Vad är Islâm?

Utdrag ur Ibn Radjab al-Hanbalis
kommentar på Gabrielstraditionen,
ur verket Djâmi’ al-’ulûm wa l-hikâm

I översättning från engelska av Bilal.se

I den kända Gabrielstraditionen (hadîth Djibrîl) förklaras religonen Islam i tre delar, islâm, imân och ihsân. Här nedan följer ett utdrag ur Ibn Radjabs kommentar på den första delen, islâm:

’Umar – må Gud vara nöjd med honom – berättade:

Vi satt tillsammans med Guds budbärare – över honom vare frid – en dag, då en man med snövita kläder och kolsvart hår kom till oss. Inga spår av resande kunde skönjas hos honom men ingen av oss kände honom. Han kom fram och satte sig ner hos profeten – över honom vare frid – med sina knän mot hans knän och lade sina handflator på ovansidan av hans lår och så sade han: ”O Muhammed, berätta för mig om Islâm.

Så Guds budbärare – över honom vare frid – svarade: ”Islam är att du vittnar om att det inte finns någon gudom [som äger rätten att dyrkas] förutom Gud, och att Muhammed är Hans sändebud; att du förrättar bönen; att du betalar allmoseskatten; att du fastar under Ramadan, och; att du utför vallfärden till huset [Ka’ba i Mecka] om du har möjlighet att utföra den.

Han svarade: ”Du har sagt sanningen.[1] [Sahîh Muslim]

*

Detta är en tradition av fantastisk vikt som omfattar en förklaring till hela religionen (dîn). Av denna anledning sade profeten – över honom vare Allâhs frid och välsignelser – i slutet av den, ”Det var Gabriel, han kom till er för att lära er er religion (dîn).”

Vad gäller islâm förklarade profeten det som lemmarnas yttre handlingar så som ord och handlingar av vilka det första är [shahâdah – ] att vittna om att det inte finns någon gudom förutom Allâh och att Muhammed är Allâhs budbärare , vilket är en tungans handling. Sedan kommer utförandet av bönen, att betala allmoseskatten ( zakâh), fastan under Ramadan, vallfärden (hajj) till huset [dvs till Ka’ba i Mecka – övers.] för den som har förmågan till att göra det.

[Handlingarna] delas in i fysiska handlingar som t ex bönen och fastan; handlingar som omfattar egendom vilket är att betala allmoseskatten; och en som består av båda dessa så som vallfärden är för de som lever långt bort ifrån Mecka. I Ibn Hibbâns återgivning [av Gabrielstraditionen i samlingen Sahîh Ibn Hibbân – eng. övers.] lade han också till utförandet av den mindre vallfärden (’umra), det fullständiga reningsbadet (ghusl) efter sexuell samvaro och emission och att fullständiga tvagningen (wudû’). Detta uppmärksammar oss om det faktum att alla yttre plikter omfattar det som benämns Islam. [Ibn Râdjab, må Allâhs barmhärtighet vara över honom, reserverar dock en djupare diskussion kring detta till sin kommentar på Ibn ’Umars tradition: ”Islam bygger på fem…” som följer i al-Djâmi’s senare kapitel – övers].

[Alla yttre handlingar omfattas av benämningen Islam]

En av de saker som visar på att alla yttre handlingar omfattas av benämningen Islam är hans – må Allâhs frid och välsignelser vara över honom – ord, ”Muslim är den från vars tunga och händer muslimerna är skyddade.” [Bukhârî, Muslim m fl.] I de två sahîh [dvs Bukhârî och Muslims samlingar – övers.] återfinns med Abdullâh Ibn ’Amr som källa att en man frågade profeten –  över honom vare frid, ”Vilken del av Islam är bäst?”. Han svarade, ”Att du ger [människorna] mat att äta och att du hälsar med fridshälsningen på de människor du känner igen och på de du inte känner igen.” [2] [Bukhârî, Muslim m fl.]

Ibn Mardawayh återgav traditionen från Abu ’d-Dardâ’ att profeten – över honom vare frid – sade,

Islam har strålande ljus och märken likt milstolpar längs med vägen. Dess främsta, den som omfattar dem är vittnesmålet om att det inte finns någon gudom förutom Allâh och att Muhammed är Hans tjänare och budbärare, [och sedan] att utföra bönen, att ge allmosan (zakâh), att fullständiga tvagningen (inför bönen – wudû’), att döma enligt Allâhs skrift och Hans budbärares föredöme (sunnah), att lyda de som givits auktoritet, att hälsa på [och på ett gott sätt bemöta] varandra och era familjer när ni kommer hem, och att hälsa på Adams avkomma när helst ni möter dem. [3] [ad-Daylâmî i al-Firdaws].

Det finns en svaghet i dess berättarkedja och kanske är denna tradition mawqûf [dvs att det är ett uttalande från en av profetens följeslagare som denne inte explicit tillskrev profeten – över honom vare frid – eng. övers.].

Imâm Ahmad, Tirmidhî och an-Nasâ’i återgav från Nawwâs ibn Sam’ân – må Allâh vara nöjd med honom – att profeten – över honom vare Allâhs frid och välsignelser – sade:

Allâh lägger fram en liknelse: en rak väg och på dess sidor är två murar i vilken det finns öppna dörrar och framför dörrarna är lösa gardiner. Vid dörren till vägen finns en utropare som säger, ”Människor! Slå in på vägen allihop! Och avvik inte från den.’ Det är en utropare ovanför vägen. Närhelst någon avser att öppna dörren säger han, ’Ve er! öppna den inte för om du öppnar den kommer du att stiga in.’ Vägen är Islam och de två murarna är Allâhs  den Upphöjdes gränser, de öppna dörrarna är vad Allâh förbjuder, utroparen i början av vägen är Allâhs Skrift och utroparen ovanför vägen är Allâhs varnare i varje muslims hjärta. [4] [at-Tirmidhî, Ahmad, al-Hâkim, at-Tabari och an-Nasâ’i i al-Kubrâ’]


At-Tirmidhî lade till detta:

”Gud kallar [människan] till den eviga fridens boning och Han leder den Han vill till den raka vägen.” [5] [Koranen, Kapitel 10 Yunus [Jonah] vers:25]

Ibn Râdjab al-Hanbali sade: I denna liknelse som profeten – över honom vare Allâhs frid och välsignelser – lade fram, är Islam den raka vägen som Allâh den Upphöjde beordrat oss att följa rakt och vars gränser han har förbjudit oss att överskrida och att vemhelst som har begått något av det som är förbjudet har överskridit dess gränser.

Källa:
Al-Hanbali, ibn Radjab, The Compendium of Knowledge and Wisdom [Djâmi’ al-’ulûm wa Al-hikâm], Turath publishing, London 2007.
Information om denna utgåva av boken finner ni på Turath publishing. Där finns också ett 22 sidor långt utdrag ur verket. Den kan köpas i Europa via Azhar academy.
Koranverserna är hämtade ur Bernström, Muhammed Knut, Koranens budskap, Proprium Sthlm 1998.
Lund 2021 08 26
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Sahîh Muslim]
2 [Bukhârî, Muslim m fl.]
3 [ad-Daylâmî i al-Firdaws].
4 [at-Tirmidhî, Ahmad, al-Hâkim, at-Tabari och an-Nasâ’i i al-Kubrâ’]
5 [Koranen, Kapitel 10 Yunus [Jonah] vers:25]