Talekonstens grundprinciper för muslimer

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMNTalekonstens grundprinciper för muslimer– med betoning på retoriska figurer Sabeln Varför bör en muslim som kallar människorna till Herrens väg studera och lära sig talekonstens principer och de retoriska figurernas innebörder? Svaret är enkelt. I Koranen påbjuder Allah muslimerna att de skall kalla till Läs mer…

Slöjan – grädden på tårtan

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Jag har juryn valt att ge en hedersutnämning till författaren från Malmö för sitt bidrag ”Slöjan – grädden på tårtan” med följande kommentar: ”En kvick och välformulerad uppsatts med enkel struktur, med inslag av humör men ändå allvarsam och fokuserad. En hedersutnämning: ”Bästa Läs mer…

Är religionen föråldrad?

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Som vi redan i förordet har förklarat, fanns det vissa bestämda orsaker till varför Europas vetenskapsmän antog en mot religionen antagonistisk livssyn; en livssyn baserad på just detta hat mot religionen. Det var på grund av den allvarliga kontrovers som där fanns mellan Läs mer…

Kvinnan i Islam

Sammanställt av: Mostafa MalaekahCopyright © 2003 Mostafa Maleakah. All rights reserved.**(Omtryckning, reproducering eller översättning av detta häfte är tillåtetför islamiska organisationer på villkor att absolut ingen ändring, tillägg eller utelämnande görs.) Introduktion och metodologi Frågan om könens lika värde är viktig, relevant och aktuell. Debatter och skriverier i ämnet ökar Läs mer…

Islam vår väg

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMNIslam vår vägAhmad Khurshid Introduktion Mohamed Jamil Islam – Översikt Khurshid Ahmad Islams fundamentala trosuppfattningar Islams viktigaste karaktäristika Enkelhet, rationalitet, tillämpbarhet Materiens och andens enhet En fullständig livsstil Balans mellan individualism och kollektivism Universalism och humanism Beständighet och förändring Lärornas urkunder fullständigt bevarade Introduktion Läs mer…

Om påbudet till uppriktighet

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Om påbudet till uppriktighet och goda avsikter i alla handlingarUtdrag ur Kitâb al-adhkâr av imam an-Nawawîfrån Nawawi-träffar sommaren 2005Om påbudet till uppriktighet(ikhlâs)och till att ha goda avsikter(niyyah) i alla handlingar, yttre såväl som inre. Gud den Upphöjde sade: Men inga andra påbud gavs Läs mer…

Tron inom räckhåll

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Hur kommer vi till insikt om Allahs existens? Alla växter, djur, hav, berg, folkslag och allt annat som vi kan skåda i universum är uppenbara tecken på en enastående intelligens som har skapat dessa. På liknande sätt pekar också den jämvikt, lagbundenhet och Läs mer…

Vad är en människa?

På grund av komplexiteten i människans sammansättning har hennes natur ofta missförståtts. För hon är en kombination av kropp och ande, instinkt och intellekt, och att negligera någon av dessa aspekter kommer att resultera i allvarlig obalans…

Islams syn på sjukdom, lidande och livets slut

Av Mostafa Malaekah(En föreläsning på Östra Sjukhuset, Göteborg 2008) Copyright © 2011 Mostafa Malakeah. All rights reserved.(Omtryckning eller reproducering av detta häfte är tillåtetför islamiska organisationer på villkor att absolut ingenändring, tillägg eller utelämnande görs) För att förstå islams syn på olika frågor behöver man veta lite om det centrala i Läs mer…