I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

En introduktion i koranstudier

Den islamiska trons första och viktigaste kunskapskälla är Koranen. Varje muslim som har underkastat sig Allah är förpliktigad att ta till sig Koranen som Allahs sanna ord. Nedanstående fem punkter summerar en muslims förhållningssätt till Koranen:

1, En muslim förväntas tro på Koranen.
2, Han/hon förväntas läsa den.
3, Han/hon förväntas förstå den.
4, Han/hon förväntas handla efter dess läror.
5, Han/hon förväntas sprida dess läror till andra.

Att recitera eller läsa Koranen är alltså inte tillräckligt. Koranen kräver också att man reflekterar över vad man har läst och sedan handlar efter det:

Detta är en välsignad Skrift som Vi har uppenbarat för dig, [Muhammad]. Människorna bör tänka över dess budskap och lägga dem på minnet, om de har förstånd. (Koranen 38:29)

Tänker de alls inte på vad Koranen [har att säga]? Eller har de dragit för regeln för sina hjärtan? (Koranen 47:24, se även 4:82, 23:68)

Den enda vägen till framgång och frälsning

Koranen är det enda vapnet som hjälper dig när du kämpar emot de onda krafterna och denna världens frestelser. Den är det enda ljuset med vars hjälp du, medan du famlar i mörkret, kan finna din väg till framgång och frälsning. Den är din enda tillflyktsort då du kastas hit och dit i livets stormiga hav. Den har hämtats ner av en som är mäktig och trovärdig i himlen – ängeln Gabriel (arabiska Djibrîl). Dess första boning var i ett rent och sublimt hjärta vars like människan varken förr eller senare hade skådat – Profeten Muhammeds hjärta (Allahs frid och välsignelser vare över honom). Den är den enda ”vägen” att komma närmare din Skapare. Den berättar om Honom, om Hans egenskaper, om hur Han härskar över kosmos och historien, hur Han förhåller Sig Själv till dig och hur du borde förhålla dig till Honom, till dig själv, till dina medmänniskor och till allt annat som finns till.

Hans barmhärtighet, välsignelse och generositet

Glädjas måste du över Allahs barmhärtighet, välsignelse och generositet. Men Koranen öppnar sina portar endast för dem som bultar med en stark längtan och en uppriktig intention. Endast de som är redo att totalt hänge sig själva åt den och som gör sitt yttersta för att absorbera den har tillåtelse att medan de vandrar genom den samla Koranens dyrbara skatter.

Hur tragiskt missöde hade det inte varit om du hade närmat dig Koranen och kommit därifrån tomhänt med din själ orörd och ditt hjärta orört, ditt liv oförändrat. Du kan recitera dess ord och vända dess sidor ändlöst och mödosamt, och ändå kan du misslyckas med ett möte med den som skulle berika och förändra hela din personlighet.

Koranens välsignelser är oändliga men ditt mottagande av dessa välsignelser beror på kapaciteten och lämpligheten i behållaren som du närmar dig den med. Nio månaders vistelse i din moders livmoder har omformat en droppe till ”dig” med förmågan att höra, se och tänka. Kan du föreställa dig själv vad en livstids aktiv ”vistelse” med Koranen kan göra för dig? Det kan göra dig till en helt ny människa som till och med änglarna kan känna sig stolta att buga inför. Så gör dig själv djupt medveten om vad Koranen betyder för dig och vad den kräver av dig. Bestäm dig därefter för att du skall recitera Koranen på ett lämpligt sätt så att du kan räknas bland de som har den sanna tron:

[Några av] dem som Vi har skänkt Skriften läser den som den bör läsas; de har den [sanna] tron. (Koranen 2:121)

Insikt och eftertanke

Det är absolut nödvändigt att du förstår vad Allah har att säga till dig och att du begrundar det så mycket som du kan. Om du läser Koranen utan att förstå den så kan Allah belöna dig för din plikttrohet och för din längtan att läsa denna Skrift. Detta skulle dock inte på något sätt uppfylla hela ändamålet till varför den har uppenbarats. Skriften har uppenbarats för att vitalisera dig, forma dig och leda dig till ett nytt liv och till en ny tillvaro. Koranen är fylld av uppmaningar som frågar dig varför du ”inte lyssnar”, ”inte ser”, ”inte funderar”, ”inte använder ditt förstånd” och ”inte begrundar” etc. Den säger att:

