Zayn-ud-Din bin Radjab al-Hanbali

Abu Hurayrah må Allah vara nöjd med honom berättade att profeten Muhammad – frid vare över honom – sade: “[Avståndet] Mellan den otrognes två skuldror är det lika långt som det tar för en snabb ryttare att rida i tre dagar” [1] [al-Bukhari (6551) & Muslem (2582)]

Enbart i Muslems formulering står det följande:

Profeten Muhammad – frid vare över honom – sade: “Mellan den otrognes två skuldror i Elden är det lika långt som det tar för en snabb ryttare att rida i tre dagar” [2] [Muslem]

Imam Muslem har även rapporterat genom Abu Hurayrah må Allah vara nöjd med honom som berättade att profeten Muhammad – frid vare över honom – sade: “Den otrogens hörntand är som Uhud [berget]och dennes huds tjockhet är som en tredagar lång resa” [3] [Muslem (2851)]

Imam at-Tirmidhi rapporterade genom Abu Hurayrah må Allah vara nöjd med honom att profeten Muhammad – frid vare över honom – sade: “På Domedagen kommer den otrognes hörntand att vara som Uhud [berget], dennes lår kommer att vara som Baydha och dennes ända kommer att motsvara i Elden en tredagar lång resa som Rabadhah.” [4] [at-Tirmidhi]

Vad gäller Rabadhah, så är det avståndet mellan al-Madinah och Rabadhah. Baydha är ett berg.

Dessutom rapporterade han att profeten Muhammad – frid vare över honom – sade:

“Den otrognes hud kommer att vara fyrtiotvå armslängder tjock. Hans hörntand kommer att vara som Uhud och hans ända kommer att vara som avståndet mellan Makkah och al-Madinah.” [5] [at-Tirmidhi (2581)]

Zayd bin Arqam sade: “En man från Elden kommer att vara så väldig i Elden, att en av hans kindtänder kommer att vara som Uhud” [6] [Ahmad (4/367).]

Ibn abbas sade: “Vet ni hur brett Helvetet är?” De sade: “Nej.” Då sade han: “Det stämmer. Jag svär vid Allah att ni inte vet att avståndet mellan deras öronsnibbar och näsor motsvarar en färd på sjuttio år. Däri finns dalar av var och blod.” De sade: “Floder?” Han sade: “Nej, utan dalar.” [7] [Ahmad (6/171), at-Tirmidhi (3241) och al-Hakim (2/436)]

Liknande straff har nämnts rörande de muslimska syndarna. Ahmad, Ibn Madjah och al-Hakim rapporterade från al-Harith bin Qays att profeten Muhammad – frid vare över honom – sade: “Det kommer att finnas människor från mitt samfund som kommer att bli så väldiga i Elden, att de blir till en av dess hörn” [8] [Ahmad (4/212), Ibn Madjah (4323) och al-Hakim (4/593)]

Allah ärad och upphöjd vara Han sade:

“Där skall deras ansikten svedas av Elden och deras anletsdrag förvridas i en grimas” [9] [Koranen 23:104]

Abu Said al-Khudri berättade att profeten Muhammad – frid vare över honom – sade om Allahs ord “… och deras anletsdrag förvridas i en grimas”:

“Elden kommer att bränna dem så att överläppen krymper till halva huvudet medan underläppen faller ned så att den kommer nära hans navel” [10] [Ahmad (3/88), at-Tirmidhi (3175) och al-Hakim (2/395)]

Vad gäller deras ålder, så kommer de att vara lika gamla som paradisets folk.

Abu Said al-Khudri berättade att profeten Muhammad – frid vare över honom – sade: “De som dör och hör till Paradisets folk, unga som gamla, kommer att föras tillbaka till Paradiset trettio år gamla och de kommer aldrig att bli äldre. Detsamma gäller Eldens folk” [11] [at-Tirmidhi (2565)]

I en annan rapportering av at-Tirmidhi står det: “Trettiotre år gamla.”

Det har även rapporterats att vissa kommer att ha två tungor och två ansikten av eld.

Abu Dawud rapporterade i sin samlings verk “as-Sunan” från Ammar må Allah vara nöjd med honom att profeten Muhammad – frid vare över honom – sade: “Den som hade två ansikten i detta [visar olika sidor av sig till olika människor] liv kommer att ha två tungor av eld på Domedagen.” [12] [Abu Dawud (4873)]

Vissa förvandlas till fula skepnader.

al-Bukhari rapporterade att när Ibrahim medlar för sin fader, kommer det att sägas till honom:

“Ibrahim! Titta bakom dig!” Då ser han en smutsig ödla. Den kommer att tas i lemmarna och kastas in i elden” [13] [al-Bukhari (3350)]

Allah ärad och upphöjd vara Han sade:

”Vi har sannerligen skapat människan i den bästa skapnad men därefter låtit henne sjunka lägre än de lägsta” [14] [Koranen 95:4-5]

Abul-aliyah sade om Allahs ord:

“Lägre än de lägsta” “I Elden i skepnaden av grisar” [15] [Rapporterad av Ibn Abi Hatim]

Källa: at-Takhwif min-an-Nar, sid. 133-142

[#SMSBilal] [#islamSE]
[#bilalSE] [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [al-Bukhari (6551) & Muslem (2582)]
2 [Muslem]
3 [Muslem (2851)]
4 [at-Tirmidhi]
5 [at-Tirmidhi (2581)]
6 [Ahmad (4/367).]
7 [Ahmad (6/171), at-Tirmidhi (3241) och al-Hakim (2/436)]
8 [Ahmad (4/212), Ibn Madjah (4323) och al-Hakim (4/593)]
9 [Koranen 23:104]
10 [Ahmad (3/88), at-Tirmidhi (3175) och al-Hakim (2/395)]
11 [at-Tirmidhi (2565)]
12 [Abu Dawud (4873)]
13 [al-Bukhari (3350)]
14 [Koranen 95:4-5]
15 [Rapporterad av Ibn Abi Hatim]
Kategorier: TEOLOGI