Delöversättning ur Ibn Kathîrs exeges (tafsîr) på Koranen kapitel 19, Maryam (Maria).

I översättning från engelska.
Översättarens kommentar. Som muslim älskar jag och fascineras av berättelsen om profeten Jesus må Guds frid o välsignelser vare över honom och den fantastiska kvinna som Maria var. Men på internet dominerar polemiken där Jesus namn nämns. Det verkar som om vissa människor inte kan tala om Jesus och Islam i samma sammanhang utan att låta sitt tal smyckas av avsky och fördomsfullhet.

Detta är mitt bidrag – än så länge ganska unikt på internet – till en lite bättre bild av Koranens bild av Jesus på internet. Läsaren som redan är bekant med den bibliska versionen av berättelsen reagerar säkert på att berättelsen är mer fragmentarisk och verkar återge brottstycken snarare än som i Bibeln en hel berättelse med många detaljer. Koranens karaktär är ofta sådan då den återger berättelser som vi känner till från Bibeln.

Den ytlige betraktaren ser detta som en defekt, men den vars hjärta Gud öppnat ser här snarare ett belysande av poängerna i berättelserna, en understrykning av de viktiga passagerna – i och med att Gud än en gång berättar för människorna om Sina sändebud och tjänare visar Han oss också vad i berättelserna vi skall ta fasta på och på vad vi skulle ha förstått första gången vi läste dem.

Texten har i översättningen dragits samman på vissa ställen och en del tekniska passager har utelämnats.

Berättelsen om Jesus (‘Isa) och Maria (Maryam)

Efter att Gud den upphöjde återgett berättelsen om Zakarias och att Han välsignade honom med ett rättfärdigt, renat och välsignat barn även då han var i hög ålder och hans hustru oförmögen till att få barn, så går Han vidare med att återge berättelsen om Maria.

Gud berättar för oss om hur Han skänkte Maria ett barn utan att någon man var inblandad. Mellan dessa två berättelser finns ett passande och liknande samband. På grund av deras närliggande innebörd har Gud återgett dem tillsammans här på samma sätt som i kapitlen Âli-’Imrân och al-Anbiyâ’. Gud nämner dessa berättelser för sina tjänare för att visa sin förmåga, sin kraft och auktoritet och att Han har kraft över alla ting.

Koranverserna:

[16] Och nämn vad denna skrift [har att säga] om Maria. Hon drog sig ifrån de sina till ett [avskilt rum] i öster och [17] lät dem förstå att hon ville vara i ostördhet genom [att anbringa] ett förhänge. Och Vi sände till henne Vår ingivelses ängel som uppenbarade sig för henne i en välskapad mans skepnad.

[18] Då ropade hon: ”Jag ber om den Nåderikes beskydd mot dig! [Kom inte nära mig] om du fruktar Gud!”

[19] Ängeln sade: ”Jag är ingenting annat än en budbärare från din Herre [med hälsningen:] ’Jag skall skänka dig en son, ren och rättfärdig.’”

[20] Hon sade: ”Hur skall jag som ingen man har rört kunna få en son? Jag har aldrig fört ett lösaktigt liv!”

[21] Ängeln svarade: ”Det skall bli [som jag har sagt]. Din Herre säger: ’Det är lätt för Mig och [det sker] för att han skall bli till ett tecken för människorna och [en symbol för] Vår nåd. Så har Vi beslutat!’”

Ibn kathirs kommentar:

Gud säger: Och nämn vad denna skrift [har att säga] om Maria… [19:16]

Hon var Maria, ’Imrâns dotter från Dâwuds släktled. Hon kom från en bra och sund familj från Israels barn. Gud återger berättelsen om hennes mors graviditet med henne i kapitlet Âli ’Imrân och att hon frivilligt dedikerade sitt barn (dvs Maria) för tjänandet av Gud. detta innebar att hon dedikerade barnet till att tjäna i templet (i Jerusalem) [i Koranen benämnt masdjid, dvs moské eller plats där man faller ned i dyrkan av Gud – övers.] På så sätt var de (Zakariaz, Marias moder och Maria) lika.

