Detta inlägg är ett stycke av boken ISLAM VARFÖR? av Faten Amin, det är bara att klicka på länken för att ta del av hela boken, ISBN nr finns inte för boken då boken var skriven från början för att publicera den på min gamla sida Islamiska.org som jag tyvärr blev av med, därför finns den på Bilal.se.

Jesus i Koranen

Vad den Heliga Koranen säger om Jesus?

De kommande verserna som uppenbarades till profeten Muhammed, 600 år efter Jesus, frid vare över de båda, påpekar tydligt de falska anklagelser och felframställningar som helt och hållet reder ut lögnen om Allah och hans profet Jesus. De rättar till de misstag som krupit in (medvetet och omedvetet) i budskapet som Jesus kom med.

Kanske kan de verserna förmå dig att ännu en gång revidera gamla testamentet noga med öppna ögonen. Eftersom Islam är grundat på förnuft, innebär det att du ska försöka tänka, reflektera och ifrågasätta. Du ska icke tro blint på något.

Det är upp till dig och ju mer ärlig strävan du har att komma till sanning och övertyga dig själv, desto ljusare väg får du att nå sanningen. Jag som är muslim hoppas verkligen, att icke-muslimer ska acceptera denna sanning, och bära vittnesmål om Allahs enhet, och att Muhammed är hans tjänare och siste budskapsbärare. Här gör jag ingen jämförelse mellan Koranen och Bibeln, utan det är upp till dig att granska vad som finns i Bibeln.

Hur pålitlig är den i förhållande till dessa Heliga verser från Koranen, vilka kommer direkt från Allah, Skaparen av allt även Jesus själv? Må Allah vägleda dig och öppna dina ögonen för sanningen.

Profeten Jesus frid vare över honom har nämnts flera gånger i den Heliga Koranen. I Koranen, Kapitel 3 al-i-Imran [Imrans Ätt] vers: 39

”Och ropade änglarna till honom (Zakariya), där han stod och bad i helgedomen: Allah bebådar dig Yahya (Johannes), som bekräftar sanning av ett ord från Allah (dvs, Jesus, Maryams (Maria) son), och ska vara en nobel Herre, en kysk, en profet som hör till de rättfärdiga” [1] Koranen, Kapitel 3 al-i-Imran [Imrans Ätt] vers: 39

I samma kapitel, fast en annan vers Kapitel 3 al-i-Imran [Imrans Ätt] vers: 45

”Än när änglarna sade: ”O, Maryam, Allah bebådar dig förvisso ett ord från sig. Hans namn skall vara Almasih Eisa (Jesus), Maryams son, ärade både i detta och i det tillkommande livet, en av dem som få komma Allah nära.” [2] Koranen, Kapitel 3 al-i-Imran [Imrans Ätt] vers: 45

I båda verserna kallades Jesus som ett ord från Allah dvs ett ord som kommer från Allah eller tillhör Allah. Lägg märke till ”ord från Allah” och inte Allah själv, en epitet som kristna mystiskt använder för Jesus. Som det bekräftas i den kommande verserna, skapades Jesus genom mirakel av Allahs ord ”var det” och han ”vart”.

Maryam, Jesus mor var unik, i att föda en son genom mirakel, utan ingripande av fysiska medel kutymer (dvs sperma). Detta innebär inte att hon var mer än en människa, inte heller att hennes son var mer än en människa. Hon hade plikten att bedja till Allah som alla andra. Den kristna dogman i alla dess sekter utom enhetssträvaren, håller att Jesus var Allah och sonen av Allah. Dyrkan av Maryam blev praxis i den Romerska Katolska Kyrkan, vilken kallar Maryam, Allahs moder.

Likaväl som Jesus sopade undan många konstlade regler, kom den Heliga Koranen för att sopa bort den kristna kyrkans korruption och åter göra rent.

