Fastan under Ramadan

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

I koranen säger Allah följande om fastan och Ramadan månad:

”TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er kanske skall ni frukta Gud.” [1] [Koranen, Kapitel 2 al-Bagarah [Kon] vers:183]

”[Fastan skall vara] ett begränsat antal dagar. ”’ Men den av er som är sjuk eller på resa [skall fasta senare] under motsvarande antal dagar och de som har möjlighet skall som offer ge en nödställd att äta. Och den som självmant gör gott utöver vad plikten bjuder,”’ [skall finna att] detta kommer honom själv till godo. Och fastan är för ert väl – om ni visste [hur mycket gott den tillför er]!” [2] [Koranen, Kapitel 2 al-Bagarah [Kon] vers:184]

”För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. Den av er som ser månens nytändning'” skall fasta månaden ut. Men den som är sjuk eller [stadd] på resa [skall fasta därefter] under motsvarande antal dagar. Gud vill göra det lätt – inte tungt – för er. Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Gud som har väglett er – kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet.” [3] [Koranen, Kapitel 2 al-Bagarah [Kon] vers:185]


”Vi har uppenbarat denna [den heliga Skriften Koranen] under Allmaktens Natt. [Ödets Natt eller Härlighetens Natt]” [4] [Koranen, Kapitel 97 al-Qadr [Allmaktens Natt] vers:1]

”Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt betyder?” [5] [Koranen, Kapitel 97 al-Qadr [Allmaktens Natt] vers:2]

”Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader.” [6] [Koranen, Kapitel 97 al-Qadr [Allmaktens Natt] vers:3]

Abu Hurayrah (Må Allah vara nöjd med honom) rapporterade att Allahs sändebud (fred vara över honom) sade:

[Månaden] Ramadan har kommit till er – en helig månad. Allah har gjort det obligatoriskt för er att fasta. Under den [månaden] öppnas paradisets portar och helvetets portar stängs, och djävlarna är fastkedjade. I den finns det en natt som tillhör Allah som är mera värd än tusen [bättre] månader. Den som hindras från dess godhet har blivit berövad.” [7] [Återberättat av Ahmad och An-Nasai]

Abu Hurayrah (Må Allah vara nöjd med honom) rapporterade att Allahs sändebud (fred vara över honom) sade:

”Allt som Adams barn gör fördubblas [alltså goda gärningar] för en god gärning får man tio gånger så mycket upp till sjuhundra gånger så mycket, upp till vad Allah vill, förutom fastan för att den är för mig [Allah] och det är jag som belönar för den, man [de fastande] lämnar sin lust och sin mat för min skuld, den fastande har två glädje tillfälle den ena när personen bryter fastan [vid solnedgång] och den andra när personen möter sin gud, och den fastandens andedräkts är godare hos gud än parfymen.” [8] [Återberättat av al-Bukhari]


Så det fjärde kännetecknet hos oss muslimer är den föreskrivna fastan, vilket betyder att muslimen avstår från mat, dryck och sexuellt umgänge från gryningen till solnedgången under hela månaden Ramadan. Fastan genomsyrar muslimen med verksam fromhet, uppriktig tillägnan och närhet till Gud, ty när muslimen fastar så gör han/hon detta endast för Guds skull.

Fastan frammanar ett vaksamt och sunt samvete, ty den som fastar håller sin fasta både när han/hon är ensam och när han/hon är tillsammans med andra. I synnerhet när det gäller fasta, så finns det ingen världslig myndighet som kan kontrollera muslimernas beteende.

Fastan lär människan tålamod och osjälviskhet. När muslimen fastar, upplever han/hon förlustens smärta men uthärdar den tålmodigt. Denna förlust är visserligen bara tillfällig, men ändå rader det inget tvivel om att erfarenheten av den får människan att förstå andra som kanske är berövade livets nödtorft under dagar, veckor och månader i sträck.

Följande personer har tillstånd att slippa fasta:

  • Barn som ännu inte uppnått pubertetsåldern.
  • Mentalt sjuka personer.
  • Män och kvinnor som är alltför gamla och svaga för att kunna uthärda dess svårigheter. De måste däremot erbjuda åtminstone en fattig, behövande muslim en normal, fullständig måltid per dag istället, och behöver inte ta igen det vid senare tillfälle.
  • Sjuka människor vars tillstånd förmodligen kommer att försämras om de fastar. Dessa har rätt att uppskjuta fastan så länge de är sjuka men måste vid senare tillfälle ta igen varje förlorad dag.
  • Människor som befinner sig på resa. Sådana människor har rätt att tillfälligt bryta fastan men måste ta igen varje förlorad dag vid ett senare tillfälle. Om de kan hålla fastan under resan utan att den orsakar dem stora svårigheter, är det dock bättre för dem, enligt koranversen ovan.
  • Havande kvinnor och kvinnor som ammar sina barn har också rätt att bryta fastan, om det är troligt att den kan skada deras hälsa eller deras barns hälsa. De måste vid ett senare tillfälle ta igen varje förlorad dag.
  • Kvinnor under menstruation eller efter barnsbörd.

Om en muslim under en av Ramadans dagar avsiktligt äter eller dricker eller har sexuellt umgänge, eller om individen intar någonting genom munnen och sväljer det, så blir denna dags fasta ogiltig.

Lund 2021 08 29

[#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen, Kapitel 2 al-Bagarah [Kon] vers:183]
2 [Koranen, Kapitel 2 al-Bagarah [Kon] vers:184]
3 [Koranen, Kapitel 2 al-Bagarah [Kon] vers:185]
4 [Koranen, Kapitel 97 al-Qadr [Allmaktens Natt] vers:1]
5 [Koranen, Kapitel 97 al-Qadr [Allmaktens Natt] vers:2]
6 [Koranen, Kapitel 97 al-Qadr [Allmaktens Natt] vers:3]
7 [Återberättat av Ahmad och An-Nasai]
8 [Återberättat av al-Bukhari]