När de erinras om sin Herres tecken, inte störtar ned, blinda och döva. (Koranen 25:73)

Tänker de alls inte på vad Koranen [har att säga]? Eller har de dragit för regeln för sina hjärtan? (Koranen 47:24)

Du kommer utan tvivel att finna bättre rådgivning i att förstå och begrunda Koranen på andra håll men det finns några viktiga principer som du förväntas bevara i ditt minne:

1, Förstå och reflektera över Koranen som om den uppenbarades idag, som om varje ord är levande och relevant idag precis på samma sätt som de var första gången de uppenbarades. I ljuset av detta bör uppenbarelserna relateras till och tillämpas på ditt eget liv, dina egna angelägenheter och erfarenheter, samt din egen nivå av kunskap. Betrakta ingen vers i Koranen som något som tillhör det förflutna.

2, Läs hela Koranen från början till slut med hjälp av en översättning. Detta kommer att ge dig en översiktlig idé om Skriften, dess stil och budskap.

3, Läs inledningsvis endast korta men bra kommentarer och fördjupa dig inte i långa och detaljerade koranexegeser.

4, Försök att lära dig så mycket arabiska att du förstår Koranens budskap utan att ha hjälp av en översättning. Det kan kännas som ett mödosamt arbete men jag har känt flera personer som har varit nästan utan boklig bildning men ändå inom några månader lyckats med att lära sig arabiska.

5, Fundera över och begrunda länge de delar av Skriften som du läser. Detta kräver att du reciterar en viss vers eller stycke långsamt och repeterar den. Desto mer du funderar och reflekterar, desto mer kommer du att få del av Koranens rika och obegränsade innebörder. Detta är en av orsakerna varför Ibn Umar spenderade åtta år med endast sura al-Baqarah (Kon). Profeten (Allahs frid och välsignelser vare över honom) och många andra med honom hade för vana att tillbringa hela nätter med att repetera endast enstaka verser.

Hjärtats närvaro

Innan du börjar recitera Koranen så bör du försäkra dig om att ditt hjärta så länge du är med Koranen är med dig, inte endast som en bit muskel utan som en del av din uppmärksamhet, dina minnen, känslor, strävanden och sysselsättningar. Med andra ord med hela din inre ”person”. Bara då kommer du att ha förmågan att motta Allahs stora gåvor och svara med ödmjuk tillgivenhet. Följande regler kommer att öka hjärtats närvaro:

a) I Allahs närvaro

Tänk på när du reciterar Koranen att du är i Hans närvaro som har sänt dessa ord till dig.

Han är med er, var ni än befinner er, och Gud ser allt vad ni gör. (Koranen 57:4)

Vi är närmare henne [människan] än hennes halspulsåder. (Koranen 50:16)

Vilken fråga din uppmärksamhet än riktas mot och vilka Guds ord du än läser ur Koranen och vilket arbete ni [människor] än ägnar era krafter åt – är Vi vittne till allt [från den stund] då ni griper er an med det. (Koranen 10:61)

Och bevara Mig i minnet, så skall Jag minnas er. (Koranen 2:152)

Du kan inte se Allah men sannerligen kan Han se dig.

b) Koranens direkta adressat

Betrakta dig själv som Koranens direkta adressat. Tillåt dig själv att motta Koranen som om den talade direkt till dig och låt den lysa in i ditt hjärta och ditt intellekt. Själva tanken av ett sådant direkt mottagande kommer att hålla ditt hjärta upptaget med vad du läser.

c) Rengör dig själv

Rengör dig själv så mycket du kan. Din kropp, dina kläder och platsen där du sitter bör vara fri från orenligheter. Du bör också ha en ren och god avsikt med ditt läsande. Hjärtats och kroppens renhet från synder är också minst lika viktigt. Ingen kan vara helt utan synder men man bör göra sitt bästa för att hålla sig borta från dem. Desto renare du är desto mer kommer ditt hjärta att vara med dig och desto mer kommer det att öppna sig för Koranen.

Källor:
Bernström, Mohammed Knut. 1998. Koranens budskap. Stockholm. Proprius förlag.
Murad, Khurram. The Way of the Quran.
Von Denffer, Ahmad. 1996. ‘Ulûm al-Qur’ân. Wiltshire. The Islamic Foundation.
Lund 2021 09 14

[#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: Koranen