Och hennes Herre tog nådigt emot henne och lät henne växa upp och arta sig väl… [Koranen, Âli ’Imrân 3:37]

Således växte Maria upp bland Israels barn på ett hedervärt sätt. Hon var en av de kvinnliga Gudsdyrkarna, välkänd för sin anmärkningsvärda dyrkan, hängivelse och uthållighet. Hon levde under sin svågers, Zakarias, vårdnad som var en av Israels barns profeter vid den tiden. Han var en stor man bland dem och de brukade vända sig till honom i religiösa frågor. Zakarias såg förunderliga mirakel komma från henne och det förbluffade honom.

…Var gång Sakarias besökte henne i helgedomen fann han henne försedd med föda. Och när han frågade henne: ”Maria, varifrån har du fått detta?” svarade hon: ”Det är från Gud; Gud skänker Sitt goda i överflöd till den Han vill.” [Koranen, Âli ’Imrân 3:37]

Det har sagts att han brukade finna henne med vinterns frukter under sommaren och med sommarens frukter under vintern. Detta har förklarats i kommentaren till kapitlet Âli ’Imrân. Och då Gud önskade ge henne Sin tjänare och budbärare, Jesus, en av de fem stora budbärarna:

Hon drog sig ifrån de sina till ett [avskilt rum] i öster…

Det innebär att hon drog sig undan dem avskilt från dem. Hon gick till den östra sidan av helgedomen (i Jerusalem). Det berättas med Ibn ‘Abbâs som källa att han sade: ”Sannerligen är jag den mest kunnige bland Guds skapelser om varför de kristna tog öster som riktning för sin hängivna dyrkan. De gjorde de på grund av guds ord: ’Hon drog sig ifrån de sina till ett [avskilt rum] i öster…’”

Angående Guds ord: ”genom [att anbringa] ett förhänge…” betyder detta att hon gömde och dolde sig själv för dem. Sedan sände Gud ängeln Gabriel till henne:

Och Vi sände till henne Vår ingivelses ängel som uppenbarade sig för henne i en välskapad mans skepnad – ordagrant, Då sände Vi till henne vår ande (ruh).

Detta innebär att han kom till henne i formen av en perfekt och fullkomlig man. [De tidiga kommentatorerna, menade] att: ”Då sände Vi till henne vår ande (ruh)” betyder Gabriel.

Då ropade hon: ”Jag ber om den Nåderikes beskydd mot dig! [Kom inte nära mig] om du fruktar Gud!”

Då ängeln Gabriel närmade sig henne i formen av en man då hon befann sig på en plats hon dragit sig undan på och skiljt av sig från sitt folk, blev hon rädd att han skulle förgripa sig på henne, varför hon sade: ” Jag ber om den Nåderikes beskydd mot dig! [Kom inte nära mig] om du fruktar Gud!’

Och hon påminde honom därför med orden…om du fruktar Gud!” Detta är vad som är lagstiftat som skydd (mot det onda) så att det kan stås emot med lätthet. Därför var det första hon gjorde att försöka få honom att frukta Gud, den Mäktige och Sublime. Hon visste att en gudfruktig person då skulle [påminnas om Gud av hennes ord] och därför avstå (från att begå någon ond handling). Han svarade:

Jag är ingenting annat än en budbärare från din Herre…

Ängeln sade till henne i gensvar och som för att avlägsna hennes rädsla som hon kände inom sig, ’Jag är inte vad du tror att jag är, jag är en budbärare från din Herre.’ Han menade: ’Gud har sänt mig till dig’ Det sägs att när hon nämnde den Barmhärtiges namn för Djibrils [mansskepnad] samman och han återgick till sin sanna form (som en ängel). Han svarade:

Jag är ingenting annat än en budbärare från din Herre [med hälsningen:] ’Jag skall skänka dig en son, ren och rättfärdig.’

Hon sade: ”Hur skall jag som ingen man har rört kunna få en son? Jag har aldrig fört ett lösaktigt liv!”

Maria förundrades över detta. ”Hur skall jag kunna få en son?” frågade hon som för att säga: ”På vilket vis skall en son kunna födas av mig när jag inte har någon make och inte har begått några otuktiga handlingar?”.

