Islamisk attityd till familjeliv och barn skall vara idealet i profetens över honom vare Allahs frid föredöme

  • Det är en del av islam att vara vänlig mot barn
  • Kärleken mellan man och kvinna är ett av Guds under 
  • Ett ansvar att ta hand om sin familj

Muslimska hem kan beskrivas som platser där Gud oupphörligen prisas och åminns. De ger en atmosfär av kärlek, gudshängivenhet och anständighet där familjen kan uppfostras att tjäna Gud, den allsmäktige … medan de flesta människorna strävar efter materiell vinning … strävar de [troende] efter ett andligt förverkligande och en högre kvalite på det mänskliga livet. [1] [Ghazzali 2001:341]

Det är en del av islam att vara vänlig mot barn

Det är en del av islam att vara vänlig mot barn. Profeten – må Guds frid och välsignelser vara över honom – sade:

Han är inte en av oss som inte är snäll mot våra barn, eller som inte respekterar våra äldre…[2] [Abû Dâwûd, At-Tirmidhi, cit. i Ghazâlî 2001:71] 

Den kärlek och omsorg som nämndes i inledningstycket ovan omfattar i allra högsta grad barnen i familjen, döttrarna såväl som sönerna. Profeten Muhammed – må Guds frid och välsignelser vara över honom – sade:

”Den som har en dotter och som inte begraver henne levande, inte förolämpar henne och som inte favoriserar sin son framför henne, kommer Gud att låta stiga in i paradiset.” [3] [Imam Ahmad]

Anas berättade att profeten – över honom vare frid – sade:

”Den som tar hand om två flickor tills de når vuxen ålder, han och jag kommer att vara så här (och han förde fingrarna samman) på domedagen” [4] [Muslim, Ahmad. Cit. Q&A nr 13260, 22063]

En bra behandling av flickor innebär att ge dem en islamisk uppfostran, att lära dem sanningen och att sträva efter att hålla dem rena (kyska) och hålla dem borta från det som Gud har förbjudit. Samma sak gäller då man tar hand om sina systrar och om sina söner. Således vet vi att en bra behandling inte bara innebär att ge dem mat, dryck och kläder utan snarare innebär det något högre än det, att behandla dem vänligt och ta hand om både deras världsliga och religiösa intressen. [5] [Fataawa al-shaykh Bin Baaz, cit. Q&A, nr 13260]

En glimt av hur det kunde te sig i praktiken finner vi i de två samlingarna med profettraditioner (ahadîth), Sahîh Muslim och Sahîh Bukhârî. Där kan man läsa om hur profeten brukade förrätta bön samtidigt som han höll Umâmah, dotter till profetens – över honom vare frid – dotter Zaynab i famnen. Då han gick ner för att lägga pannan i marken i den delen av bönen som kallas sujud satte han ner henne och då han reste sig upp lyfte han upp henne igen.

Enligt en annan berättelse ledde profeten de färsamlingen i kvällsbönen på samma sätt med dotterdottern i famnen. [Q&A, nr 12212].

Liknande händelser berättas det om när profeten ledde kvällsbönen med en av sina kusinbarn. Under bönens sujud-del blev han kvar en lång stund i den positionen. Någon av de som bad bakom profeten tittade upp och fick se hur barnet klättrade på profetens rygg. Efter bönen tillfrågades profeten – må Guds frid och välsignelser vara över honom – av människorna: ”Oh Guds budbärare, under din bön då du fallit ned i sujud tog det så lång tid så att vi trodde att någonting hade hänt, eller att du kanske mottog en uppenbarelse.” Han – över honom vare frid – svarade: ”Ingenting hände, men min son red på min rygg och jag ville inte jäkta honom förrän han var nöjd.[6] [Sahîh Al-Nasâ’i, cit. i Q&A, nr 12212]

Andra berättelser visar att profeten – över honom vare frid – brukade pussa sin son Ibrâhim och lukta på honom (och vilken förälder kan inte hålla med om att ens egna barn har en mycker speciell doft) . Men då en beduin kom till profeten – över honom vare frid – och sade: ”Ni pussar era gossebarn! Vi pussar dem inte!”, svarade profeten – över honom vare frid: ”Jag kan inte lägga [tillbaks] nåd i ditt hjärta efter att Gud har tagit bort det.[7] [Abbrev. Bukhârî 1994:954, nr 2013]

