I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN
Jesus dog inte på korset
– en jämförelse mellan
KORANEN OCH BIBELN.

Innehållsförteckning

 • Inledning
 • Motsägelser
 • Vad stod skrivet på korset?
 • Vad var Jesus sista ord på korset?
 • Hur dog Judas Iskariot?
 • Vem bar korset?
 • Hur blev Jesus förräd?
 • Försvarade han sig eller inte?
 • Vad var det för färg på manteln?
 • När gav de genom hans mantel?
 • På nära eller längre avstånd?
 • Vem besökte Jesus ”gravkammare”?
 • Jesus vill slåss för sitt liv.
 • Jesus absolut naken på korset.
 • Jesus bad till Gud att aldrig blir dödad.
 • Var kommer korset ifrån?
 • Jesus offer.
 • Dog jesus på korset? En läkarstudie.
 • Sammanfattning – Slutord.

I N L E D N I N G

Jesus var en enkel man som levde för ca 2000 år sedan i det område som nu kallas för Israel. Denna man har genom dessa år påverkat många kristna och muslimers liv. Det kanske låter konstigt för de flesta att Jesus har påverkat muslimernas liv men faktum är att tron på Jesus som Messias är i Islam en fundamental trosartikel. Ingen kan vara muslim utan att tro på och älska Jesus som den utlovade Messias. I Koranen finns t.ex. ett helt kapitel namngett efter Jesus mor – Maria (kapitel 19) och hennes namn omnämns 32 gånger medan nya testamentet endast omnämner henne 18 gånger. Många präster har under historien kallat muslimer för antikrist och även idag finns det många sådana tendenser bland vissa kristna grupper. Men både Koranen och Bibeln motsäger dessa påståenden starkt. Koranen säger klart och tydligt i kapitel 3 vers 45 att Jesus är Messias och att han är en av de som står närmst Gud. Bibeln förklarar hur man vet om en profet är antikrist eller inte. I första Johannesbrevet kapitel 4 vers 1-3 står det att varje profet ”som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud.” Islam är den enda icke-kristna tron som erkänner Jesus som den utlovade Messias i sin heliga skrift Koranen. Hur kan man då ha kunnat kalla och fortsätta kalla muslimer för antikrist? Både Kristendomen och Islam accepterar Jesus som Guds sändebud till det Israeliska folket (Matt 15:24; Koranen 3:49-51). Men Islam tar avstånd när kristendomen säger att han var Gud och att han blev korsfäst. Koranen är väldigt entydig i att förklara för varje läsare att Jesus inte är Gud och att han överlevde översteprästernas försök att korsfästa honom. Låt oss se vad Koranen har att säga om dessa två punkter:

Jesus är inte Gud:

”Otrogna äro de, som säga: ’Gud är förvisso Kristus, Marias son, ty Kristus sade: ’Israels barn, dyrken Gud, min och eder Herre!’ [1]Distinktionen som Jesus gör mellan sig själv och Gud kan man också finna i Bibeln. Jesus säger:”Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och … läs resterande Om någon sätter någon vid Guds sida, förmenar Gud honom förvisso paradiset, och hans hemvist varder elden; ja, de orättfärdiga skola ej få några hjälpare.” (Koranen 5:72)

Ingen korsfäste Jesus:


”Och sade: ’Vi hava förvisso dödat Kristus, Jesus, Marias son, Guds apostel – men de hava varken dödat eller korsfäst honom, utan det tycktes dem blott så, och de som tvistar därom, hava sannerligen svävat i tvivel, enär de ej haft någon kunskap om honom, utan endast antaganden att rätta sig efter; de hava ej dödat honom i verkligheten, utan Gud har upptagit honom till sig, ty Gud är väldig och vis.” (Koranen 4:157)

Det finns många saker som är gemensamt mellan Kristendomen och Islam men skiljaktigheterna mellan de två stora världsreligionerna finns och är som mest intensivt då man studerar Jesus liv.

Jag kommer i denna skrift att visa att Bibeln tydligt talar om att Gud ville rädda Jesus och att Jesus själv aldrig ens hade i åtanke att offra sig för andras synder. Efter att ha studerat Bibeln så är jag fortfarande lika förvånad över att dagens präster ännu predikar och så starkt tror på att Jesus dog upphängd på träkorset. Jag har under mitt arbete försökt att använda Bibeln som referens material och utgångspunkt. Många gånger har jag styrkt mina påståenden med kända svenska uppslagsverk. I mina studier har jag hittat att dagens präster inte alltid lär ut den lära som Bibeln lär. Detta får mig att reflektera över och minnas en av de många varningar som Jesus utfärdade till judarna.

”Ni vänder er från Guds bud för att hålla fast vid människornas regler.” (Markus 7:8, se även Koranen 9:31, 34)

Min auktoritet och vägledning lägger jag inte på gamla eller nya testamentet utan på det sista testamentet (Koranen) som blev uppenbarat för Profeten Muhammed av Världarnas Herre – Allah. Denna Koran är den sista och kompletta vägledningen för alla människor och folkslag tills den sista dagen. En bok som inte är lik någon annan bok på jordens yta.

Många kristna kan argumentera och säga att det nästan var omöjligt för någon att rädda Jesus från sin säkra död. Jesus kunde helt enkelt inte undkomma ett sådant stort och mäktigt rike som Rom var på den tiden. Men Bibeln lär oss att Gud inte är bunden till mänskliga mått och resultat, utan allt är möjligt för Gud:

”För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt.” (Matt 19:26)

”Och de [som inte ville tro] smidde onda planer [mot Jesus], men [även] Gud smed planer – ingen smider bättre planer än Gud.” (Koranen 3:54)

Islam har kommit för att klargöra och förklara för de kristna att judarna aldrig lyckades döda Jesus Kristus. För att se konflikten om Jesus ”död” mellan de tre stora världsreligionerna behöver man bara gå tillbaka och läsa om korstågen. Korsfararna har gjort många illdåd mot judar pågrund av falska anklagelser. Präster skrek ut i kyrkorna:

 • Ni (judar) dödade vår Gud, Jesus Kristus!!!

