I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Guds åminnelsens välsmakande frukter

Allah den Allsmäktige har sagt:

Och bevara Mig i minnet, så skall Jag minnas er; var Mig tacksam och förneka Mig inte! [1]Koranen 2:152

Troende! Åkalla Allah – och ha Honom alltid i era tankar! Och prisa Hans namn morgon och afton! [2]Koranen 33:41

… de män och de kvinnor som alltid har Allah i tankarna – [för dem alla] har Allah i beredskap förlåtelse för deras synder och en rik belöning. [3]Koranen 33:35

Och – [du som är troende] – åkalla i tysthet din Herre morgon och afton, ödmjukt och med fruktan. Och var inte [som] de tanklösa, de likgiltiga. [4]Koranen 7:205

Det finns hundratals fördelar förknippade med dhikr, dvs. att prisa Allah upprepade gånger.

Den medeltide och välkände lärde Ibn al-Qayyim har nämnt fler än sjuttio av dessa fördelar i sin bok Kitabul-Adhkâr (Boken om att prisa Allah). Bland de många fördelar som han nämner i sin bok finner vi att dhikr driver iväg Satan; behagar Allah den Barmhärtige; ersätter smärtan och sorgen i hjärtat med frid, lycka och belåtenhet.

”De som tror och vars hjärtan blir stilla när Guds namn nämns – är det inte så att då Guds namn nämns blir människohjärtat stilla?” [5]Koranen 13:28

Enligt Ibn al-Qayyim stärker dhikr hjärta och kropp; illuminerar ansikten och hjärtan; leder till framgång och är i sig själv en dräkt som inger respekt, prakt och härlighet. Dhikr fostrar kärleken till Allah i den troendes hjärta och drar samtidigt tillbedjaren nära Honom. Allah har låtit förståelsens dörrar stå på vid gavel för den tillbedjare som ägnar sig åt dhikr.

Dhikr framkallar djup vördnad inför Allah den Allsmäktige, den Ärade; livar upp hjärtat, rengör det, sköljer bort dess överträdelser [6]Abu Huarayrah har rapporterat att Allahs sändebud (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) har sagt: ”Den som säger Subhân Allâhi wa bihamdihi hundra gånger om dagen kommer få … läs resterande och fyller dessutom igen klyftan mellan tillbedjaren och Skaparen – dhikr stärker själen.

Genom att tillbedjaren vid upprepade gånger prisar Allah kommer han till kännedom om Allahs tröst i tider av prövningar samt om hoppet om befrielsen från Hans vrede. Dhikr skapar en känsla av säkerhet och välbefinnande (sakînah). Denna känsla som är insvept i Allahs barmhärtiga varma glöd sänker sig över de troendes hjärtan.

Änglarna sitter med dem som stillsamt prisar Allah: dessa människor kommer Allah på uppståndelsens dag att beskydda från sorg och bedrövelse.

Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) har sagt: ”Den som åkallar Allah i avskildhet och gråter därav kommer att vara kvar i Allahs skugga den dag då det inte finns någon annan skugga än Hans.” Av alla de som anropar Allah kommer Han att ge det bästa till dem som prisar Honom.

Av alla de olika former av dyrkan (‘ibâdah) som finns är dhikr den enklaste och en av de högst belönade. Att prisa Allah är en enkel gärning men det är samtidigt också en grodd som blir planterad i paradisets trädgård. Belöningarna och fördelarna som den frambringar är inte lik någon annan gärnings fördelar.

Ett konstant prisande av Allah kommer att beskydda den troendes hjärta från att glömma Honom. De som alltid har Allah i tankarna låter Allah göra dhikr enkelt för dem. Det är ett ljus i denna värld och i nästa. Hjärtats förbund kan inte bli hedrat utan gudsåkallelse.

Det finns ett behov och en längtan som inte kan bli tillfredsställd förutom med dhikr. Den förmår frambringa ordning ur kaos; befria den troende från den dubbla bördan av ångest och onda gärningar; blåsa nytt liv [7]Abu Mûsa har rapporterat att Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) har sagt: ”Jämförelsen mellan den som åminner sin Herre och den som inte åminner Honom är som mellan … läs resterande i det indolenta hjärtat samt återhålla tungan från löst skvaller och fruktlöst pladder.

Då du prisar Allah, drar du dig närmare Honom. Ditt prisande av Allah motsvarar samma värde som en slavs frigivande, att vara frikostig på Allahs väg och att ansluta sig till försvararnas led.

Beröm samlas över de trofasta närhelst deras tungor blir fuktiga på grund av deras gudsåminnelse.

Det finns en knut i hjärtat som inte kan knytas upp förutan dhikr. Den är en tröst för hjärtat och ett botemedel för hjärtats sjukdomar. Det finns ingenting som kan frambringa välsignelser och avleda lidande som dhikr.

Dhikr medför Allahs och änglarnas beröm över den som prisar Honom. De som sitter ensamma eller tillsammans och prisar Allah, sitter i själva verket i ett av paradisets hörn. Förvisso påminner Allah sina änglar hur stolt Han är över de som prisar Honom.

Dhikr är en av de bästa vägarna för de som troget vill följa Allahs bud och restrektioner.

Dhikr jämnar ut svårigheter och lättar vedermödor. Dhikr gör det enkelt för hjärtat att bära bördan och förvisa fruktan och ängslan. Dhikr fostrar gudsförtröstan och gudsförlitan samt avlägsnar pessimism och cynism. Dhikr ger tillbedjaren uthållighet och styrka att göra det som annars är omöjligt.

Dhikr är en mäktig barriär mellan den troende och helveteselden. Änglarna ber om förlåtelse för de som prisar Allah. Skenhelighet kan inte träda in i det hjärta som är ständigt upptaget med att prisa Allah. Dhikr är ett storslaget fort mot denna och nästa världs prövningar och vedermödor.

Källa:
Al-Qahtani, Sa‘id bin Ali Wahaf: Private Devotions for Morning & Evening from the Book of Allah and the Sunnah of his Prophet. Riyad, Maktabat Dar us Salam 1996. ISBN: 9960-717-01-1.
Lund 2021 07 22

[#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 Koranen 2:152
2 Koranen 33:41
3 Koranen 33:35
4 Koranen 7:205
5 Koranen 13:28
6 Abu Huarayrah har rapporterat att Allahs sändebud (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) har sagt: ”Den som säger Subhân Allâhi wa bihamdihi hundra gånger om dagen kommer få sina synder förlåtna även om de vore så många som skummet på havet.” [Sahih al-Bukhâri, volym 8, hadith nummer 414]
7 Abu Mûsa har rapporterat att Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) har sagt: ”Jämförelsen mellan den som åminner sin Herre och den som inte åminner Honom är som mellan en levande och en död person.” [Sahih al-Bukhâri, volym 8, hadith nummer 416]
Kategorier: AS-SUNNAH