Kärleken mellan man och kvinna är ett av Guds under 

Kärleken mellan man och kvinna är Guds under och man skall leva i vänskap och samförstånd med dem. Gud, den upphöjde säger: 

Och till Hans [Guds] under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker. [8] [Koranen, Kapitel 30 ar-Rum [Byzantinerna] vers:21] 

…Och lev med era hustrur i vänskap och samförstånd; om ni fattar motvilja mot dem är det möjligt att ni vänder er ifrån det som Gud skulle ha gjort till en källa till rik välsignelse för er. [9] [Koranen, Kapitel 4 an-Nisa [Kvinnor] vers:19]

Och profeten Muhammed – må Guds frid och välsignelser vara över honom – sade: ”De troende med den bästa av tro är de som har bäst karaktär och de bästa av er är de som behandlar sina fruar bäst!” [10]Återberättat av at-Thirmidi

Ett ansvar att ta hand om sin familj

Familjen är en välsignad enhet där familjefadern har det yttersta ansvaret för att utbilda sin familj, hjälpa sin familj och stötta den i varje situation som uppstår. Detta ansvar är än viktigare att leva upp till i ett ickemuslimskt samhälle där frestelser och påverkan från andra tankesätt och värdesystem än det islamiska så dominerar.  

Mannen har en plikt att försörja sin familj och tillgodose dess olika behov. Och, som vi sett ovan, att utbilda sin familj i religionen. Vissa lärde, som t ex shaykh Salmân al-Awda och shaykh Sâlih al-Munajjid rekommenderar att man samlar på sig ett bibliotek i hemmet där var och en av familjens medlemmar skall kunna finna sig till rätta. Man rekommenderar också att regelbundet hålla lektioner eller studiecirklar för familjemedlemmarna. . [Se Al-Awda 2002:8-9]

Då det kommer till att övervaka familjens olika göromål och omständigheter är detta något man måste göra på ett korrekt sätt. De berättelser som finns om hur profeten behandlade medlemamrna i sitt hushåll visar på att då profeten över honom vare frid – såg något fel påpekade han det försiktigt medan han uppmanade till godhet, erbjöd vägledning och påminde om Gud.

Detta är inte tillfälle att visa styrka och auktoritet, utan att nå ut och påbjuda det rätta och förbjuda det onda och påminna om Gud. Vi förväntas väcka hjärtana till liv i hushållets medlemmar och inspirera i dessa hjärtan en gudsfruktan och kärlek till Gud och ett begär efter att göra Honom till viljes och till att komma till paradiset. Detta kräver ett tillvägagångssätt som kan inspirera till tro. [Al-Awda 2002:11]

Så hur fel ute är inte de män som utan att låta Koranen och profettraditionen (sunnah) reglera deras handlingar jagar efter kvinnorna i sin familj, hotar dem och slår dem för att få dem att lyda och skrämmer dem till respekt och rädsla! Inspirerar denna ogudaktiga vanskötsel av familjen till tro, inrättar detta kärlek och gudfruktan i deras hjärtan eller blir de bättre muslimer av en sådan behandling? Svaret är entydigt nej. 

Ämnet om ansvar och familjeförhållanden är ett omfattande ämne, och jag lämnar det här, i förmån för någon som bättre kan förklara dessa saker än jag. Jag hoppas att min sammanställning ovan, av detta ämne och av de andra ämnen och teman är tillräckligt för att fylla de ramar som ges av titeln ”Hedersmord – en verklig del av islam?”.

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Ghazzali 2001:341]
2 [Abû Dâwûd, At-Tirmidhi, cit. i Ghazâlî 2001:71] 
3 [Imam Ahmad]
4 [Muslim, Ahmad. Cit. Q&A nr 13260, 22063]
5 [Fataawa al-shaykh Bin Baaz, cit. Q&A, nr 13260]
6 [Sahîh Al-Nasâ’i, cit. i Q&A, nr 12212]
7 [Abbrev. Bukhârî 1994:954, nr 2013]
8 [Koranen, Kapitel 30 ar-Rum [Byzantinerna] vers:21] 
9 [Koranen, Kapitel 4 an-Nisa [Kvinnor] vers:19]
10 Återberättat av at-Thirmidi
Kategorier: Familj