Ängeln svarade: ”Det skall bli [som jag har sagt]. Din Herre säger: ’Det är lätt för Mig…

Ängelns gensvar var att ”Sannerligen har Gud sagt att ett gossebarn skall födas av dig även om du inte har en make och inte har begått otukt, ja sannerligen är Han förmögen att göra det Han vill.” på grund av detta återgav han Guds ord: ”för att han skall bli till ett tecken för människorna och [en symbol för] Vår nåd…

Det vill säga ett tecken för mänskligheten på kraften hos deras Skapare och Formare, som gjorde dem olika i Sin skapelse. Han skapade deras fader Adam utan någon man eller kvinna (dvs fader eller moder). Sedan skapade Han Eva (ar. Hawwâ) från en man utan en kvinna. Varpå Han skapade resten av deras avkomma från man och kvinna, förutom Jesus. Han lät Jesus födas från en kvinna utan en man. Således fullständigade Gud de fyra skapelsetyperna (för de mänskliga varelserna), vilket bevisar Hans makts perfektion och storheten i Hans auktoritet. Det finns ingen gudom värdig någon dyrkan förutom Honom och det finns ingen sann Herre vid sidan av Honom.

Angående orden, ”…och [en symbol för] Vår nåd.” så betyder dessa att ”Vi kommer att låta detta gossebarn bli till en nåd från Gud och en profet bland profeterna. Han kommer att bjuda in människorna till Gudsdyrkan och till den monoteistiska tron på Honom. Detta är så som Gud den upphöjde säger på ett annat Koranställe:

Och änglarna sade: ”Maria! Gud tillkännager för dig det glada budskapet om ett ord från Honom [varigenom du skall föda den] vars namn skall vara Kristus Jesus, Marias son, ärad och lovprisad i denna värld och i det kommande livet och en av dem som skall vara i [Guds] närhet. Och han skall tala till människorna i vaggan och i mogen ålder och han skall vara en av de rättfärdiga.” [Koranen, Âli ’Imrân 3:45-46]

Så har Vi beslutat!” är de ord med vilka ängeln avslutar dialogen med Maria. Han informerade henne om att denna sak redan var förutbestämd enligt Guds vilja och kraft.

Befruktningen och nedkomsten

Koranverserna:

[22] Hon blev havande och drog sig undan med sin börda till en avlägsen trakt. [23] Och när [hennes tid var inne] drev henne födslovåndorna att ta stöd mot en palmstam och hon utbrast: ”Ack om jag ändå hade fått dö och överlämnas åt glömskan innan detta [skedde].

Ibn kathirs kommentar:

Gud, den upphöjde berättar för oss om hur Maria, då Gabriel talat till henne om vad Gud sagt, accepterade Guds bestämmelse. Många av de lärde bland föregångsmännen (ar. salaf) har nämnt att ängeln då blåste genom en öppning i den klädnad hon bar. Varpå andetaget steg ner och trädde in i henne och hon blev med Guds tillåtelse befruktad med barnet.

Mohammad bin Ishâq sade: ”Då hon befruktades med barnet och fyllt sitt vatten mugg (vid en källa) återvände hon (till sitt folk). Efter detta erfor hon vad gravida kvinnor erfar av illamående, hunger, färgförändringar. Det blev till och med förändringar i hennes sätt att tala. Inget folk besökte något hus så som de besökte Zakarias hus. Ordet spreds mellan Israels barn och människorna sade: ’Sannerligen måste hennes partner (i denna otukt) vara Josef, för det var ju ingen annan med henne i templet förutom honom.’ Så hon gömde sig för människorna och ställde upp ett draperi mellan sig själv och dem.”

Gud sade:

Och när [hennes tid var inne] drev henne födslovåndorna att ta stöd mot en palmstam.

Hennes födslosmärtor drev henne till stammen av en dadelpalm som växte på platsen på vilken hon dragit sig undan. De lärde har haft olika åsikter om var denna plats låg. As-Suddi sade, ”Hennes avskilda plats var i öster och det var där hon brukade be vid Jerusalems heliga hus.” Wahb bin Munabbi menade att: ”Hon rymde och då hon nådde en plats mellan ash-Shâm (i Syrien) och Egypten överväldigades hon av fördslosmärtor.” I en annan återgivning av Wahbs ord sade han: ”Detta skedde tretton kilometer från det heliga templet i Jerusalem i en by som var känd under namnet Bayt al-Lahm (dvs Betlehem).” Jag säger: det finns profettraditioner (ahadîth) om profetens – över honom vare frid – nattliga resa (al-isrâ’) som slår fast att detta hände i Bayt al-Lahm. Och Gud vet bäst. Detta är vad som är väl känt och vad som alla människor återger från varandra. De kristna anser utan tvivel att platsen för denna händelse var Betlehem.