”Och hon (Maryam) sade: O min Herre, huru skall jag kunna få något barn, då ingen mänsklig varelse kommit mig vid? Han sade: ”Må så vara; Allah skapar vad Han vill, när Han beslutar en sak, säger Han blott ”var det” till den och så ”varder det” [3] Koranen, Kapitel 3 al-i-Imran [Imrans Ätt] vers: 47

Koranen klargör att Jesus födelse utan någon fader inte gör honom till Guds son, och nämner i detta sammanhang Adam, som ju skapades av Allah utan vare sig någon fader eller moder:

”Det är förvisso samma förhållande med Jesus inför Allah som Adam, Han skapade honom av stoft, sedan sa till honom ”Vardet” och han ”vart.”[4] Koranen, Kapitel 3 al-i-Imran [Imrans Ätt] vers: 59

Och om dessa liknelser som Allah givit i Koranen för att underlätta förståelse för människorna, säger Allah:

”Dessa liknelser framställer Vi för människor, men endast de kloka förstå dem.” [5] Koranen, Kapitel 29 al-Ankabut [Spindeln] vers: 43

I en annan vers säges också:

”Vi har låtit allehanda liknelser växla för människorna i denna Koran, men människan är envis i hög grad.” [6] Koranen, Kapitel 18 al-Kahf [Grottan] vers: 54

Den islamiska ståndpunkten är att alla profeter var mänskliga varelser, som genom sina syndfria liv och sitt ägnande åt sanningen blev utvalda av Allah som Hans apostlar. De hade blivit så ett med Allah att i allt de sa och gjorde, så utförde de Hans vilja. Budskapet de hade till människorna var inte deras utan Allahs. Allah framförde sina ord till dem, så att de kunde forma sina egna liv efter dem och bli förebilder för sina medmänniskor.

Profeten Muhammed frid vare över honom reciterade:

”Jag är blott en mänsklig varelse liksom ni. Det har uppenbarats för mig att er Gud är en enda Gud. Vänd er till Honom om förlåtelse.” [7] Koranen, Kapitel 41 Fussilat [En Fast Och Klar Förkunnelse] vers: 5

I fortsättningen av surat Al.Imran ger Allah svar till vilket Han lärde Jesus, till vilken folk han var sänd och de stödjande mirakel som Allah försåg Jesus med.Tänk efter! Det mirakulösa i Jesus historia var genom Allahs tillåtelse, det var mirakel av Allah. Det var Jesus själv som sa att det är inte är av min egna kraft och vilja utan av Allahs anstånd och nåd.

”Och Han ska lära honom skriften, visheten, Torah och Evangelium, och (utnämna honom) som en apostel till Israels barn med dessa ord; ”Jag kommer till er med ett tecken från er Herre, jag skall skapa liksom en fågel åt er av lera och blåsa i den, så att den med Allahs tillskyndelse blir en fågel, jag skall på Allahs tillskyndelse bota den blindfödde och den spetälske och uppväcka de döda till liv, och jag skall tala om för er vad ni skola äta och vad ni skola lägga i förvar i era hus; häri finns sannerligen ett tecken för er, om ni är rättrogna. ( Jag har kommit till er), till bekräftelse på Torah, som kommit före mig och för att tillstädja er en del av vad som varit er förbjudet; ja, jag kommer till er med ett tecken från er Herre. Frukta alltså Allah, och lyd mig. Allah är förvisso min och er Herre, dyrka alltså Honom. Detta är en rätt väg.” [8] Koranen, Kapitel 3 al-i-Imran [Imrans Ätt] vers: 48-51

Har Jesus någonsin gjort anspråk på att vara Gud eller någonsin sagt: ”Jag är er Herre, dyrka mig”? Aldrig!. Faktum är att han var en man till vilken Allah hade uppenbarat sitt budskap för att vägleda Israels barn. Hur kunde han vara Gud om han själv dyrkade Gud? Jesus kallades först profet, lärare från Gud, hans tjänare, Messiah och sedan utvidgades det till Guds son och blev slutligen som Gud själv.

