Allahs främsta bud till människan är att hon skall förvärva kunskap. Profeten Muhammad (Frid vare över honom) har sagt att det är varje sann muslims plikt att söka kunskap. Att förstå Islams dödsbegrepp, såsom Koranen och Sunnah beskriver det, borde ligga i allas intresse som sysslar med döden som begrepp, i synnerhet i dagens läge, då gränserna för det möjliga hela tiden förflyttas, med hjälp av teknologins landvinningar. Som människor behöver vi i detta läge några fasta begrepp att hänga upp vår tillvaro på – en orubblig sanning att styra våra liv efter. Islams ideologi, som grundar sig på Allahs enhet, erbjuder oss universella lagar, baserade på den Eviga Sanningen, och den omfattar både livet, döden och det tillkommande livet. Vi måste skilja på två olika termer i det här sammanhanget. Den första är döden och den andra är dödsbegreppet.

Döden 
Döden föregås av en period då en människa sägs ”ligga för döden”. Denna period kan antingen vara kort, smärtfri och okomplicerad eller lång, utdragen och plågsam. En döende muslim befrias från de religiösa plikterna (bön, fasta, etc.). En döende människa har förlorat möjligheten till tabba, dvs. till ånger, bot och bättring. Döendet är en övergångsperiod mellan liv och död. Att upprepa trosbekännelsen under denna period Ola ilapa illallaah) innebär att man lovas en plats i Paradiset (förr eller senare). Själva döden inträffar då själen tas ur kroppen av dödsängeln, som gör detta på Allahs befallning. Detta kallas naturlig död. Ögonen öppnas, hjärtat slutar slå, andningsverksamheten upphör och människan slutar reagera känslomässigt på omgivningen. Även en lekman kan lätt konstatera att en människa är död när dessa tecken framträder, speciellt när likstelheten har satt in. I fall med naturlig död är det aldrig aktuellt att sätta in respiratorer eller annan medicinsk utrustning. Vid naturlig död skall begravningen ske så fort som möjligt efter tvättning och svepning. Man får inte obducera en som dött en naturlig död och balsamering eller kremering är inte tillåtet. Död förorsakad av olycka, sjukdom, mord eller annat, dvs. Allt utom naturlig död, betraktas något annorlunda. I alla tveksamma fall – svåra olyckor, rökskador och liknande – måste man vänta i tre dygn innan döden kan konstateras. En dödsattest måste utfärdas av läkare. Obducering är tillåten om man misstänker mord eller är osäker på dödsorsaken (olycka, mord, sjukdom?).

Dödsbegreppet

Här i Sverige har man nyligen infört ett nytt dödsbegrepp – hjärndöd. Som muslimer anser vi att både detta och det gamla dödsbegreppet – hjärtdöd – är olyckligt valda, eftersom de inte är fullständiga och inte ger ett entydigt kriterium för döden. I och med upptäckten att man med tekniska hjälpmedel kan upprätthålla andningsverksamheten – och därmed indirekt hjärtats och andra organs funktioner – hos dem som drabbats av totalt och oåterkalleligt bortfall av hjärnfunktionen, började man tala om ”hjärndöd”. Härmed uppstod en konflikt. Å ena sidan framhöll man att det rörde sig om människor som för alltid förlorat förmågan till spontan hjärtverksankhet – de var att betrakta som döda, men å andra sidan bibehölls cirkulationen i kroppen på mekanisk väg – hjärtat slog, människan andades, osv. Alltså kunde inte människan betraktas som död enligt termen ”hjärtdöd”.
Därför måste det, enligt muslimerna, finnas ett bättre sätt att definiera döden på. Enligt Islam är en människa död när själen lämnar kroppen. Bara Allah kan bestämma när detta sker och vi kan konstatera att människans kropp och själ har separerat när människan drar sin sista suck, den s.k. dödssucken. Enligt Islam skall alltså inte människan försöka spela Gud och genom konstgjorda insatser försöka ”förlänga” livet, för att sedan själv kunna bestämma, genom att stänga respiratorn, när ”döden” skall inträffa. Det enda man skapar genom ett sådant förfarande är ett slags levande bank” med reservdelar till andra människor.

Islam är inte på något sätt emot att läkarna gör sitt yttersta för att rädda människoliv. De kan, med anhörigas tillstånd, använda organ från en avliden människa om detta är enda möjligheten att rädda liv. Men att använda omskrivningar för att förändra synen på döden är inte ett medel som Islam tillåter. Livsviktiga organ får inte heller tas innan personen dödförklarats och anhöriga givit sitt tillstånd till detta. Att utnyttja en död människa ekonomiskt genom att sälja kroppsdelar är förbjudet i Islam.

Islams ståndpunkt är alltså att man måste vara helt säker på att en levande människa inte behandlas som en död, men också att man inte skall behandla en död människa som om hon vore levande, genom att med respiratorns hjälp tvinga kroppsdelarna att reagera mekaniskt utan själ. Att hjärndödsbegreppet segrat här, visar bara att man ensidigt sett till den medicinska teknologin och dess möjligheter och helt bortsett från den enskilda människan. Enligt Islam är en människa död när själen lämnar kroppen. Det i sin tur orsakar att hjärnans samtliga funktioner oåterkalleligt faller bort, att hjärtat slutar slå och att förmågan att samordna kroppens funktioner till en fungerande enhet upphör. Termer som hjort- och hjärndöd kan ge intryck av att det finns olika sätt att vara död på och att man kan vara både död och levande. Ett begrepp som är entydigt och absolut för att definiera döden är däremot ”själens bortgång”.

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: TEOLOGI