Korsfararna for då över hela Europa och jagade människor av judisk härkomst. När de väl fick tag på dem brändes de upp tillsammans med sina synagogor. De judar som kom undan de barbariska korsfararna sökte sin tillflykt hos sina muslimska grannar i Spanien som gav dem skydd.

Det hela blir mer absurt när man säger att Jesus var Gud när han dog uppspikad på korset. Hur kan Gud, vår skapare dö på ett kors? Detta är en fråga som har förbryllat alla sorters människor, allt från högtstående teologer till ateister. Problematiken reflekteras på ett bra sätt i boken ”Röde Orm”:

”Men hur han kunnat hållas för gud efter det att judarna dödat honom kunde ingen förstå, ty en riktig gud kunde inte dödas av människor.” (sid 39)

Gud kan helt enkelt inte dö eftersom han är evig (Ps 10:16) och varför skulle han behöva dö? Många kristna har faktiskt tappat tron på kristendomen och slutligen på Gud på grund av denna problematik. Man kan inte klandra dem eftersom det går emot sunt förnuft. [2]Medan kristendomen allt för många gånger förklarar sina olika teologiska läror som ”mysterier” och något som man kommer att bli övertygad om med tiden och tron på Jesus så lär … läs resterande Många inser inte att de faktiskt har kommit halvvägs i den islamiska trosbekännelsen när de säger att de inte tror på någon gud. Vad som fattas är att säga att man inte tror på någon annan gud, utom den ende sanne Guden – Allah.

M O T S Ä G E L S E R

Motsägelser i en del av en persons livshistoria är något som får en tänkande och analyserande individ att tvivla på om denna del av personens liv verkligen har ägt rum.


Jesus liv kan man läsa om i fyra olika personers vittnesmål nämligen Matteus, Markus, Lukas och Johannes. De fyra ger olika vittnesmål och skildringar om Jesus korsfästelse och om händelserna runt om kring den. Man finner många klara motsägelser och undrar om den Heliga Anden är så inkapabel att inspirera de olika författarna att skriva en biografi utan några som helst motsägelser och fel.

I Markusevangeliet 14:55-56 kan man läsa att ”Översteprästerna och hela rådet sökte få fram vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden, men de lyckades inte. Många vittnade falskt mot honom, och deras vittnesmål stämde inte överens.” Om man alltså vittnar falskt så kommer vittnesmålen att motsäga varandra. Koranen säger också att om något motsäger sig så är det inte Guds ord och därmed inte sanning (Koranen 4:82). Låt oss testa evangelierna och se om de klarar testet eller inte.

V A D  S T O D  S K R I V E T  P Å  K O R S E T?

Många vackra illustrationer och målningar av Jesus ”sista timmar” på korset brukar visa honom fastbunden eller fastspikad på ett träkors. Ovanför hans huvud på korset brukar man kunna läsa förkortningen INRI som på latin står för Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Jesus från Nasaret, judarnas konung). Varifrån har då de kristna konstnärerna fått veta att det på skylten stod INRI? Jo, i Johannesevangeliet 19:19 står det att inskriptionen var så. Men vad säger de andra tre evangelierna, Matteus, Markus och Lukas.
”Ovanför hans huvud hade de satt upp anklagelsen mot honom som löd: Detta är Jesus, judarnas konung.” (Matt 27:37)

”På anslaget med anklagelsen mot honom stod det: Judarnas konung.” (Mark 15:26)

”Det fanns också ett anslag ovanför honom: Det här är judarnas konung.” (Luk 23:38)

Alla evangelier ger olika svar på vad som, svart på vitt, stod på skylten ovanför Jesus huvud. Man kan klippa och försöka klistra ihop de olika versionerna men man kan aldrig finna det rätta svaret. En sådan fundamental och enkel fråga ”vad stod det på korset?” kan inte ens de mest lärda pastorerna svara på.

V A D  V A R  J E S U SS I S T A  O R D  P Å  K O R S E T?

Många filmer har producerats och många biografier har skrivits om Jesus liv. Det mest centrala i dessa verk har ofta varit om Jesus sista stund på jorden och korsfästningen i Golgata. Om man verkligen har varit vaksam och iakttagit och sedan jämfört de olika verken så kan man lätt upptäcka motsägelser i vad Jesus säger innan han dör på korset. Det är inget fel från producenternas eller författarnas sida utan det är ett problem som man finner i självaste evangelierna. Detta är vad evangelierna säger om Jesus sista ord:
”Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ’Eli, Eli, lema sabachtani?’ (vilket betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?)” (Matt 27:46)

”Och Jesus ropade med hög röst: ’Fader, i dina händer lämnar jag min ande.’ (Luk 23:46)

”När Jesus hade fått det sura vinet, sade han: ’Det är fullbordat.’ och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande.” (Joh 19:30)

Här finner man klara motsägelser mellan de olika evangelierna. Frågan kvarstår dock, vad var Jesus sista ord på korset?

H U R  D O G  J U D A S  I S K A R I O T?

Judas Iskariot var den av Jesus lärjungar som förrådde honom för ynka 30 silvermynt och såg till att han hamnade i översteprästernas och romarnas händer. Bibeln omnämner hur Judas dog i detalj:
”Med lönen för sin ogärning köpte han sig en bit jord. Men där föll han framstupa, och buken sprack så att alla inälvorna rann ut.” (Apg 1:18)

Men evangeliet enligt Matteus säger att Judas dog på ett helt annorlunda sätt:

”Då kastade han in pengarna i tempelhuset och gav sig av därifrån och gick bort och hängde sig.” (Matt 27:5)

Motsägelsen är kristall klar och det är inget man kan se mellan fingrarna på.

V E M  B A R  K O R S E T?

Johannesevangeliet skriver att Jesus själv fick bära sitt eget kors.

”Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas. De tog honom alltså med sig. Han bar själv sitt kors ut till den plats som kallas Skallen, på hebreiska Golgata.” (Joh 19:16-17)

Men Matteusevangeliet skriver att personen som fick bära korset hette Simon från Kyrene.

”På vägen träffade de på en man från Kyrene vid namn Simon, och honom tvingade de att bära hans kors.” (Matt 27:32)

Vem var det nu som fick bära korset? Var det Jesus från Nasaret själv eller var det Simon från Kyrene?

H U R  B L E V  J E S U S  F Ö R R Å D?

Enligt nya testamentet blev Jesus förråd av sin egen lärjunge Judas. I Matteusevangeliet kan vi läsa att han förråddes med en kyss.

”Förrädaren hade kommit överens med dem om ett tecken: ’Den som jag kysser är det, grip honom.’ Han gick rakt fram till Jesus, hälsade honom med att säga rabbi och kysste honom.” (Matt 26:48-49)

I Johannesevangeliet kan man däremot läsa att Judas förrådde Jesus utan någon kyss.

”Judas tog med sig vaktstyrkan och folk från översteprästerna och fariseerna, och de kom dit med lyktor, facklor och vapen. Jesus visste om allt som väntade honom, gick ut till dem och frågade dem: ’Vem söker ni?’ De svarade: ’Jesus från Nasaret.’ Han sade: ’Det är jag.’ Bland dem stod också Judas, han som förrådde honom. När Jesus nu sade: ’Det är jag’, vek de tillbaka och höll till marken. Han frågade dem igen: ’Vem söker ni?’ och när de svarade: ’Jesus från Nasaret’, sade han: ’Jag har ju sagt er att det är jag. Om det är mig ni söker, så låt de andra gå.” (Joh 18:3-8)

”Kommendanten med sin vaktstyrka och judarnas män grep Jesus och band honom.” (Joh 18:12)

F Ö R S V A R A D E  H A N  S I G  E L L E R  I N T E?

Enligt apostlagärningarna i nya testamentet försvarade Jesus sig inte mot översteprästernas eller Pilatus anklagelser. Han målas upp som en person som var redo att offra sig för människorna och inte ville skapa större oroligheter utan ville få det undangjort. Så här beskriver Paulus honom i följande vers ur apostlagärningarna:

”Liksom ett får som förs till slakt, liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det öppnade han inte sin mun.” (Apostlagärningarna 8:32)

Denna bild av Jesus stämmer inte alls överens med vad resten av Bibeln säger. Här försvarar sig Jesus mot anklagelserna och säger starkt emot. Han underkuvar sig aldrig och kompromissar inte. Så här agerar han mot anklagelserna:

”Översteprästen frågade Jesus om hans lärjungar och hans lära. Jesus sade: ’Jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogorna och i templet, där alla judar samlas. Jag har inte sagt något i hemlighet. Varför frågar du mig? Fråga dem som har hört mig vad hag har förkunnat för dem. De vet ju vad jag har sagt.’ En av vakterna som stod där gav honom då en örfil och sade: ’Skall du svara översteprästen på det sättet?’ Jesus sade: ’Har jag sagt något som var fel, så säg vad det var. Men om jag har rätt, varför slår du mig?’. (Johannes 18:19-23)

Här framkommer det klart att Jesus försvarade sig mot anklagarna. Motsägelsen är klar.

V A D  V A R  D E T  F Ö R  F Ä R G  P Å  M A N T E L N?

Bibeln säger oss att när Jesus blev arresterad av de romerska soldaterna så tog de av hans kläder och gav honom en mantel. Matteusevangeliet uppger följande uppgifter om incidenten:
”De tog av honom kläderna och hängde på honom en röd soldatkappa…” (Matt 27:28)

Men i Markusevangeliet kan man läsa att färgen på manteln var purpurröd.

”De klädde honom i en purpurröd mantel…” (Mark 15:17)

Jag har aldrig i mitt liv hört att rött och purpurrött är en och samma färg. Om de nu hade varit lika så hade man inte behövt ge dem olika namn. Vilken färg hade manteln som Jesus bar – röd eller purpurröd?

N Ä R  G A V  D E  H O N O M  H A N S  M A N T E L?

När fick han nu den röda eller purpurröda manteln? Var det under rättegången med Pilatus som Johannes vill få oss att tro…
”Då tog Pilatus och lät gissla honom. Och soldaterna vred ihop en krans av törne och satte på hans huvud, och de hängde på honom en purpurröd mantel…Jesus kom ut med törnekransen och den purpurröda manteln, och Pilatus sade: ’Här är mannen.” (Joh 19:1-2, 15)

…eller var det efter rättegången som Matteus och Markus vill få oss att tro?

”Då frigav han Barabbas, men Jesus lät han prygla och utlämnade honom sedan till att korsfästas. Då förde ståthållarens soldater Jesus till residenset och samlade hela vaktstyrkan omkring honom. De tog av honom kläderna och hängde på honom en röd soldatkappa…” (Matt 27:26-28)

”Pilatus, som ville göra vad folket begärde, frigav Barabbas. Jesus lät han piska och utlämnade honom sedan till att korsfästas. Soldaterna förde in honom på gården, alltså i residenset, och kallade samman hela vaktstyrkan. De klädde honom i en purpurröd mantel…” (Mark 15:15-17)

Vem ska vi nu tro? Är det Johannes eller Matteus och Markus vi ska tro?

P Å  N Ä R A  E L L E R  L Å N G T  A V S T Å N D?

