I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Darwinismen strider mot tron på Gud

I vår tid finns det vissa grupper som är av den åsikten att Charles Darwins evolutionsteori inte strider mot tron på Gud och de anser dessutom att de som förnekar teorin i själva verket främjar den. Denna åsikt innefattar emellertid många missuppfattningar. Det är resultatet av ett misslyckande i att begripa darwinismens grundläggande lärosats och den extremt farliga åskådning den bemyndigar.

Därför är det ganska nyttigt för dem som har en tro på Guds existens, den ende Skaparen av allt levande, och som ändå bär på övertygelsen att ”Gud skapade levande varelser genom en evolutionär process”, att först och främst undersöka teorins grundläggande principer.

I en strävan att varna troende som bär på denna missuppfattning kommer några väsentliga vetenskapliga och logiska förklaringar till varför evolutionsteorin inte är förenlig med islam och skapelsens verklighet som den presenteras för mänskligheten att i denna essä framföras.

Darwinismens grundprincip är att levande varelser kom till spontant som ett resultat av tillfälligheter. Detta synsätt står i strid med tron på skapelsen.

Den absolut viktigaste missuppfattningen av dem som tror att evolutionsläran inte står i strid med skapelsen är deras antagande att teorins grundläggande tes är att levande varelser började existera genom att utvecklas från varandra.

I enlighet med detta resonerar de på följande sätt: ”Det finns ingen anledning till varför Gud inte skapade alla levande varelser genom att låta dem utvecklas från varandra. Vad är det rationella i att invända mot detta?”

Emellertid finns det en mycket viktig punkt här som försummas: den väsentliga skillnaden mellan evolutionens och skapelsens förespråkare är inte grundad i frågan huruvida ”levande varelser uppstod enskilt eller genom att utvecklas från varandra. Huvudfrågan är ”huruvida levande varelser började existera slumpmässigt och som ett resultat av naturliga händelseförlopp eller om de medvetet skapades?”

Som alla vet hävdar evolutionsläran att oorganiska kemiska föreningar sammanfogades planlöst och som ett resultat av slumpvist inträffade naturliga fenomen. Detta utgjorde livets första byggstenar och slutligen livet självt. Följaktligen är kärnan i detta påstående att tid, oorganisk materia och slumpen accepteras vara skapande krafter.

Även lekmannen som är någorlunda insatt i evolutionslitteraturen är medveten om att detta ligger till grund för evolutionisternas påståenden. Inte helt överraskande erkänner Pierre Paul Grasé, trots att han är en vetenskapsman inom evolutionsteorin, tesens osannolikhet och sammanfattar vad ”tillfällighets”-konceptet innebär för evolutionister:

”Slumpen blir en sorts försyn som under ateismens täckmantel inte är namngett men som i hemlighet dyrkas.” (Pierre Paul Grassé, Evolution on Living Organisms, New York, Academic Press, 1977, s. 107)

Att liv är en godtycklig biprodukt av en sammansättning som är formad av tid, materia och i andra hand tillfällighet är nonsens och oacceptabelt för de som har en tro på Guds existens som den ende Skaparen av alla levande varelser. Troende borde istället ta på sig ansvaret att rädda och varna samhällen från sådana förvrängda och verklighetsfrämmande övertygelser.

Påståendet om ”tillfällighet” som det läggs fram av evolutionsteorin förnekas av vetenskapen

Ett annat betydelsefullt faktum om detta ämne som dessutom förtjänar en närmare eftertanke är att vetenskapliga upptäckter också definitivt vederlägger evolutionisternas påstående att ”liv uppstod som ett resultat av ren slump och naturliga fenomen”. Det är på så vis eftersom det finns ovanligt invecklade exempel på konstruktion i livet. Även cellen från en levande varelse är ett stort underverk av konstruktion vilket totalt annullerar konceptet med ”tillfällighet”.

Denna överlägsna konstruktion och planering i livet är säkra tecken på Guds unika och makalösa skapelse samt på Hans eviga kunskap och makt.

Evolutionisternas ansträngningar för att förklara livets uppkomst med slump avvisas av vetenskapen under 1900-talet, och idag under 2000-talet möter de ett totalt nederlag (se Harun Yahya, Blunders of Evolutionists, Vural Publishing). Anledningen till varför de förnekar skapelsen även om de ser detta faktum är egentligen deras blinda vurm för irreligiositet.

