Profeten Mohammeds personlighet
Barmhärtighet
Livsstil
Profetior
Giftermål
Mor och Far
Kvinnan

Profeten Mohammeds personlighet

Dagen då Ibraheem (Muhammeds tredje son) dog, uppstod en solförmörkelse och folket började säga: ”Solen har förmörknats på grund av Ibraheems död.” Varpå Profeten Muhammed frid vare över honom vände sig mot dem och sa: ”Sannerligen är solen och månen två tecken från Allah och dom förmörknar inte för någons död eller födelse, så om du ser förmörkelsen bönfalla då till Allah, lovprisa hans namn och ge allmosor. ([al-Bukari & Muslim])

Allah’s sändebud sade: Om jag hade guld motsvarande berget Uhud, så skulle det inte behaga mig att något av det kvarstod hos mig efter tre nätter förutom det som jag skulle behålla för återbetalning av skulder. ([al-Bukari])

En man la ner sitt får (med avsikt att slakta den) och gick sedan för att slipa sin kniv. Då Allah’s sändebud såg detta tillrättavisade han honom med att säga: vill du döda djuret två gånger? Skulle det inte vara bättre för dig att du slipade kniven innan du la ner djuret.([Al Tabarani, Al Hakim])

”Sann rikedom är själens rikedom.” ([al-Bukari & Muslim])

Barmhärtighet

Från Abu Huraira: Allahs sändebud sa: ”Medan en man tog en promenad kom han fram till en taggig gren som log på vägen. Han flyttade den (så att ingen skulle komma till skada) varpå Allah förlät honom hans synder”.([al-Bukari])

Livsstil

Från Abu Huraira: Allah’s sändebud sa: ”Den starke är inte den som är bäst i brottning, men den som behärskar sin ilska.([al-Bukari & Muslim])

Abu Huraira rapporterade att Allah’s sändebud sade: Han som verkligen tror på Allah och den sista dagen bör prata anständig eller tiga. En man frågade Allah’s Budbärare: ”Tror du att om jag utför de obligatoriska bönerna, fastar i Ramadhan, behandlar som lagligt det som är lagligt och som förbjudet det som är förbjudet, och sedan inte gör något mera, att jag skall få tillträde till Paradiset?” Profeten svarade: ‘Ja.’ ” ([Muslim])

”Vemhelst av eder som ser en ond handling, må han ändra den med sin hand; och om han inte är i stånd att göra det, så med sin tunga; och om han inte är i stånd att göra det, så med sitt hjärta – och detta är den svagaste formen av tro. ([Muslim])

”O mina tjänare, Jag har förbjudit Mig själv förtryck och har gjort det förbjudet bland eder; förtryck alltså inte varandra! O mina tjänare, alla är ni vilsegångna utom de som Jag har väglett, så sök vägledning hos Mig och Jag skall leda eder! O mina tjänare, alla är ni hungriga utom de som Jag har givit föda, så sök föda hos Mig och Jag skall föda eder! O mina tjänare, alla är ni nakna utom de som Jag har klätt, så sök er klädnad hos Mig och Jag skall kläda eder! O mina tjänare, ni syndar natt som dag, och Jag förlåter alla synder, så sök förlåtelse hos Mig, och Jag skall förlåta eder! O mina tjänare, ni kommer inte att lyckas skada Mig, så sök att skada Mig, och ni kommer inte att lyckas gynna Mig, så sök att gynna Mig! O mina tjänare, om så den förste av eder och den siste av eder, människan bland eder och jinnen bland eder vore så ond som hjärtat hos den ondaste mannen bland eder, skulle det inte på minsta sätt inskränka Mina domäner. O mina tjänare, om så den förste av eder och den siste av eder, människan bland eder och jinnen bland eder skulle resa eder upp på ett ställe och framställa en begäran till Mig, och Jag gåve var och en det han begärde, skulle det inte minska det Jag har, mer än en nål som doppas i havet förminskar det. O mina tjänare, det är endast edra handlingar som Jag för räkenskap över och sedan lönar eder för, så må den som finner det Goda prisa Allah och må den som finner annat än det anklaga blott sig själv.” (Muslim, detta är Hadith Qudsi, en i vilken Profeten berättar vad Allah har sagt åt honom.)

