En Gudsåminnelse för dagen, och en för morgonen och kvällen ur Sahih Muslim.
I översättning från arabiska och engelska av Bilal.seYahyâ b. Yahyâ berättade att Mâlik sade, från Summayya, från Abî Sâlih, från Abî Hurayrah, att Guds – budbärare över honom vare frid – sade:

Den som säger:

Han är En och ingenting finns vid sidan av Honom…

[Lâ ilâha illa allâhu, wahdahu lâ sharîka lahu, lahu-l-mulku wa lahu-l-hamdu, wa huwa alâ kulli shay’in qadîr]

Det finns ingen gudom [ilah] förutom Gud [Allah], Han är En och ingenting finns vid sidan om Honom. Till Honom hör kungadömet och till Honom hör [all] lovprisning; och Han har makt över allting.

Ett hundra gånger om dagen, för honom finns belöningen för frigivandet av tio slavar, och ett hundra dygder (hasanat) skrivs ner för honom och ett hundra synder (sayyi’at) stryks ut för honom, och det är ett skydd för honom mot Shaytân under den dagen tills kvällen kommer och ingen för med sig något mer förträffligt än detta, förutom den som gör mer än detta.

Och den som ett hundra gånger om dagen säger:

Förhärligad och lovprisad vare Allâh

[SubhânAllâhi wa bi-hamdihi.]

Förhärligad och lovprisad vare Allah

För honom utplånas hans synder även om de skulle vara som havets skum.

Från Sahih Muslim, tradition (hadith) nr 2691

Den som på morgonen och på kvällen reciterar, ”Förhärligad och lovprisad vare Allâh” (SubhânAllâhi wa bi-hamdihi) ett hundra gånger, kommer inte att föra med sig på domedagen någonting bättre än detta, förutom någon som säger samma sak eller mer än det.

Från Sahîh Muslim, tradition (hadîth) nr 2692

Den som säger,

”Det finns ingen gudom [ilah] förutom Gud – till och med – Han har makt över allting.” tio gånger, han är som som en som befriat fyra slavar från Isma’îls avkomma”

Från Sahih Muslim, tradition (hadith) nr 2693

Källor:
Siddiqui, Abdul Hamid [transl], Sahih Muslim, Kitâb Bhavan 1985
Sahîh Muslim, Dâr ibn Hazm, Beirut, Libanon 2002 (den arabiska texten är hämtad ur denna utgåva).
Lund 8 augusti 2021
Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: AS-SUNNAH