Att tillskriva Allah mänskliga begränsningar och tro på Hans förkroppsligande i en mänsklig kropp är att förneka Allahs fullkomlighet. Förståndet vägrar att acceptera detta. Koranen tillbakavisar Jesus gudomlighet med följande ord

”Otrogna är de, som säga: ‘Allah är Almasih (Jesus), Maryams son.’ Säg: vem förmår väl det ringaste mot Allah, om Han vill tillintetgöra Almasih, Maryams son, hans moder och dem, som finns på jorden, allesammans? Allah har Herraväldet över himlarna och jorden och vad däremellan är; Han skapar vad Han vill. Ja, Allah är Allmäktig.” [9] Koranen, Kapitel 5 al-Maida [Den Himmelska Måltiden] vers: 17

”Otrogna är de som säga: Allah är förvisso Almasih (Jesus) , Maryams son, ty Almasih sade: Israels barn, dyrka Allah, min och er Herre! Om någon sätter någon vid Allah sida, missunnar (inte tillåter) Allah honom paradiset och hans hemvist vare elden, ja, de orättfärdiga skall inga hjälpare få.” [10] Koranen, Kapitel 5 al-Maida [Den Himmelska Måltiden] vers: 72

Enligt Koranen är Jesus en av Allahs profeter, fri från synd och from, men som alla andra profeter en mänsklig varelse i alla avseenden

”Han (Jesus) svarade: Jag är Allahs tjänare, Han har givit mig skriften och gjort mig till profet.” [11] Koranen, Kapitel 19 Maryam [Maria] vers: 31

”Han var blott en tjänare, som vi visat nåd och som vi framställde som exempel för Israels barn.” [12] Koranen, Kapitel 43 az-Zukhruf [Guld] vers: 59

Konstigt nog, nämnde Jesus själv aldrig något om treenigheten. Han sa aldrig någonting om att det fanns tre gudomliga personer i Gud. Hans uppfattning om Allah skilde sig på inga sätt från de tidigare israelitiska profeter som alltid hade predikat om Allahs enhet och aldrig om treenigheten. Treenigheten är rationellt sett ohållbar. Den är inte bara bortom förnuftet utan även stridande mot sunt förnuft.

Islam predikar den enkla och uppenbara Allahs enheten. Koranen tillbakavisar treenigheten med dessa verser:

”Otrogna är de som säga: Allah är förvisso den tredje av tre. Det finns ingen Gud utom en enda Gud, och om de inte upphör med det de säga, skall sannerligen ett plågsamt straff drabba dem, som är otrogna.” ”Skulle de ej omvända sig till Allah och bedja om förlåtelse? Allah är förvisso överseende och barmhärtig.” ”Almasih (Jesus), Maryams son, var bara en apostel, liksom de andra apostlarna som gått före och hans mor; sanningsvittne; de åt både mat.(dvs de var liksom vanliga människor) Se hur vi förklara tecken för dem, och se hur de förvända det” ”Säg : Skulle ni istället för Allah dyrka sådant, som ej mäktar göra er varken skada eller gagn? Ja, Allah är den hörande, den vetande.” ”Säg : ni som fått skriften, gå inte otillbörligen till överdrift i er religion, och rätta er inte efter sådana människors hugskott, som förut varit vilse, och fört många andra vilse, och förirrat sig från den rätta vägen.!” ”De bland Israels barn, som var otrogna, blev förbannade genom en utsaga av David och Eisa (Jesus), Maryams son, och detta därför att de var olydiga och begått överträdelser.” [13] Koranen, Kapitel 5 al-Maida [Den Himmelska Måltiden] vers: 72-78


”Ni, som fått skriften! överskrid inte måttan i er religion och påbörda inte Allah vad som icke är sant. Almasih, Eisa (Jesus), Maryams son var ( inte mer än) Allahs apostel och hans ord, som han skänkt Maryam och en and frambringande av Honom: Så tro på Allah och hans apostel och säg inte: ”de är tre”; utan upphör ( med det); det är bättre för er själva; För Allah är en Enda Gud, Honom allena all ära; upphöjd är Han, att ha en son. Honom tillhör allt vad som finns i himlarna och vad som finns på jorden. Och nog tillräcklig är Allah som ombud. Almasih (Jesus) skulle aldrig förakta att vara en tjänare åt Allah, inte heller de nära änglarna. Och de som föraktar att dyrka honom och visar sig arroganta, ska Han samla dem alla hos sig.” [14] Koranen, Kapitel 4 an-Nisa [Kvinnor] vers: 171-172