[H]on utbrast: ”Ack om jag ändå hade fått dö och överlämnas åt glömskan innan detta [skedde].

Hon visste att hon skulle prövas genom födseln och att människorna varken skulle hjälpa henne eller tro på hennes berättelse. Efter att hon varit känd som en hängiven gudstjänare bland dem trodde de nu att hon blivit en otuktig sköka.

Vad som sades till Maria efter Jesus födsel

Koranverserna:

[24] Då hörde hon någon som ropade från [en plats] under henne: ”Sörj inte! Din Herre har låtit en bäck rinna upp under dina fötter; [25] och ruska på palmstammen så skall mogna och saftiga dadlar falla ner omkring dig.

[26] Ät och drick, och var vid gott mod! Och om du skulle bli varse en mänsklig varelse, låt honom då veta att du avlagt ett löfte till den Nåderike att avhålla dig [från tal] och att du därför idag inte skall tala till någon människa

Ibn kathirs kommentar:

De lärde in om exegesvetenskapen har olika åsikter om vem som ropade till henne. [Vissa menar att det var Jesus som talade till henne, medan andra menar att det var Gabriel. T ex sade bl a] as-Suddi: ”Sannerligen är detta en referens till ängeln Gabriel.” Detta betyder att det var ängeln Gabriel som ropade till henne nedifrån dalen. Han ropade till henne:

…Sörj inte! Din Herre har låtit en bäck (sariyyâ) rinna upp under dina fötter…

Sariyyâ betyder en liten bäck. ’Amr bin Maymûn sade: ”Det betyder: en bäck för henne att dricka ur.” Därefter sade Gud: …och ruska på palmstammen så skall mogna och saftiga dadlar falla ner omkring dig. Så Gud välsignade henne med mat och dryck. Och Han sade: Ät och drick, och var vid gott mod!

Av denna anledning brukade ’Amr bin Maymûn säga: ”Ingenting är bättre för en kvinna i barnsäng än färska dadlar och torkade dadlar.” varpå han reciterade denna vers.

Maria med Jesus inför människorna, deras avvisande av henne och hans svar till dem

Koranverserna:

[27] I sinom tid återvände hon till de sina med barnet på armen. Då sade de: ”Maria! Du har gjort något oerhört. [28] Du Arons syster! Din fader var inte en dålig människa och din moder var inte lösaktig!” [29] Då pekade hon på barnet. [Men] de svarade: ”Hur skall vi tala till ett spädbarn [som ligger] i sin linda?”

[30] [Då talade] han [till dem]: ”Jag är Guds tjänare. Han har gett mig uppenbarelsen och kallat mig till profet; [31] Han har välsignat mig; var jag än befinner mig, och befallt mig att så länge jag lever förrätta bönen och ta mig an de fattiga [32] och att älska min moder och visa henne aktning – och Han har inte gjort mig till en eländig tyrann. [32] [Guds] fred var med mig den dag ja föddes och skall vara med mig den dag jag dör och den dag jag skall uppväckas från de döda.”

Ibn kathirs kommentar:

Gud den upphöjde berättar om Marias situation då hon beordrades att fasta den dagen och inte tala till någon människa. För sannerligen skulle hennes angelägenheter tas om hand om och hennes bevis skulle läggas fram. Således accepterade hon Guds påbud. Hon tog sitt barn på sin arm och förde det till sitt folk.

Då de såg henne på detta vis gjorde de en stor sak av det och protesterade allvarligt mot det och de sade: Maria! Du har gjort något oerhört.

Ibn abî Hâtim återgav från Nawf al-Bikâli som sade: ”Hennes folk gick ut för att leta efter henne, hon var ju från en familj som välsignats med profetskap och nobilitet. De kunde dock inte finna något spår efter henne. De stötte på en herde som vallade sina kor och de frågade honom, ’Har du sett en kvinna vars beskrivning är så-och-så?”

Print Friendly, PDF & Email