När Jesus förmodas vara uppspikad på korset stod hans mor, Maria från Magdala och några andra kvinnor och såg på. Enligt Matteus, Markus och Lukas så stod de på långt avstånd och tittade på:

”Där var också många kvinnor som stod längre bort och såg på. De hade följt med Jesus från Galileen för att tjäna honom, och bland dem var Maria från Magdala och Maria som var Jakobs och Josefs mor, och modern till Sebedaios söner.” (Matt 27:55-56)

”Längre bort stod också några kvinnor och såg på, och bland dem var Maria från Magdala, den Maria som var Jakob den yngres och Josefs mor, och Salome.” (Mark 15:40)

”Men alla hans vänner, och bland dem kvinnorna som hade följt med honom från Galileen, stod på avstånd och såg alltsammans.” (Luk 23:49)

Men Johannes går emot alla de andra författarna och flyttar Jesus mor och de andra kvinnorna så nära Jesus att de kunde föra en diskussion. Detta hittar man inte i de andra evangelierna.

”Men vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster, Maria som var gift med Klopas och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor bredvid henne den lärjunge som han älskade, sade han till sin mor: ’Kvinna, där är din son.” (Joh 19:25-27)

Var stod de nu? På avstånd eller vid korset?

V E M  B E S Ö K T E ”J E S U S  G R A V K A M M A R E”?

Nya Testamentet ger oss tre olika svar på denna annars mycket enkla och okomplicerade fråga. Detta är vad de olika evangelierna säger om vem som besökte gravkammaren:

 1. Maria från Magdala. (Joh 20:1)
 2. Maria från Magdala och den andra Maria. (Matt 28:1)
 3. Maria från Magdala och Johanna och Maria, Jakobs mor. (Luk 24:10)

En fråga tre svar. Detta svar liknar väldigt mycket treenighetesfilosofin. Den lär att det finns tre gudar som blir ett på något mystiskt vis. Kanske gäller samma sak för denna fråga?

Vad vi måste konstatera i slutet av detta kapitel är att de fyra evangelierna är långt ifrån samstämmiga när det handlar om Jesus sista tid här på jorden. Med andra ord klarar inte författarna av evangeliets egna test.

J E S U S  V I L L  S L Å S S  F Ö R  S I T T  L I V

Det är många gånger man målar upp Jesus som en kärleksfull person som vill att man ska be för sina fiender och älska dem (Matt 5:43-44). Det välkända citatet att man ska vända andra kinden till (Matt 5:39) är nog en av världens mest använda och citerade fraser. Men Jesus var också en person som trodde starkt på självförsvar när det kom till liv och död. När Judarna var ute efter Jesus blod planerade han noga hur man skulle kunna försvara sig mot en eventuell attack. Jesus kom då upp med den bästa planen under de omständigheter han och hans lärjungar levde i.
”Då sade han (Jesus): ’Men nu skall den som har en penningpung ta med sig den, och likaså påsen, och den som är utan pengar skall sälja sin mantel och köpa sig ett svärd.” (Luk 22:35-36)

”Simon sade: ’Med dig, herre, är jag beredd att gå både i fängelse och i döden.” (Luk 22:33)

Livvakter beväpnade med svärd och redo att gå i döden för honom var absolut den bästa planen. I ”Handbok för Livet” kommenterar man denna vers som följande:

”Lärjungarna ska ta med sig både pengar och packning, ja till och med svärd. De kommer att möta hat och förföljelse och behöver vara förbereda. När Jesus säger ’det räcker’, kan det betyda antingen att två svärd var tillräckligt eller att man hade pratat färdigt om saken. Hur som helst visar behovet av svärd att de skulle stöta på problem.”

Det finns en del kristna som säger att de här svärden var andliga svärd och inte riktiga fysiska svärd. Men detta resonemang håller inte eftersom Jesus sa till sina lärjungar att de skulle sälja sina kläder för att kunna köpa svärd. Detta skulle innebära att de blev ”andligt nakna”. För det andra så presenterar och visar lärjungarna svärden för Jesus, ”här är två svärd”, vilket man inte kan göra med ”andliga svärd”.

Andra kristna menar att man inte använde svärden i självförsvar utan, för andra ändamål. Jag tror inte att man använde sig av svärd för att skala äpplen eller för att tänja träfigurer som Emil i Lönneberga, för det andra så hade lärjungarna inte tid med sånt. Bibeln bekräftar också att svärden var fysiska och att de skulle användas i självförsvar. I Matt 26:50-51 står det:

”Då gick de fram och grep Jesus och höll fast honom. En av dem som var med Jesus lyfte handen och drog sitt svärd, och han slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat.”

Denna bibelvers tyder på att svärden verkligen var fysiska och avsedda för självförsvar. Men vad säger Jesus efter den här dramatiska skildringen:

”Stick tillbaka ditt svärd. Alla som griper till svärd skall dödas med svärd.” (Matt 26:52)

Varför säger Jesus plötsligt emot sig själv? Hade han inte sagt åt lärjungarna att beväpna sig med svärd? Nej, han sa inte emot sig själv utan ändrade på planen eftersom situationen ändrade sig. Han hade inte räknat med att översteprästerna skulle ta med sig romerska trupper.

”Judas tog med sig vaktstyrka och folk från översteprästerna och fariseerna, och de kom ditt med lyktor, facklor och vapen.” (Joh 18:3)

I Bibelkommisionens NT utgåva, 1981, kan man i fotnoten finna följande förklaring till ordet vaktstyrka:

”Grundtextens ord ger vid handen att det var romerska trupper, vilket inget av de andra evangelierna uppger. Ordet betecknar vanligen en avdelning på 600 man, ’kohort’.”

Det skulle vara rena självmordet om Jesus handfulla livvakter och lärjungar skulle börja försvara honom med vapen mot cirka 600 välbeväpnade och välutrustade romerska soldater. Därför ändrar Jesus strategin och säger ”stick tillbaka ditt svärd”. Jesus ville slåss för sitt liv men insåg ganska snart att det var lönlöst att starta en väpnad kamp eftersom hans motståndare var fler och mycket bättre utrustade än vad han hade räknat med. I vilket fall som helst är det självklart att Jesus ville slåss för sitt liv.

