av sh. Abdur-Rahmân as-Sa’di

KUNSKAP ÄR ENBART TILL NYTTA

När gudstjänaren ökar sin kunskap om Koranen och om sunnah då ökar också dennes tro och övertygelse, så mycket så att han kan uppnå nivån av ’ilm al-yaqîn.

Allâh har beskrivit att de som är säkert rotade i kunskap är de som har uppnått en fullständig, välgrundad kunskap, en kunskap som tränger undan alla tvivel och istället framkallar en säker övertyelse. Det är därför som sådana människor är de troendes ledare, Allâh uppgav dem som vittnen och litade på dem som bevis mot de som plågades av tvivel och de som var obstinata rebeller:

Det är Han som har uppenbarat för dig denna Skrift, där det finns fast och klart formulerade budskap – de utgör dess kärna – och andra som är framställda i bilder.

Men de vars hjärtan farit vilse går efter sådant i Skriften som har framställts i bild, när de försöker så split och förvirring genom [godtycklig] tolkning av dess innersta mening – dess innersta mening känner ingen utom Allâh.

De vilkas kunskap är fast och djupt rotad säger: ”Vi tror på denna skrift, allt är från vår Herre.”

Men ingen ägnar eftertanke åt [och tar varning från] detta utom de som har förstånd. [1] [Koranen, Kapitel 3 al-i-Imran [Imrans Ätt] vers:7]

Så de som är djupt rotade i kunskap är de som inte har några kvardröjande tivivel och de förstår de verser som är öppna för tolkning i ljuset av de som är tydliga i sin innebörd och de säger: ”Vi tror på alltihop av det för alltihop kommer från Allâh. Ja allt som kommer från Honom är sanning!

Men de av dem vars kunskap är fast och djupt rotad tror med de troende på det som har uppenbarats för dig och på det som uppenbarades före din tid, och de som regelbundet förrättar bönen och hjälper de behövande och tror på Allâh och den yttersta dagen – alla dess skall Vi ge en rik belöning. [2] [Koranen, Kapitel 4 an-Nisa [Kvinnor] vers:162]

Allâh vittnar och så gör änglarna och de som har kunskap att det inte finns någon annan gud än Han, Upprätthållaren av rättvisa och jämvikt; ingen annan gud finnes än Han, den Allsmäktige den Vise. [3] [Koranen, Kapitel 3 al-i-Imran [Imrans Ätt] vers:18]

Allâh har informerat oss i många av Koranens verser att Koranen är ett tecken för de troende och de som har säker ävertygelse. Detta för att genom att recitera och fundera över den uppnår de sådan kunskap, tro och säkerhet som Allâh vill och ökar sedan hela tiden i denna kunskap, tro och säkerhet. Att reflektera över Koranen är en av de största vägar som leder till en ökning och ett stärkande av tron.

Detta är en välsignad Skrift som Vi har uppenbarat för dig. Människorna bör tänka över dess budskap och lägga dem på minnet, om de har förstånd. [4] [Koranen, Kapitel 38 Sad [Sad] vers:29]

Av alla de välsignelser som kommer ur Koranen är den viktigaste av dem uppnåendet av tro, och detta kommer ur ens reflektion över dess verser och tecken. Reflekterandet stoppar den obstinate förnekaren i farten, och det hindrar den som är i färd med att begå ett övertramp från att utföra det. Allâh den upphöjde säger:

Har de då aldrig tänkt över [Koranens] ord? [5] [Koranen, Kapitel 23 al-Muminun [De Troende] vers:68]

Vilket betyder att om de människor som åsyftas i versen verkligen hade reflekterat över Koranen så som den förtjänar att reflekteras över skulle det har hindrat dem från otro och avvisande utan i stället ha nödvändiggjort tron för dem och ett efterföljande av den som kom med den som kom med den.

Nej de förkastar som lögn allt det som ligger utanför deras kunskap… [6] [Koranen, Kapitel 10 Yunus [Jonah] vers:39]

Vilket innebär att om deras kunskap hade omfattat Koranen skulle detta ha hindrat dem från deras avvisande och istället gjort det nödvändigt för dem att acceptera tron.

Källa:
as-Sa'di, Abdur-Rahmân, The Tree of Faith, al-Hidâya publ. Birmingham 2004.
Lund 2021 08 26
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen, Kapitel 3 al-i-Imran [Imrans Ätt] vers:7]
2 [Koranen, Kapitel 4 an-Nisa [Kvinnor] vers:162]
3 [Koranen, Kapitel 3 al-i-Imran [Imrans Ätt] vers:18]
4 [Koranen, Kapitel 38 Sad [Sad] vers:29]
5 [Koranen, Kapitel 23 al-Muminun [De Troende] vers:68]
6 [Koranen, Kapitel 10 Yunus [Jonah] vers:39]
Kategorier: TEOLOGI