orättfärdigt krig förs – och Gud har makt att ge dem stöd – de som i strid med all rätt jagas bort från sina hem därför att de säger: ”Gud är vår Herre!” Och om Gud inte höll tillbaka [vissa] människor med andra [som redskap] skulle helt visst kloster och kyrkor, synagogor och moskéer där Guds namn åkallas utan uppehåll, ha jämnats med marken. (Vallfärden 22:39-40)

Lund 2021 09 12

[#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: Koranen