J E S U S  A B S O L U T  N A K E N  P Å  K O R S E T

I den kristna traditionen har alltid Jesus korsfästelse spelat en central roll. Man älskade den episoden i historien så mycket att man alltid ville minnas den och för att göra det började man att illustrera och måla Jesus på korset i kyrkor, böcker, målningar osv. I västvärlden målade man upp en blond, blåögd och välbyggd arier uppspikad på ett kors med ett skynke för hans privata delar. Stämmer denna bild med historiska fakta och med vad Bibeln säger? Tyvärr så måste vi säga nej. Jesus var från Davids släkt och där hade man inga blonda män och speciellt inte i det område (Palestina) som han verkade i. Angående skynket för hans privata delar är detta något som inte stämmer med vad Bibeln säger eller på det sätt romarna korsfäste folk. Bibeln säger:

”När de hade korsfäst honom, delade de upp hans kläder genom att kasta lott om dem” (Matt 27:35)

I boken ’Handbok för Livet’ sid 254 kan vi läsa:

”En naken kung som avrättas i allas åsyn har ju för alltid förlorat sitt rike.”

Vi får inte glömma att korsfästningen var en lång, utdragen död och personen ifråga skulle förolämpas genom att ha en krans av törne och vara helt naken.

Illustratörerna och målarna kunde inte klara av att rita Jesus helt naken på kyrkoväggarna eller göra statyer av honom helt naken. Det gick emot deras innersta känslor och tankar om att den utlovade Messias och Store Mästaren nu skulle visas upp helt naken. Hur hade det sett ut om man hade besökt kyrkan under en söndagmorgon med familj och barn och plötsligt hade fått se bilder där Jesus blottar sig. Hur lågt har inte de kristna sjunkit när vissa av dem erkänner att deras Gud hängde totalt naken på korset?

Nej, man fick ta till skynket och gömma de mest intima delarna. Så alla bilder på Jesus är inkorrekta. Denna händelse i Jesus liv som alla kristna älskar kan de inte dela med sig på ett korrekt sätt med omvärlden eftersom Gud den Allsmäktige har skapat människan att känna avsmak när hon ser en visman, profet och Guds vän upphängd på korset. Men de kristna vill inte lyssna på sina inre känslor så de förfalskar hellre istället för att inse att det aldrig har ägt rum. Kristendomen får leva vidare med denna dubbelmoral. De har två val att antingen visa upp Jesus helt naken för folket eller att förkasta tron på Jesus korsfästelse som en av världens största lögner. Islam visar tydligt i att Jesus fiender aldrig lyckades förolämpa honom naken på korset eller bespotta honom som en enkel revolutionär.

J E S U S  B A D  T I L L  G U D A T T  I N T E  B L I  D Ö D A D

Jesus förlitade sig inte endast på sin egen kraft att undkomma döden utan åkallade Gud att hjälpa honom undgå den fruktansvärda mordkomplott som översteprästerna och fariseerna hade planerat (Mark 14:1-2). Om det finns någon som kan rädda Jesus så är det Gud den Allsmäktige. I Matteus 26:39 ber Jesus på en plats som heter Getsemane till Gud:
”Han gick lite längre bort, kastade sig till marken och bad: ’Fader, låt denna bägare gå förbi mig om det är möjligt.”

Vad var det för bägare som Jesus ville skulle gå förbi honom? I Bibelkommissionens NT utgåva 81 hittar vi förklaringen till ordet bägare. Ordet definieras på följande sätt:

”Att dricka en bägare med beskt eller giftigt innehåll är i GT en bild för dom och straff (t.ex. PS 116, 75:9). Här menas lidandet som Jesus skulle utstå (jfr 26:39).”

Alltså var bägaren synonym med lidande, dom, straff och död. Med andra ord bad Jesus att få slippa uppleva dessa fruktansvärda plågor. Detta bekräftar boken ”Handbok för Livet” som översätter Matteus 26:39 på följande sätt:

”Han gick några steg längre bort och kastade sig ner på marken och bad: ’Far, om det är möjligt så bevara mig från detta lidande.”

Denna bibelvers är säger tydlig att Jesus ville undgå en fruktansvärd död och slippa allt lidande som Jesus fiender planerade.

Om Jesus nu bad så förtvivlat till Gud skulle Gud då inte höra hans böner och med andra ord acceptera dem eller inte? I Lukas 22:44 kan vi läsa hur mycket och intensivt Jesus bad till Gud för att undgå bägaren:

”I sin ångest bad han allt ivrigare, och svetten droppade som blod ner på marken.”

Jesus måste ha fått bönen besvarad och undgått korsfästningen. För Jesus säger själv:

”Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig…” (Joh 11:42)

På ett annat ställe i Bibeln kan vi läsa:

”Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan.” (Jakobsbrevet 5:16)

Bibeln bekräftar verkligen att Gud såg till att Jesus undgick en grym död på korset:

”Under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja.” (Hebreerbrevet 5:7)

Men kristendomens lära går emot alla dessa fakta som Bibeln talar om. Kristna är därför tvungna att:

(a) säga att Gud inte hörde Jesus böner i Getsamene, vilket inte stämmer överens med vad som står i Heb 5:7.
(b) förneka att Gud alltid hör honom.
(c) säga att Jesus inte har en rättfärdiges bönekraft. Slutresultatet måste vara att Jesus bad till Gud för att undgå döden och att Gud hörde honom.[3]Vad innebär frasen ”Gud hörde hans bön”? En del kristna säger att Gud bara lyssnade på ens bön. Men det betyder egentligen att Gud accepterar ens bön och förverkligar den. Hagar … läs resterande Med andra ord blev han bönhörd och räddad.

”Ytterligare sade Herrens ängel till henne: Se, du är havande och skall föda en son; honom skall du giva namnet Ismael, därför att Herren har hört ditt lidande.” (1 Mos 16:11)

Namnet Ismael betyder ordagrant ”Gud hör” (se illustrerad Bibellexikon, 2185). Skulle Gud inte höra Jesus bön och bedjan om att få slippa lida och undgå en eventuell mordkomplott?

V A R  K O M M E R  K O R S E T  I F R Å N?

