(De troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras fasta stöd)
Utdrag ur Tafsîr Ibn Kathîr, Förklaringa av vers 71 av surah At-Tawbah

De troendes kvalitéer

Men de troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras sanna vänner och fasta stöd; de anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och förrättar bönen och betalar allmoseskatten och de lyder Gud och Hans sändebud. Dem skall Gud visa barmhärtighet. Gud är allsmäktig, vis. [1] Koranen, Kapitel 9 at-Tawba [Ånge] vers:

Efter att Gud nämnt de onda karaktärsdragen hos hycklarna, nämner Han de troendes goda kvaliteer, ”de troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras sanna vänner och fasta stöd;” de hjälper och stödjer varandra. Sannerligen, en autentisk profettradition (hadîth) slår fast:

”Den troende är mot den troende precis som en byggnad, dess delar stödjer varandra,”

och profeten – över honom vare frid – korsade sina fingrar [för att visa hur nära sammanhängande dessa delar är – övers]. [2] [Fath al-bâri 10:464] I Sahîh finns det nedtecknat,

Liknelsen för den troende i det medkännande och den nåd de känner för varandra är en kropp – om en del av den blir sjuk, plågas resten av kroppen med feber och sömnlöshet. (8 [Fath al-bâri 10:452] ))

Guds ord: ”…de anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt…” är precis som: 

Och bli till en gemenskap av människor som uppmanar varandra att gör gott och anbefaller det som är rätt [al-ma’rûf] och förbjuder det som är orätt… [3] [Koranen, Kapitel 3 al-i-Imran [Imrans Ätt] vers:103]

Sedan sade Gud: ”…och förrättar bönen och betalar allmoseskatten…”, de lyder Gud och de är vänliga mot Hans skapelse, ”…och de lyder Gud och Hans sändebud,” vad gäller de bud han ger och avhåller sig från det som han förbjuder.

Dem skall Gud visa barmhärtighet.” Därför kommer Gud att vara barmhärtig mot dem som besitter dessa kvaliteer.

Gud är allsmäktig” Han ger ära åt de som lyder Honom, för sannerligen kommer all makt och ära från Gud som ger det åt Sin budbärare och till de troende.

…vis” i det att Han skänker dessa kvalitéer till de troende, medan Han ger en ond karaktär åt hycklarna. Sannerligen är Guds visdom fulländad i alla Hans handlingar; all pris och ära tillkommer Honom.

Källa: 
Kathîr, Ibn, Tafsîr Ibn Kathîr (abridged), volume 4, darussalam publ. Riyadh 2000 [sid.469-470]
Koranverser enligt Muhammed Knut Bernströms "Koranens Budskap" (proprius 1998)
Lund 2021 08 22
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 Koranen, Kapitel 9 at-Tawba [Ånge] vers:
2 [Fath al-bâri 10:464]
3 [Koranen, Kapitel 3 al-i-Imran [Imrans Ätt] vers:103]