”Ge mat åt folket och hälsa dem du känner och dem du inte känner.” ([al-Bukari & Muslim])

Profetior

Muhammed (frid vare med honom) säger att: ”När sexuell eftergivenhet sprider sig bland folk tills dess att det blir accepterat, då kommer infektioner och dödliga sjukdomar, men även sådana sjukdomar som inte fanns hos deras förfäder kommer att sprida sig bland dem.” ([Ibn Maja, Al-Bazzar och Al-Baihaqi]).

”Bland tecknen inför Timmen kommer att vara försvinnandet av kunskap och framträdandet av okunnighet. Äktenskapsbrott kommer att vara utbredd och drickande av vin kommer vara vanligt. Antalet män kommer att minska och antalet kvinnor kommer att öka tills där kommer att vara femtio kvinnor för varje man.” ([al-Bukari & Muslim])

”Precis innan Timmen, kommer där att vara dagar i vilken kunskap kommer att försvinna och okunnighet kommer att framträda, och där kommer att vara mycket dödande.” ([al-Bukari & Muslim])

”Profeten Muhammad frid vare över honom sa, ‘Islam började som någonting främmande, och den kommer att återgå till någonting främmande som den var i början, så goda nyheter åt främlingarna.’ Någon frågade, ‘Vem är främlingarna?’ Han svarade, ‘Den som bryter sig bort från sitt folk för Islams skull.’ ” ([Muslim])

Giftermål

”Ingen änka skall giftas bort utan att man rådfrågat henne, och ingen jungfru ges bort i äktenskap utan hennes samtycke, och hennes samtycke är hennes tystnad.” ([al-Bukari & Muslim])

Mor och Far

”Vem har största rätten till god behandling av mig? Han sade ”Din mor.” Mannen sade då ”Och sedan vem? Profeten sade ”Sedan din mor”. Mannen frågade ”Och sedan?” Återigen svarade profeten ”Sedan din mor”. Mannen frågade igen ”Och sedan? Profeten sade ”Sedan din far”. ([al-Bukari & Muslim])

VAD SÄGER PROFETEN MOHAMMAD OM KVINNAN

Islam är en religion som tillskrivs många stereotypa bilder, bl.a. den om kvinnan som en förtryckt varelse, helt och hållet underkastad mannen. Men vad sade egentligen profeten Muhammed om kvinnans rättigheter:

”Vem som helst som har en dotter och som han inte begraver levande, förödmjukar (förolämpar eller nedvärderar) henne, och inte ger sin son företräde över henne, en sådan person kommer att beviljas Paradiset av Allah (Gud).” ([al-Hakim al-Naisaburi])

”Var rättvis och opartisk när det gäller gåvor som ni ger till era barn. Om jag skulle kunna ge företräde till någon (ett kön över det andra) så skulle jag ha föredragit flickan över pojken.” ([Al-Baihaqi])

”Vem som helst som har tre döttrar eller tre systrar, två döttrar eller två systrar och är vänlig mot dem och är ett trevligt sällskap för dem och fruktar Allah (Gud) när han är med dem, kommer att komma in i Paradiset (som ett resultat av hans goda gärningar mot flickorna).” ([Abu Dawood och Tirmithee])

”Jag (lärjunge) frågade Allah’s (Gud’s) apostel: Vad är en frus rättighet över sin man? Han svarade: Hennes rättighet är att ni tillser henne med mat så som ni tillser er själva; att se till att hon har kläder som ni själva ser till att ni har, slå henne inte i ansiktet, använd inte förolämpande språk…” ([Ibn-Hibban och Abu-Dawood])

”Anas (lärjunge) har rapporterat att en man satt med Allah’s apostel. Mannens son kom för att träffa sin far. Mannen pussade sin son och lät honom sitta på sitt lår. Dottern till mannen kom (lite senare för att träffa sin far). Han lät henne sitta framför honom. Allah’s (Gud’s) apostel sa till mannen: Varför är du inte rättvis (i din behandling) av dina två barn.” ([al-Bazzar])

”En flicka som är oskuld skall inte ingå äktenskap förrän hon ger sitt tillstånd. Och en bortskiljd eller änka, skall tillfrågas om sitt godkännande av den föreslagna mannen.” ([al-Bukari])

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: AS-SUNNAH