Guds namn och attribut ar-Rabb | Herren

av Nasir as-Sa’di Ar-Rabb är den som har omsorg om och upprätthåller alla sina tjänare genom att reglera och överse alla deras förehavanden och Han skänker dem alla slag av gåvor och välsignelser. Mer specifikt är Han Den som har omsorg om och upprätthåller Sina uppriktiga vänner genom att korrigera Läs mer…

Guds namn och attribut al-Malik | Konungen

av Nasir as-Sa’di Al-Malik – Konungen,  al-Mâlik – Mästaren eller Ägaren, alladhî lahul-mulk – Den till vilken allt herravälde hör till. Han beskrivs med egenskapen av mästare och ägare. Dessa attribut beskriver Hans grandeur, ära och majestät, Hans allsmäktighet, Hans styrande och reglerande av alla händelser. Han är den som Läs mer…

Tron på Allahs Namn och Attribut

Mohammad bin Salih al-Uthaymin Tron på Allahs Namn och Attribut betyder att man tror på allt Allah bekräftat för Sig Själv i Hans bok, eller i Hans sändebuds Sunnah gällande Hans Namn och Attribut på ett sätt som är passande för Honom utan att förvränga, förneka, fråga hur eller förlikna Läs mer…

Skillnaden Mellan Shiiterna och Majoriteten av Muslimska lärde

Av  DR. Ali Omar INLEDNINGSHIAIDEOLOGINS BAKGRUNDDEN HELIGA KORANENSUNNAH ELLER HADITHERNA (Berättelser om Profeten)IJMA (överensstämmelse eller till hälften överensstämmer)ISLAMS TROSARTIKLAR OCH RELIGIONENS PELARESHIITERNAS IMAMATTANKEPROFETENS – frid vare över honom – FAMILJPROFETENS – frid vare över honom – FÖLJESLAGARETAQIYYA (Skyddande)M U T ‘A H – tidsbegränsat ”äktenskap”GHADEER KHUMSAMMANFATTNING INLEDNING Jag tackar Allah. Läs mer…

De autentiska tros principerna

En översättning av Shaykh bin Bâzs bok[The authentic creed]  BILALs.SEs kommentar:Texten är en översättning från engelska till svenska av Shaykh bin Bâz text ”The authentic creed”, translitterationen är i princip så som den görs i ursprungstexten och skiljer sig därför en del från normen på www.bilal.se, koranverserna är i enlighet Läs mer…

Första skyldigheten som åligger människan

Fråga: Vilken är den första plikten som åligger skapelsen? Svar: Den första plikten som åligger skapelsen är det första som de har kallats till. Detta har klargjorts av profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – i hans ord till Mu’ādh ibn Jabal när han sände honom till Jemen: ”Sannerligen Läs mer…