I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Islams praktiska del bygger på fem (grund) – pelare (arkân al-Islam) och dessa är obligatoriska att iaktta för varje muslim, oavsett kön, kulturell bakgrund, social status eller nationalitet. Då ordet islam ibland översätts med underkastelse inför Guds vilja så kan man säga att de fem pelarna är nödvändiga för att denna underkastelse skall förankras i det praktiska livet.

Vikten av att hålla fast vid de fem pelarna i sitt liv kan inte poängteras nog eftersom de grundar en människas islamiska identitet, hennes medvetna religiositet och inte minst utgör de ett minimalt krav som varje muslim i sitt liv bör uppfylla. I en Hadith (Profetens autentiska utlåtande) kan vi läsa följande:

 ”Det har återberättats enligt Omars son (Abdullah) att Allahs sändebud sade: Islam är stadgat på fem pelare. Att vittna om att det inte finns någon gud förutom Allah och att Muhammed är hans tjänare och sändebud, att förrätta bönen, att betala zakat (allmsoan), att pilgrimsfärda till huset (Kaba i Mecka) och att fasta (under) månaden Ramadan.”[1] [Sahih Muslim, Vol I/4, Kitab al-Imän hadith nr 20.]

Varje pelare har i sin tur olika krav som måste uppfyllas för att den specifika gärningen skall utföras på ett korrekt sätt. Men i praktiken kan man säga att de fem pelarna är ett fundament på vilket en muslim sedan i sin tur bygger på och förfinar sin islamiska praktik. Vi skall nu gå igenom de fem pelarna var för sig och titta på de olika delmoment som återfinns i dessa…

  1. Vittnesbörd  => Shahada
  2. Bön => Salat
  3. Allmosa => Zakat
  4. Fastan => Siyam
  5. Vallfärd => Hajj
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Sahih Muslim, Vol I/4, Kitab al-Imän hadith nr 20.]
Kategorier: TEOLOGI