Allah säger att:

”Denna Koran förtäljer förvisso för Israels barn det mesta av det, som de tvista om” [15] Koranen, Kapitel 27 an-Naml [Myrorna] vers: 76

Islam fastslår Allahs unikum och att Han inte har någon partner i sin gudomlighet. Han är alltings Skapare, Honom tillhör vad som finns i himlarna och vad som finns på jorden. Den Allsmäktige, den Allvetande, den Kärleksfulle, den Barmhärtige, den Evige och den Oändlige. Han varken föder eller har blivit född. Ingen kan komma ur Honom och bli hans jämlike eller partner i Gudomligheten:

”Och, säg: Allah är en. Allah den evige. Ej har han fött och ej är han född. Och ingen är hans like.” [16] Koranen, Kapitel 112 al-Ikhlas [Den Rena Tron] vers: 1-4

”As-Safa och Al-Marwah hör till Guds symboler. Den som beger sig till Helgedomen för den större eller den mindre vallfärden och då vill vandra fram och tillbaka mellan dem gör därför ingenting klandervärt. Och den som av fri vilja gör en god handling utöver vad plikten bjuder [skall finna att] Gud, som har kunskap om allt, erkänner [Sina tjänares] förtjänster. DE SOM döljer de vittnesbörd och den vägledning som Vi genom uppenbarelser har gett dem och som Vi har klargjort för människorna i Skriften, skall förbannas och fördömas av Gud och [alla] som kan döma skall förbanna och fördöma dem,” [17] Koranen, Kapitel 2 al-Bagarah [Kon] vers: 158-159

”TVÅNG skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd. Den som förnekar de onda makterna och som tror på Gud, har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika. Gud hör allt, vet allt.” [18] Koranen, Kapitel 2 al-Bagarah [Kon] vers: 256

Koranen tillbakavisar på ett kraftfullt sätt också att Gud har en son. Det motsäges av vad Jesus själv sa och lärde. Den motsäger allt sunt förnuft:

”Och de säger också: ”Allah har skaffat sig barn. Honom allena all ära! Nej, men Honom tillhör vad som finns i himlarna och på jorden. Allt är Honom underdånigt. Himlarnas och jordens Skapare. Och när Han besluter en sak, säger Han blott ”varde” till den, och så ”varder” det.” [19] Koranen, Kapitel 2 al-Bagarah [Kon] vers: 116-117

Guds son betydde inget annat än närhet till Allah i kärlek. Jesus sa själv att varje människa som utförde faderns i himlens vilja var en Guds son. ”Guds son” är det utan tvekan i samma betydelse som Adam, Israel, David och Solaiman hade kallats Guds söner före honom och om vilka han själv hade talat som de som hade kärlek i sina hjärtan och levde i fred med sina medmänniskor.

Allah tillrättavisar i Koranen de som inte bekänner sanningen, med dessa skarpa ord: ”Judarna säger:’Uzair (Esra) är Allahs son’, och de kristna säga:’Almasih (Jesus) är Allahs son’ Detta är vad de föra på tungan; de likna dem, som var otrogna förut. Må Allah förgöra dem! Huru kunna de vara så förvända?

De har tagit sina skriftlärda och sina munkar till herrar i stället för Allah, och Almasih, Maryams son, likaså, ehuru de endast fått sig beordrat att dyrka en enda Gud; det finns ingen gud utom Honom. Honom allena all ära! Han är fjärran från det de sätter vid hans sida!” [20] Koranen, Kapitel 9 at-Tawba [Ånge] vers: 30-31

Den Allsmäktige Allah ger också svar i Koranen, på vad Jesus själv sa:

”När Jesus kom med klara vittnesbörden, sade han: ‘Jag kommer till er med visheten, och det för att förklara en del av vad ni tvistar om för er; frukta Allah och lyd mig! Allah är min och er Herre; dyrk Honom alltså! Detta är en rätt väg.” [21] Koranen, Kapitel 43 az-Zukhruf [Guld] vers: 63-44