Korset som symbol har spelat en central roll i kristendomen. Den symboliserar Kristi lidande och död, och är därmed en av kristendomens heligaste tecken. Men tanken ter sig konstig när man börjar vörda ett tortyrredskap som symbol. Om någons närmaste anhörig skulle torteras i den elektriska stolen skulle man då hänga en liten elektrisk stol runt halsen eller hänga upp den i ens rum för att minnas den bortgångne? Svaret måste vara ett klart nej.
Korset har inte alltid vördats i kristendomen utan detta är något som började långt efter att Jesus togs till himlen. I Nationalencyklopedin, sid 344-345:

”Under Konstantin den store började vördnaden för korset ta sig mer öppna och högtidliga former, delvis med stöd av kejsaren själv…”

”Andaktskors har funnits i kristna hem i varje fall sedan 200-talet…Från 300-talet finns belägg för att man bar kors i band runt halsen. Hängande eller stående krucifix blev vanliga från 900-talet.”

Man måste också ta hänsyn till den semitiska och gammal-testamentliga traditionen (Jer 10:14-15; 3 Mos 26:1; Jes 42:8) som inte tillät avbildandet av någonting levande eller någon skulptur för tillbedjan. I boken ”Vem är du, Jesus?” skriver Gunnar Hillerdal följande på sid 25:

”Du skall icke göra dig . . . någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen, eller av det som är nere på jorden . . .” (2 Moseboken 20:4). I den versionen av Tio Guds bud, som vi genom Luthers inflytande har i den evangeliska kyrkan, läser vi förbi det gammaltestamentliga bildförbudet. Urkristendomens värld var emellertid också Gamla testamentets, och det var knappast naturligt för de första generationerna kristna att måla och skulptera Jesus.”

Kristendomen föddes upp bland en massa olika hedniska religioner som inte drog sig för att tillbe olika skulpturer och avbilder. Detta bidrog till att kristendomen blev influerad av hedningarna och började i ett tidigt stadium att använda sig av olika hedniska traditioner, religiösa fester och symboler. I boken ”Tio kapitel om Bibeln” förklarar Johannes Lindblom, sid 44:

”Det var för de nyomvända hedningarna icke lätt att med ett slag göra sig fria från hedniska föreställningssätt och hednisk sed.”

Vidare skriver Lindblom att även självaste Paulus blev influerad av det hedniska liv som omgav honom:

”Den omgivning i vilken han levde kan ej ha undgått att göra intryck på honom, vare sig det gäller den filosofiska propagandan som bedrevs av olika tänkarskolors vandrarpredikanter, eller vad beträffar det som utspelades på teatern och rännarbanan. Framför allt måste han ha varit en uppmärksam iakttagare av det religiösa livet i den hedniska omgivningen med dess dyrkan av allehanda gudomligheter och tillbedjan av gudabilder av alla dess slag, för att icke tala om hemlighetsfulla ceremonier och teosofiska spekulationer, allt så rikligt florerande just i den miljön vari Paulus växte upp.” (sid 102)

Den romerska och egyptiska konsten att avbilda gudar kom att användas av den kristna kyrkan. I boken ”Ortodoxa kyrkans tro och liv – i Sverige” av Per Artman, Kerstin Dolenga, Mona Jönsson och Karolina Ullenstav kan man läsa följande uppgifter:

”Den unga kyrkan levde i en hednisk omvärld och detta påverkade den kulturella utvecklingen. Inom ikonkonsten kom både de egyptiska mumieporträtten och den romerska porträttkonsten att få betydelse.” (sid 84)

”I Rom utvecklades en kejsarkult som innebar att kejsaren kom att dyrkas som en gud och hans bild vördades högt. Bilden uppfattades som en ställföreträdare och en liknande uppfattning återkommer i ikonmåleriet.” (sid 85)

Dessa uppgifter från skilda författare styrker att kristendomen blev influerad av den hellenistiska konsten och utvecklade den till en egen kyrkokonst.

Korset som en religiös symbol började inte med kristendomen utan fanns redan i tidigare religioner och traditioner också. Man har kunnat hitta och räkna upp till 400 olika korsformer, endast 50 utav dessa finns i den kristna konsten. Faktum är att kristendomen upptog dessa symboler som sina egna. I många av de välkända svenska uppslagsverken kan man hitta följande påståenden om korset:

”Korset förekom redan i förkristen tid som solsymbol, hjulkorset. Detta upptogs i den kristna korsglorian och i det likarmade grekiska korset.” (Stora Focus)

”Redan i fornkristen tid förekom korsliknande symboler. Vissa korsformer t.ex. svastikan (hakkorset), hjulkorset och den egyptiska ankh, har brukats med magisk eller religiös innebörd.” (Nationalencyklopedin)

Crux ansata = En gammal egyptisk symbol som brukade bäras av gudomligheter som Isis, Horus, Osiris m.m. Crux ansata även kallad för Ankh symboliserar liv, odödlighet, evigt liv, livet efter detta m.m.

Hjulkors eller cirkelkors = Denna symbol är känd i många kulturer t.ex. i Assyrien, Indien, Nord och Sydamerikas indianer. Den symboliserar evighet, död och liv, solen m.m.

Det gemensamma för Crux ansata och hjulkorset är att de symboliserar död, liv och evigt liv. Detta är också något som stämmer in med det kristna korset. Frågar man någon kristen vad korset betyder för honom så kommer han genast att svara med en bestämd röst:

”Jesus liv, död och uppståndelse (eller evigt liv).”

Likheterna mellan Crux ansata, hjulkorset och det kristna korset är så otroligt stora att man inte kan bortse från att det kristna korset har sitt ursprung i den hedniska traditionen.

