Skillnaden mellan islâmimân, underkastelse och tro
Av Shaykh ul-islâm Ibn Taymiyyah

I översättning från arabiska och engelska Bilal.se

Prisad vare Gud, vi söker vår hjälp och förlåtelse från Honom. Vi säker skydd hos Honom från det onda i våra själar och i våra dåliga handlingar. Den som Gud vägleder till den raka vägen kommer aldrig att gå vilse, och den som går vilse kommer aldrig att finna den rätta vägen. Vi vittnar om att det inte finns någon gudom förutom Gud, det finns ingen vid Hans sida och vi vittnar om att Muhammed är Hans tjänare och sändebud.

Ni bör veta att imân [dvs tro] och islam [underkastelse] formar tillsammans religionen till sin helhet. Dock har det varit mycket diskussion, dispyter och förvirring bland människor om essensen av imân och islam, och många bokvolymer har skrivits om detta. Dispyten kring detta ämne emanerar från den tid som kharidjiterna framträdde ur andra sekter.

Vi säger: profeten skiljde mellan innebörden av al-islâm, innebörden av al-îmân och innebörden av al-ihsân i Gabriels – över honom vare frid – tradition (hadîth) då han sade: ”Islam är att vittna om att det inte finns någon gudom (ilâh) förutom Gud (Allâh) och att Muhammad är Hans sändebud, att förätta bönen, att betala allmosan (zakâh), att fasta under månaden Ramadân och att vallfärda till huset [dvs Ka’bah i Mecka] om man har medlen till det.

Och han sade vidare: ”al-Îmân är att tro på Gud och Hans änglar, Hans böcker och sändebud, och på domedagen och att tro på ödet (al-qadr) – det goda såväl som det onda i det. [1]Gabrielstraditionen – över honom vare frid – om islam, imân och ihsân har återberättats av Muslim i hans Sahîh (Del 1, K. al-îmân, 1); Abû Dâwud (del 3, 4695); … läs resterande

Skillnaden mellan islâm och îmân som nämns i Omars [återberättande av denna] hadîth är nedtecknat enbart av Muslim.[2]Muslim, Abu al-Husayn (202-261 E H) var en av de mest välkända samlarna av profettraditioner (ahadîth). Hans samling Sahîh Muslim, är förmodligen den mest berömda samlingen … läs resterande I Abû Hurayras [återberättande av denna] hadîth, som återges av både al-Bukhârî och Muslim sägs det att ängeln Gabriel kom till honom [profeten] i formen av en beduin från öknen [insân ’acrâbî] och frågade honom, och i ’Umars hadîth kom han som en arab från öknen.

På samma sätt förklarade han [profeten] islâm i den berömda traditionen från Ibn cUmar. Han sade: ”Islam bygger på fem [pelare]: vittnandet om att det inte finns någon gudom (ilâh) förutom Gud (Allâh) och att Muhammad är Hans sändebud, att förätta bönen, att betala allmosan (zakâh), att vallfärda till huset [dvs Kabah i Mecka] om man har medlen till det och att fasta under Ramadân.[3]Denna profettradition (hadîth) återfinns i al-Bukhârîs och Muslims samlingar – övers. anm. Enligt sh. Al-Albânî är denna profettradition (hadîth) autentisk (sahîh), … läs resterande

Källor:
Ibn Taymiyyah, Kitab al-Iman, Iman Publishing House, Bloominton, Indiana 1999
Ibn Taymiyyah, al-Îmân[kharadja al-hâdîthahu Muhammad Nâsir ad-Dîn al-Albânî], al-Maktab al-Islâmî, 1996
Ibn Taymiyyah, al-Îmân, Dâr al-Hadîth 1997
Lund 2021 08 25
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 Gabrielstraditionen – över honom vare frid – om islamimân och ihsân har återberättats av Muslim i hans Sahîh (Del 1, K. al-îmân, 1); Abû Dâwud (del 3, 4695); at-Tirmidhî (del 5, 2610) och; Ibn Mâdjah (del 1, 63). [Taymiyyah 1997:5] Enligt sh. Al-Albânî är denna profettradition (hadîth) autentisk (sahîh), se Sahîh al-Djâmi’ as-Saghîr 2775, 2797. [Taymiyyah 1996:7].
2 Muslim, Abu al-Husayn (202-261 E H) var en av de mest välkända samlarna av profettraditioner (ahadîth). Hans samling Sahîh Muslim, är förmodligen den mest berömda samlingen efter Sahîh al-Bukhârî. [Taymiyyah 1999:19]
3 Denna profettradition (hadîth) återfinns i al-Bukhârîs och Muslims samlingar – övers. anm. Enligt sh. Al-Albânî är denna profettradition (hadîth) autentisk (sahîh), se Sahîh al-Djâmi’ as-Saghîr, 6840. [Taymiyyah 1996:8].
Kategorier: Tron (Iman)