I andra verser

”Än när Allah sade: ”Eisa (Jesus), Mayams son, har du sagt till människorna: ta mig och min mor till gudar istället för Allah!” Han svarade: Dig allena all ära, det är omöjligt för mig att säga något som jag inte har rätt till, om jag hade sagt det, hade du vetat det redan. Du vet vad som finns i min själ och jag vet ej vad som finns i din; Du känner förvisso det dolda.” ”Jag har inte sagt till dem något annat än det Du har förordat mig att säga: dyrka Allah, min och er Herre!. Och jag var mot dem som vittne, så länge jag var bland dem, men då när Du tog mig bort, var Du själv väktare över dem, ja, Du är vittne till alltig.” [22] Koranen, Kapitel 5 al-Maida [Den Himmelska Måltiden] vers: 116-117

Kristendomen anser att israeliterna är ett utvalt folk. Gud har sänt sina uppenbarelser och profeter enbart till dem. Kristna erkänner endast Israels profeter. Alla andra betraktar dem som bedragare. Men Islam säger att det skulle vara att förneka Guds universella omtänksamhet att påstå att alla profeter sänts endast i en nation. Enligt Koranen så är Gud hela världens Herre och den Barmhärtige Förbarmaren. Han har inte diskriminerat någon nation. Han har sänt profeter till alla jordens nationer. Samma religion uppenbarades för alla profeterna. Den Heliga Koranen säger:

”Det finns inget folk utan att en varnare förut funnits hos det”[23] Koranen, Kapitel 35 Fatir [Himlarnas Och Jordens Skapare] vers: 24

I annat vers:

”Varje mening har en apostel” [24] Koranen, Kapitel 10 Yunus [Jonah] vers: 47

Hur än Jesus blev utvald av Allah till judarnas apostel för att återuppväcka den sanna religionen och komplettera den lång raden av israeliska profeter, men blev emellertid förkastad av den judiska majoriteten. De stämplade mot hans liv och trodde att de korsfäste honom. Men Koranen tillbakavisar denna uppfattning och säger att de varken dödat eller korsfäst honom, utan Allah tog upp honom.

”Än när Allah sade: ”Jesus, Jag skall förvisso taga dig hädan, upphöja dig till mig och befria dig från dem, som är otrogna…” [25] Koranen, Kapitel 3 al-i-Imran [Imrans Ätt] vers: 55

”Och (judarna) sade:”Vi har förvisso dödat Almasih (Jesus), Maryams son, Allahs apostel”– men de ha varken dödat eller korsfästat honom, utan det tycktes dem blott så, och de, som tvistat därom, ha sannerligen svävat i tvivel, enär de ej haft kunskap om honom, utan endaste antaganden att rätta sig efter; de ha ej dödat honom i verkligheten, utan Allah har upptagit honom till Sig, ty Allah är Väldig och Vis.” [26] Koranen, Kapitel 4 an-Nisa [Kvinnor] vers: 157-158

Tror du fortfarande på Jesus korsfästande trots dessa verser?

Att tro på korsfästelsen är det samma som att misstro eller tvivla på Jesus som profet. Judarna hävdade att de dödat Jesus på korset och därmed ville de säga att han var falsk i sin rätt att vara profet. Kristnas tro på korsfästandet är nödvändigt för deras syndabefrielse. Koranen säger

”Judarna säga: ’De kristna stödja sig ej på någonting’ och de kristna säga:’Judarna stödja sig ej på någonting’, fastän de läsar skriften. Samma sak sade de, som ingenting vet. Men på uppståndelsens dag skall Allah döma emellan dem om det , som de tvistade om.” [27] Koranen, Kapitel 2 al-Bagarah [Kon] vers: 113

Denna kristna tro motsätter sig all sann tro och lära. Islam säger att synden inte är något nedärvt utan något som var och en förvärvar genom att göra vad han inte borde och inte göra vad han borde. Islam säger att ansvaret för en synd måste ligga på den person som begick den och inte på hans efterkommande. Människan föds med en fri vilja, med kapacitet att både göra ont och bekämpa det onda samt att göra gott.