De hedningar som omvändes till kristendomen måste ha haft det svårt att lämna sina gamla religiösa riter och traditioner. Vad dem istället gjorde var att byta skepnaden på de hedniska traditionerna till kristna skepnader. Tron på att en gud dog och sedan uppstod hade de sen tidigare. I boken ”Vad vi vet om Jesus” av Stephen Neil, sid 49

”Mysteriereligonerna i det romerska imperiet är en ytterst intressant företeelse. De flesta av dem kretsar kring gestalten av en döende och uppstånden gud, tydligen en personifikation av naturen som dör om vintern och pånyttfödes om våren.” (sid 49)

Alltså ändrade man namnet på sina hedniska gudar till Jesus och modifierade sitt gamla kors till det kristna korset. Som avslutning på detta kapitel skulle jag vilja citera ett starkt uttalande ur Paulus första brev till Korinth, där han ger de kristna ett gott och viktigt råd:

”Håll er alltså borta från avgudadyrkan, mina kära.” (10:14)

Kristendomens sätt att vörda och tillbe korset liknar väldigt mycket det sätt vissa Israeliter tillverkade och tillbad guldkalven i väntan på att Moses skulle få stentavlorna från Gud. Inför denna avgudabild knäböjde Israeliterna och så knäböjer dagens kristna inför guldkorset. Hur reagerade Moses när han kom ner från berget med stentavlorna i handen? Han brände guldkalven omedelbart och sedan krossade han den till stoftfin aska. På samma sätt kommer Jesus, Marias son, att göra med korset den dag han återkommer. [4] Profeten sa: Marias son kommer att komma ner som en rättvis ledare. Han kommer att bryta korset och döda grisen…(relaterat av Ahmed)

J E S U S  O F F E R

I kristendomen ser man Jesus som Guds offerlamm för mänsklighetens synder. Jesus tog av egen fri vilja på sig alla människors synder och offrade sig själv för Gud som det bästa och enda offerlamm som efter tre dagar återuppstod och visade sig för lärjungarna. Paulus säger själv att detta är allt som kristendomen hänger på och tron på det är den enda vägen ut ur synden och vägen till frälsning:
”Men om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom och tom är också er tro.” (1 Kor 15:14)

Bibeln motsätter sig starkt den kristna dogmen att Jesus tog på sig våra synder och bördor. Alla kommer vi att få stå för våra egna goda och onda gärningar, ingen kommer att kunna peka finger på någon annan inför Gud på domedagen. Här är ett fåtal bibelverser som styrker detta påstående:

”Ty den som gör orätt skall få sitt straff för vad han har gjort, och då tas ingen hänsyn till person.” (Kol 3:25)

”Var och en måste bära sin egen börda…Vad man sår får man också skörda.” (Gal 6:5-7)

”Föräldrarna skola icke dödas för sina barns skull, och barnen skola icke dödas för sina föräldrars skull; var och en skall lida döden genom sin egen synd.” (5 Mos 24:16; se även Hesekiel 18:1-20)

Även Koranen deklarerar att alla människor kommer att få stå försvars för sina egna synder:

”Varje själ samkar över sig själv allenast, och en bärerska bär icke en annans börda.” (Koranen 6:164, se även 17:15)

Jesus omnämner i Matteus och Lukasevangeliet att Gud inte vill ha offer utan barmhärtighet och förlåtelse:

”Barmhärtighet vill jag se och inte offer.” (Matt 12:7; 9:13)

I boken ”Kristendomens uppkomst” förklarar professor Ebbe Linde vad han tycker om det s.k. offerlammet.

”Och vad är det för konstig och onaturlig procedur med en Frälsares offerdöd på korset som han har satt som vilkor för att förlåta världens syndare? Kunde han inte förlåta de ångrande utan vidare, som varje generös far och mor gör och så som vi själva bär oss åt om någon kamrat har gjort illa mot oss men kommer och ber om ursäkt? Inte kräver vi då som villkor att någon oskyldig skall plågas i syndarens ställe, inte ens en katt, än mindre närmaste bror eller släkting? Hela ”återlösningsläran” luktar allt för mycket gammal hedendom. Och så gör också trolleriet med dop och nattvard och för övrigt många av de berättelser som berättas om Jesu liv och underverk i Bibeln.” (sid 15).

Detta är klart en av de hedniska traditioner som fick en kristen skepnad. I Islam ber man om förlåtelse och Gud är så barmhärtig och förbarmande att han förlåter dig. Han behöver inte vara så orättvis att han straffar någon oskyldig person för dina synder. Det handlar om dig och Gud och inte om en tredje person som är oskyldig.

D O G  J E S U S  P Å  K O R S E T? E N  L Ä K A R S T U D I E

Dr Hugo Toll (1897-1923) var överläkare på Ersta sjukhus i Stockholm och gav ut boken ”Dog Jesus på korset? En läkarstudie”. I boken presenterar han sin tolkning av nya testamentets budskap med bakgrund som läkare och han kommer fram till, i hans tid, den mycket kontroversiella slutsatsen att Jesus omöjligen kunde ha dött på korset. Han konverterade aldrig till Islam och skrev inte i sin bok att han sympatiserar med Islam eller med muslimer ändå kom han fram till samma resultat som Profeten Muhammed en enkel beduin gjorde för 1400 år sedan i den arabiska öknen.

Låt oss se på några av de punkter som Dr Hugo Toll tog upp i sin bok: Dr Toll påpekar att Markusevangeliet kapitel 15 vers 37 som uppger att Jesus ”med ett högt rop slutade att andas” är ett starkt bevis på att Jesus överlevde korsfästningen. Dr Toll konstaterar i sin bok:

”Allra mest påfallande är dock, alldeles oberoende av vad hans sista rop var, att han ’gav upp anden’ med ett högt rop. Man svimmar ofta med ett rop men dör sällan med ett sådant.” (sid 38)

Dr Toll poängterar att Pilatus som säkerligen hade erfarenheter av korsfästning blev väldigt förvånad över att Jesus kunde dö under en så kort period. För att styrka detta påstående så citerar han Markusevangeliet kapitel 15 vers 44:

”Pilatus blev förvånad över att Jesus redan skulle ha dött.”

