I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN
ISLAM VARFÖR ?
En bok av Faten Amin

Förord

 • DEL 1
 • Vad är syftet med livet ?
  • Introduktion
  • Vad är syftet med livet?
  • Så är vårt syfte
  • Nyckeln … Tänk Efter !
  • En förmaning
 • DEL 2
 • Vad vet du om Islam?
  • Vad vet du om Islam?
  • Islam: Vad betyder det ?
  • Uppenbarelsen
 • Jesus i Koranen
  • Vad säger den heliga Koranen om Jesus.
 • Sista uppenbarelsen
  • Koranen, Allahs budskap
  • Det universella budskapet
 • Profetens plats i religionen
 • Människans avvändning och förnekelse av profeten
 • Koranen, ett vetenskapligt bevis
 • Koranen, en omfattande författning
 • Orsak och verkan
 • Grunden för Islam
 • Vad är Aqeedah?
 • Grunden för islamiska Aqeedah
 • Trosartiklarna: Tawhed :Tron på Allahs enhet
 • Tron på Allahs änglar
 • Tron på Allahs skrifter
 • Tron på Allahs profeter
 • Tron på liv efter döden
 • Tron på förutsägelse
 • Bevis från Koranen och Sunnah
 • Ett steg i rätt riktning
 • Pelarna vilka Islam bygger på:
 • Vittnesbörd ( Ash-Shadatan )
 • Bönen ( Salah )
 • Allmosan ( Zakah )
 • Fastan ( Siyam )
 • Pilgrimsfärden till Mekka ( Allhajj )
 • En enkel religion
 • Din nyckel. Stanna upp …Tänk efter
 • Vilken är Allahs rätta religion?
 • Den ursprungliga läran, Islam som vägledning
 • Kriterium för sanning
 • Guds ord, Koranen ”urskiljningen”
 • Varför anklagas Islam?
 • Referenser


Förord

Problemet att hitta svensk litteratur som behandlar Islam opartiskt, har varit svårt. Islam beskrivs oftast med en skev bild; det uppfattas som en fientlig och tillbakadragande religion. Många förknippar den med terror, ondska och hårdhet. Detta har satt sina spår, så synen på Islam blir aldrig neutral. De främlingsfientliga attityderna är nästan starkare när det gäller Islam och muslimer. Aggressionerna är påtagliga.

Min uppfattning är att det dels finns ett behov av att känna till Islam för att förstå vad den står för och på det sättet förstå människor som kommer från den islamiska världen och kunna skilja mellan Islam som en ren lära och muslimer som individer, dels att studier av andra religioner är ett utmärkt sätt för att klargöra och se den egna tron ur nya perspektiv.

Mitt syfte med att skriva detta arbete är att först dela med mig av Islams inställning till livets mening (del 1) och ge en kort fattad bild av Islam (del 2). Mitt hopp är att rätta till bilden och visa det sanna perspektivet av Islam.

Denna bok är ett ödmjukt försök att förse de svenskspråkiga läsarna med upplysningar, vilka utan tvekan kan leda nya muslimer och icke muslimer till en klarare information avseende det grundläggande i den islamiska tron.

Det mesta av materialet, för denna bok, är samlat från Koranen (Den sista heliga skriften), profetens hadith ( profeten Muhammeds lärdomar, uttalanden och gärningar, som noggrant insamlats och nedtecknats av hans följeslagare) och pålitliga böcker, föreläsningar och tidskrifter.

Vissa upprepningar förekommer med avsikt. Jag ber Allmäktige Allah med alla hans namn och attribut att acceptera detta arbete från mig och att göra det till nytta för alla som läser det.

Malmö, den 23 Mars, 1996
Den 4 Dhul-Qa’da, 1416
Faten Amin

Lund 2021 09 15

[#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email