Då, när hon är vuxen och kapabel att skilja mellan rätt och fel, bär hon ansvaret för allt hon gör. Att Jesus hade kommit för att frivilligt dö för människornas synder, är för det första inte korrekt, för att när Jesus fick veta att hans fiender konspirerade mot hans liv, förklarade han att ”hans själ var synnerligen sorgsen inför döden”. Han bad sina lärjungar att vaka över honom och skydda honom mot hans fiender. Han bad till Gud om hjälp.

Jesus böner hörsammades av Gud och han fick den hjälp han sökte. Om inte Jesus bön skulle höras, vems bön skulle annars höras? Tänk efter! För det andra misslyckas vi med att förstå hur en mans lidande och död kan utplåna andras synder. Den kristna frälsningplanen är inte bara moraliskt och rationellt emot förnuftet, utan har också inget stöd i Jesus ord.

Islam är grundat på förnuft och ren läran av alla Allahs profeter , och är inte orenat och fördärvat av vidskepelse och hedendom. Allt det om treenighet, Jesu gudomlighet, Jesus som Guds son och den ursprungliga synden och lidandet har formulerats långt efter Jesus som ett resultat av hedniskt inflytande.

Dessa tyder på att kristendom har avvikit avsevärt från Jesus religion. Jesus själv sa ”Håll buden”- det enligt Jesus, var vägen till evigt liv. Frälsning kunde uppnås genom att tro på Allah, avhålla sig från ondska och göra gott. Islam lovar frälsning åt alla dem som tror på Allah och gör goda gärningar. Allah säger i Koranen:

”Den som underkasta sig och gör väl skall få sin lön hos sin Herre, ingen fruktan skall råda över dem och de behöva ej vara bedrövade.” [28] Koranen, Kapitel 2 al-Bagarah [Kon] vers: 112

Missförståndet om Jesus personlighet och hans uppdrag uppstod i själva verket bland hans anhängare, eftersom det gudomliga budskap som Jesus predikade inte blev nedtecknat medan han befann sig på jorden, utan först sedan en tidsrymd på mer än hundra år hade förflutit. Om dessa människor som skrev skriften med sina egna händer och tankar säger Koranen

”Ve alltså dem, som skriva skriften med egna händer och sedan säga:’Detta är från Gud’ för att sälja det för ringa pris! Ve dem, för vad deras händer skrivit och ve dem för vad de åsamka sig!” [29] Koranen, Kapitel 2 al-Bagarah [Kon] vers: 73


Enligt Koranen hade Jesus med sig glada nyheter om en slutlig budbärare efter honom själv som skulle vägleda världen till hela sanningen: Än när Jesus, Maryams son, sade:

”Israels barn, jag är en profet från Allah (sänd) till er att bekräfta den Torah, som kommit före mig, och bebåda en apostel som skall komma efter mig och vars namn Ahmad” (dvs. Ahmad är ett andra namn för profeten Muhammed och som bokstavligt betyder en som prisar Allah mer än andra). [30] Koranen, Kapitel 61 as-Saff [I Slutna Led] vers: 6

Jesus uttryckte detta i tydliga termer ”Tröstaren, sannings Ande, Guds budbärare. Det står i Koranen: ”Den står sannerligen i gamles skrifter. Har de ej fått tecken därutinnan, att de lärde bland Israels barn kände till den?” [31] Koranen, Kapitel 26 ash-Shu’ara [Poeterna] vers: 196-197

Men Bibelns läsare har förbisett den kraftfulle profeten. Om du har möjlighet att revidera en äkta Bibel, kommer du att hitta en beskrivning på profeten Muhammed där, men det förutsätter att du inte bara är klarsynt utan också vidsynt. I en annan vers säger Allah:

”De, som vi givit skriften och läsa den så, som den bör läsas, dessa tro på den, men de, som förneka den, dessa bliva tillspillogivna.” [32] Koranen, Kapitel 2 al-Bagarah [Kon] vers: 121

Koranen klargör också att Jesus kommer att återvända och det ska vara ett förebud till domedagen..