Enligt Johannesevangeliet kapitel 19 vers 34 stack en soldat Jesus ”och då kom det ut blod och vatten.” Dr Toll med sin erfarenhet som läkare skriver i sin bok angående detta textavsnitt:

”Ty om blodet rann, visar det väl, att Jesus icke var död.” (sid 45)

Dr Toll berättar vidare att alla anatomer, pataloger och läkare vet att om man sticker eller skär hål i ett lik så blöder det inte pågrund av att hjärtat har stannat och därmed finns ingen blodcirkulation. Blodet koagulerar och detta medför i sin tur att det är omöjligt för blodet att bestå flytande eller kunna rinna ut för den delen.

När Jesus träffar Maria efter den sk korsfästningen så säger han till henne:

”Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigt upp till min fader.” (Joh 20:17)

Dr Toll konstaterar att frasen ”stigit upp till min Fader” betyder att dö:

”ett eufemistiskt uttryck, analogt med ett i vår kristenhet mycket vanligt: ’gå hem till Gud’, dvs dö.” (sid 99)

Vi får lägga märke till att Jesus sa att han inte har stigit upp till sin Fader dvs att han inte har dött.

Dr Toll tar upp många fler punkter från Bibeln för att styrka sina påståenden men dessa punkter som jag har tagit upp är hans kärnargument.

S A M M A N F A T T N I N G – S L U T O R D

Profeten Muhammed frid vare över honom bekräftar vad Bibeln lär om den sk korsfästningen. Profeten Muhammed kunde inte studera Bibeln eftersom han inte kunde läsa eller skriva.

”Låt gott komma oss till del i detta liv och i det eviga livet. Ja, Vi vänder tillbaka till Dig [i djup ånger].” [Gud] svarade: ”Jag låter Mitt straff drabba den Jag vill; men Min nåd och Min barmhärtighet når överallt och Min nåd skänker Jag dem som fruktar Gud och ger åt de behövande och som tror på Mina budskap; som följer Sändebudet, den olärde Profeten, som de kan finna omnämnd i sina egna [Skrifter], i Tora och i Evangeliet; och han skall anbefalla dem det som är rätt och förbjuda dem det som är orätt och förklara tillåtna för dem alla goda och nyttiga ting och otillåtet allt som är ont och skadligt och befria dem från deras bördor och lösa dem från de bojor som har bundit dem. De som tror på honom och ärar honom och stöder honom och låter sig ledas av det ljus som åtföljer honom – dem skall det gå väl i händer.” [5] Koranen 7: 156,157

Någon arabisk Bibel fanns det heller inte under hans tid (530-603 e.Kr.), utan den tidigaste översättning av gamla testamentet till det arabiska språket gjordes först av R. Saadias Gaon, 900 e.Kr. och den tidigaste översättningen av nya testamentet till det arabiska språket publicerades av Erpenius 1616 e.Kr.

Hur kommer det sig då att Muhammed och Bibelns autentiska textavsnitt säger ett klart nej till påståendet att Jesus dog på korset? Svaret är att båda har en tredje källa som är från Gud.

Vad jag har lyckats visa med detta arbete är att evangelierna inte är överens och ibland motsäger varandra angående Jesus levnadstid före ”korsfästningen” och efter. Att Jesus ville slås för sitt liv och att han inte var en passiv motståndare. Jag har visat att kristna erkänner att de tror att Jesus var naken på korset men att de inte vågar visa detta i sina målningar, statyer, filmer m.m.

Jag har även visat att Jesus bad till Gud att inte bli dödad och att Gud uppfyllde hans bön. Två punkter som jag har tagits upp i mitt arbete och som jag tycker är väldigt viktiga är att korset har ett hedniskt ursprung som kristna tog över och att Jesus inte kan bära andras synder som det perfekta offret. Dessutom har jag tagit fram några kärnpunkter från Dr Hugo Tolls bok ”Dog Jesus på korset?”. Resultatet av alla dessa punkter i mitt arbete pekar på ett enda svar – Jesus dog inte på korset!

Avslutningsvis vill jag citera änglarnas vittnesmål om ifall Jesus Kristus, Marias son, dog på korset eller inte:

”De var vid graven tidigt i morse men fann inte hans kropp, och då kom de tillbaka och berättade att de i en syn hade sett änglar som sade att han lever.” [6] Lukas 24:22-23

Lund 2021 09 11

[#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 Distinktionen som Jesus gör mellan sig själv och Gud kan man också finna i Bibeln. Jesus säger:
”Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader.” (Joh 20:17)
2 Medan kristendomen allt för många gånger förklarar sina olika teologiska läror som ”mysterier” och något som man kommer att bli övertygad om med tiden och tron på Jesus så lär Islam en att Guds budskap inte innehåller några ”mysterier” och att man hittar Gud på ett förnuftigt och uppriktig sätt.

Islam är en väldigt intellektuell religion som uppmanar människan att använda sina fem sinnesorgan, nämligen hörsel, lukt, känsel, syn och smak. Den lär en att inte bara se på skapelsen utan att studera den i detalj och finna ”Guds fingeravtryck” i skapelsen. Här kommer några av många Koran verser som uppmanar alla människor att studera naturen och använda sitt sunda förnuft. Koranen 2:164; 3:190-191; 10:67; 16:11-12; 65.

3 Vad innebär frasen ”Gud hörde hans bön”? En del kristna säger att Gud bara lyssnade på ens bön. Men det betyder egentligen att Gud accepterar ens bön och förverkligar den. Hagar bad t.ex. om en son och Gud hörde hennes bön och förverkligade den. Likväl hörde Gud Jesus och förverkligade hans bön. Namnet Ismael betyder ordagrant ”Gud hör” (se illustrerad Bibellexikon, 2185). Skulle Gud inte höra Jesus bön och bedjan om att få slippa lida och undgå en eventuell mordkomplott?
4 Profeten sa: Marias son kommer att komma ner som en rättvis ledare. Han kommer att bryta korset och döda grisen…(relaterat av Ahmed)
5 Koranen 7: 156,157
6 Lukas 24:22-23