Gud skapade inte levande varelser genom en evolutionär process

Eftersom skapelsens existens, m.a.o. en medveten konstruktion, är uppenbar leder det till att en enda fråga återstår, nämligen ”genom vilken sorts process skapades de levande varelserna”. Några trofasta personers missuppfattning träder fram vid denna punkt: Den felaktiga tankegången att ”Levande varelser kan ha skapats genom att utvecklas från varandra är faktiskt kopplad till hur skapelsens förlopp inträffade”.

Om Gud hade velat hade han faktiskt kunnat skapa levande varelser ur intigheten genom en evolutionär process som de ovannämnda individerna föreslår. Om det exempelvis fanns någon som helst belägg tillgängligt för att reptiler utvecklades till fåglar då skulle vi säga, ”Gud omformade reptiler till fåglar genom Hans befallning ’Var!'”.

I sista hand besitter dessa levande varelser enskilda kroppar med överflödiga exempel på fulländad konstruktion som inte kan bortförklaras med slumpen. Omformning av dessa konstruktioner till en annan skulle, om något sådant verkligen hade skett, vara ännu ett belägg för skapelse.

Emellertid förhåller det sig inte så. Vetenskapliga belägg (i synnerhet fossil dokumentationen och jämförande anatomi) pekar på det motsatta; det existerar nämligen inte ett endaste belägg på jordens yta för att en evolutionär process inträffade.

Den fossila dokumentationen vittnar tydligt om att olika levande arter inte uppkom på jorden genom att utvecklas från varandra genom gradvisa övergångar. Tvärtom uppstod olika levande varelser på jorden plötsligt, fullt utvecklade och utan någon föregående förfäder som liknade dem. Fåglar uppstod inte från reptiler och fiskar förvandlades inte till landdjur.

Varje levande varelse är enskilt skapad med dess egen arts karakteristiskt kännetecknande drag. Även den mest ryktbara evolutionisten var tvungen att acceptera detta faktum och erkänna att detta utgör ett bevis för skapelsen. Exempelvis erkänner evolutionisten och paleontologen Mark Czarnecki detta med följande uttalande:

”Ett stort problem i att bevisa riktigheten av teorin (evolutionsteorin) har varit den fossila dokumentationen, d.v.s. avtrycken av försvunna arter förvarade i jordens geologiska utformanden. Denna dokumentation har aldrig avslöjat spår av Darwins hypotetiska arter i övergångsstadium. Istället framträder och försvinner arter plötsligt. Denna avvikelse har gett bränsle åt argument för dem som tror på skapandet, d.v.s. att varje art skapades av Gud.” (Mark Czarnecki, ”The Revival of the Creationist Crusade”, MacLean’s, 19 januari 1981, s. 56)

I synnerhet under de sista femtio åren har utvecklingen i åtskilliga vetenskapliga discipliner så som paleontologi, mikrobiologi, genetik, jämförande anatomi och nya upptäckter visat på att evolutionsteorin är osann och att levande varelser framträder helt plötsligt på jorden i sina distinkta och perfekta former. Således finns det ingen anledning att väcka tanken på att Gud använde sig av evolutionsprocessen i skapelsen. Gud skapade varje art enskilt och på en gång med befallning ”Var!”. Detta är ett säkert och tydligt faktum.

Slutsats

Det är av vital vikt för troende människor att vara på sin vakt och aktsamma mot de ideologiska systemen som är fast beslutna att kämpa mot Gud och religion. Under 150 år har darwinismen försett s.k. vetenskaplig grund för alla anti-religiösa ideologier som har förorsakat lidande för mänskligheten. Exempel på sådana ideologier är fascism, kommunism, imperialism etc.

Darwinismen har dessutom legitimerat de obarmhärtiga handlanden som har begåtts av dem som har antagit dessa filosofier. Följaktligen skulle det inte vara rätt att ignorera den inre sanningen och det sanna syftet med en sådan teori. För varje medveten muslim är det ett stort ansvar att på ett intellektuellt vis vederlägga varje anti-religiös ideologi som förkastar tron på Guds existens, m.a.o. att rasera lögnen med sanning och varna människor.

Källa:
Harun Yahya, Darwinism's Contradiction with Religion [www]. Hämtat från http://www.harunyahya.com/70darwin_sci05.php den 23 april 2003.
Lund 2021 09 16

[#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email