”Han skall sannerligen vara ett förebud till stunden (för kommande domedagen), tvista då icke därom (Stunden), utan följe mig! Detta är en rätt väg.” [33] Koranen, Kapitel 43 az-Zukhruf [Guld] vers: 61

Detta bekräftas också av autentiska uttalanden från den sista profeten, Muhammed frid vare över honom.

Islam är ett återuppväckande av den religion som Jesus och alla andra profeter kom med. Religionen som uppenbarades för de olika nationernas profeter var densamma, men under tidens gång har den misstolkats och blivit uppblandad med fördomar och myter. Allah har gång på gång påpekat att Koranen är sanningen från Honom:

” Sanning kommer från din Herre, så var inte bland tvivlarne.” [34] Koranen, Kapitel 3 al-i-Imran [Imrans Ätt] vers 60

”Detta är en välsignad förmaning, som vi nedsänt; skulle ni förkasta den?” [35] Koranen, Kapitel 21 al-Anbiya [Profeterna] vers: 50

Vi ska tro på Allah genom att beundra hans skapelse, inklusive Allahs skapande av profeten Jesus. Den Heliga Koran säger:

”Blicken uppfattar Honom ej, men Han uppfattar blicken; Ja, Han är den skarpsynte, den Insiktsfulle. Så har nu urskiljning kommit er till del från er Herre; ( för att öppna dina ögon ) om någon ser urskillning, är det till hans eget bästa, och om någon är blind, är det till hans egen skada….” [36] Koranen, Kapitel 3 al-i-Imran [Imrans Ätt] vers: 103-104

Men för att vara ärlig, är det kanske svårt för dig, att förkasta allt vad du lärt dig genom tiden sedan barndomen med en gång, att överge bakgrunden, samhället och kulturen. Är det kanske svårt att acceptera den sanning du har läst om här? Är ditt hjärta kanske inte öppet nog för denna sanning ännu? Som jag skrev tidigare, krävs här tålamod, ambitioner, förmåga att inse och acceptera sanningen när du läser den.

Vi kan låta den Heliga Koranen (en skrift som bevarats oförändrat i snart femton hundra år) vara standard för att rätta dessa ändringar, vilka gjorts av män i de tidigare uppenbarade skrifterna. Ditt kriterium här är att en Helig skrift, en uppenbarelse från Gud och det är omöjligt att den innehåller misstag eller motsägande verser. Om du tror på en Gud, och tror på Jesus, Maryams son, som en profet, varför inte gå ett yttligare steg och acceptera profeten Muhammed (frid vare över honom)som den sista budskapsbärare?

Islam är en religion utan myter. Dess lära är enkel och rationell. Den vädjar till mänskligt förnuft och samvete. Sanningen i den islamiska doktrinen om Guds enhet och godhet har kommit till oss genom studier och begrundandet av kosmos, där vi finner den allrådande enigheten i de manifesterade olikheterna, genom alla profeternas läror, genom erfarenhet av alla religioners och nationers outgrundligheter, och slutligen genom treenighetens försvarare som trots tron på tre gudomliga personer förklarar att det endast finns en Gud.

Islam är tron som du kan ha tillit till, den ger dig fred i tankar och harmoni i livet, den är vetenskapligt accepterad och du behöver inte att blint tro på något i det utan i enlighet med det tilldelade förnuftet och intellektet ska du ifrågasätta och reflektera över saker och ting. Jag lockar inte dig att anta Islam, det är ditt ansvar om du vill ta det steget, men jag redovisar fakta för de som verkligen söker efter sanning. På det sätt har jag tagit vara på ansvaret som jag och varje muslim har för att föra Islams budskap vidare utan tvång. Det är upp till dig, må Allah hjälpa dig i dina steg mot sanning.

