Upphöjd och prisad vare Gud, den Barmhärtige och Nåderike, som gett oss en klar
vägledning och en måttstock Med vilken allt rätt och fel kan mätas. Och må Hans, den
Upphöjdes, frid och välsignelser vara över Hans sändebud och profet Muhammed, över
hans familj och över hans sanna efterföljare.

Amin

Uppmanar Islam till Hedersmord?

  • Förord
  • Om arbetet
  • En disclaimer

Förord

Med jämna mellanrum aktualiseras debatten om det som kallas ”hedersmord” av att just en sådan tragisk händelse sker. Scenariot är vanligtvis att man börjar med en uppriktig vilja till att komma fram till lösningar och svar på problemen och frågeställningarna, men mynnar så småningom ut i diskussioner om Islam. Dessa oftast anti-islamiska diskussioner förs vanligtvis av olika invandrardebbattörer av den typ som anser att man är mer svensk och mer integrerad om man läser innantill ur sverigedemokraternas partiprogram i tid och otid, eller som av personliga skäl hyser agg mot islam och ser hetsen mot islam och muslimer som ett självförverkligande. Eftersom dessa aldrig har någon saklig kunskap om religionen Islam men ändå får stort gehör hos gemene man som låter sig luras av att de är invandrare och ofta påstår sig komma från islamiska länder och därför bör veta, kommer jag här att belysa hedersmord ur Koranens och de profetiska traditionernas perspektiv. 

Om arbetet

Arbetet delas in i tre delar. Den första delen kommer att summera något av kvinnans situation och attityden mot kvinnan innan islams framträdande. Det är också från denna historiska period – och detta är min utgångspunkt som jag tänker försöka bevisa – som de värsta och mest perverterade sedvanorna hos den minoritet – för det är en minoritet – av invandrare från mellanöstern och andra platser som vårdar iden om ”hedersmord” kommer ifrån.

Den andra delen handlar om den islamiska attityden till de element av mord, hot, skvaller och tvång som ofta ingår i scenariot kring de hedersmord som uppmärksammats i tidningarna.

Tredje delen handlar om den islamiska familjen. Dels för att det kan vara intressant att se om det finns någon grund att att förutsätta att det är islam som är så att säga boven i dramat, och dels för att försöka motverka den stereotypa bild av den muslimska invandrarfamiljen som en skådeplats för förtryck och otrygghet som ju blir produkten av medias skriverier om ”hedersmord”.

En ”disclaimer”

Det skall också inledningsvis tilläggas att detta arbete inte är avsett att vara ett inomteologiskt arbete utan riktar sig till en intresserad ickemuslimsk allmänhet som inte har någon insyn i de islamiska källorna och tankegångarna. Alla fel och brister i detta arbete är helt och hållet mina egna – detta är ett lekmannaarbete, och skall tas för vad det är – och det bestående goda som kan komma ur det är helt och hållet Guds förtjänst och det är till Honom vi alla skall återvända med alla våra handlingar för dom, straff och belöning.

Detta var sammanfattningen av arbetet Hedersmord – en verklig del av Islam? Läs och dela med dig tack

Lund 20210826
Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: SAMHÄLLET