Var och en är ansvarig för sig själv. Heliga Koranen säger:

”Om någon låter vägleda sig, sker det till hans eget bästa, och om någon far vilse, sker det till hans egen skada. Icke bär en bärerska en annans börda, och vi straffa ej förrän vi skickat en apostel (för att ge varning).” [37] Koranen, Kapitel 17 al-Isra [Den Nattliga Resan] vers: 15


Sanningen har nu kommit till dig och det är nu du som beslutar; det är inget tvång i religionen. Då man uppnått myndig ålder och är mentalt kompetent, är man ansvarig för allt man gör och tror på. Tänk efter! Det är en mening med att Allah har skapat människan.

Han har försett dig med alla förutsättningar som hjälper dig med att inte bara skilja mellan rätt och fel utan också välja mellan dem. Han har skickat många profeter som varnare. Det är upp till dig att ta nästa steg, må Allah hjälpa dig.

Mer fakta om islam finner du på islam.se.

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 Koranen, Kapitel 3 al-i-Imran [Imrans Ätt] vers: 39
2 Koranen, Kapitel 3 al-i-Imran [Imrans Ätt] vers: 45
3 Koranen, Kapitel 3 al-i-Imran [Imrans Ätt] vers: 47
4 Koranen, Kapitel 3 al-i-Imran [Imrans Ätt] vers: 59
5 Koranen, Kapitel 29 al-Ankabut [Spindeln] vers: 43
6 Koranen, Kapitel 18 al-Kahf [Grottan] vers: 54
7 Koranen, Kapitel 41 Fussilat [En Fast Och Klar Förkunnelse] vers: 5
8 Koranen, Kapitel 3 al-i-Imran [Imrans Ätt] vers: 48-51
9 Koranen, Kapitel 5 al-Maida [Den Himmelska Måltiden] vers: 17
10 Koranen, Kapitel 5 al-Maida [Den Himmelska Måltiden] vers: 72
11 Koranen, Kapitel 19 Maryam [Maria] vers: 31
12 Koranen, Kapitel 43 az-Zukhruf [Guld] vers: 59
13 Koranen, Kapitel 5 al-Maida [Den Himmelska Måltiden] vers: 72-78
14 Koranen, Kapitel 4 an-Nisa [Kvinnor] vers: 171-172
15 Koranen, Kapitel 27 an-Naml [Myrorna] vers: 76
16 Koranen, Kapitel 112 al-Ikhlas [Den Rena Tron] vers: 1-4
17 Koranen, Kapitel 2 al-Bagarah [Kon] vers: 158-159
18 Koranen, Kapitel 2 al-Bagarah [Kon] vers: 256
19 Koranen, Kapitel 2 al-Bagarah [Kon] vers: 116-117
20 Koranen, Kapitel 9 at-Tawba [Ånge] vers: 30-31
21 Koranen, Kapitel 43 az-Zukhruf [Guld] vers: 63-44
22 Koranen, Kapitel 5 al-Maida [Den Himmelska Måltiden] vers: 116-117
23 Koranen, Kapitel 35 Fatir [Himlarnas Och Jordens Skapare] vers: 24
24 Koranen, Kapitel 10 Yunus [Jonah] vers: 47
25 Koranen, Kapitel 3 al-i-Imran [Imrans Ätt] vers: 55
26 Koranen, Kapitel 4 an-Nisa [Kvinnor] vers: 157-158
27 Koranen, Kapitel 2 al-Bagarah [Kon] vers: 113
28 Koranen, Kapitel 2 al-Bagarah [Kon] vers: 112
29 Koranen, Kapitel 2 al-Bagarah [Kon] vers: 73
30 Koranen, Kapitel 61 as-Saff [I Slutna Led] vers: 6
31 Koranen, Kapitel 26 ash-Shu’ara [Poeterna] vers: 196-197
32 Koranen, Kapitel 2 al-Bagarah [Kon] vers: 121
33 Koranen, Kapitel 43 az-Zukhruf [Guld] vers: 61
34 Koranen, Kapitel 3 al-i-Imran [Imrans Ätt] vers 60
35 Koranen, Kapitel 21 al-Anbiya [Profeterna] vers: 50
36 Koranen, Kapitel 3 al-i-Imran [Imrans Ätt] vers: 103-104
37 Koranen, Kapitel 17 al-Isra [Den Nattliga Resan] vers: 15